Trestní Oznámení – ČTÚ – Nordic Telecom – NRL – Ministerstvo Průmyslu a Obchodu České Republiky – Ministerstvo pro Místní Rozvoj České Republiky – Genocida

Trestní Oznámení

0.0 Kdo se trestného činu dopustil? Totožnost Účastníku

1.0 Pachatelé

1.1 Č

Seznam všech pachatelů v příloze III., tento seznam bude průběžně aktualizován. Za Český telekomunikační úřad (https://www.ctu.cz/) jsou to jeho zástupci:

Odbor správy kmitočtového spektra / ředitel odboruIng. Jiří Duchač224 004 661 / duchacj@ctu.cz
Oddělení pevné služby / vedoucí odd.Ing. Lukáš Pravda224 004 676 / pravdal@ctu.cz
Oddělení rozhlasové služby / vedoucí odd.Ing. Luboš Vávra224 004 678 / vavral@ctu.cz
Oddělení pozemní pohyblivé služby / vedoucí odd.Ing. Pavel Ellinger224 004 660 / ellingerp@ctu.cz
Sekce kontroly a ochrany spotřebitele / ředitel sekceIng. Jan Ševčík224 004 868 / sevcikj@ctu.cz
Odbor kontroly a ochrany spotřebitele / ředitel odboruIng. Miroslav Charbuský224 004 688 / charbuskym@ctu.cz
Oddělení metodiky a ochrany spotřebitele / vedoucí odd. Mgr. Michal Špalek224 004 652 / spalekm@ctu.cz
Oddělení monitorování rádiového spektra Tehov / vedoucí odd. Ing. Josef Brambora323 605 763 / bramboraj@ctu.cz
Oddělení monitorování rádiového spektra Karlovice / vedoucí odd. Ing. Petr Holec573 385 222 / holecp@ctu.cz
Oddělení kontroly datových služeb Brno / vedoucí odd.  Ing. Karel Tomala541 428 670 / tomalak@ctu.cz
Oddělení technické podpory Brno / vedoucí odd. Ing. Karel Holek548 523 901 / holekk@ctu.cz
Oddělení kontroly služeb / vedoucí odd. Ing. Rostislav Bílík224 004 133 / bilikr@ctu.cz

Seznam vedoucích pracovníku ČTÚ: https://www.ctu.cz/kontakty-na-vedouci-pracovniky-ctu Využívání rádiových kmitočtů k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz (dále jen „VO-R/12“, – https://stop5g.cz/5g-60-ghz-absorpce-kysliku-vy-a-coronavirus/) – ČTÚ nebere v potaz zdravotní rizika (viz. Příloha IV, Příloha VI). Informace o rozsahu a používání frekvencí (<9kHz – 248 GHz) www.spektrum.ctu.cz

1.2 Nordic Telecom

Zástupci Nordic Telecom. Nordic je telekomunikačním operátorem se sítěmi v pásmech 3,7 GHz a 420 MHz ( více než sto tisíc zákazníků – potencionální poškození) https://www.nordictelecom.cz/ , místa pokrytí https://www.5gvevzduchu.cz/

Vedení společnosti: CEO – Čornej Jan, Bezpečnost – Petr Horák, Provoz – Žůrek Roman a další https://www.nordictelecom.cz/o-spolecnosti.

1.3 Národní Referenční Laboratoř

Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. z NRL (Národní Referenční Laboratoř Praha, http://www.szu.cz/narodni-referencni-laborator-pro-neionizujici-elektromagneticka-pole-a-zareni) napsal oficiální zprávu v srpnu 2019. Ve zprávě opět popírá studie o netermické škodlivosti a nazývá to dezinformacemi. Státní Zdravotní Ústav Praha (Národní Referenční Laboratoř) tedy pokládá zahraniční studie vědeckých pracovišť za dezinformace (Příloha IV, Příloha VI), protože se na tom jejich český konsenzus usnesl. https://stop5g.cz/nrl-a-dezinformace-o-5g/.

1.4 Ministerstvo Průmyslu a Obchodu České Republiky a Ministerstvo pro Místní Rozvoj České Republiky

Zástupci České republiky neudělali studie o bezpečnosti 5G, zejména studie o zdravotních rizicích 5G. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Klára Dostálová vyhlásilo soutěž „5G pro 5 měst“. Dále žaloba na Vladimír Dzurilla jako zmocněnce pro IT a digitalizaci. email: press@mpo.cz, posta@mpo.cz, info@mmr.cz, media@mmr.cz.

2.0 Poškození

Občané České republiky, zejména děti a starší spoluobčané. Jména a adresy poškozených budou průběžně doplňovány, podle toho jak se lidé postupně přidávají. Seznam poškozených je veden v příloze I.

3.0 Svědci

Občané České republiky, seznam lidí je veden v příloze II. Tento seznam se průběžně doplňuje. Jedná se o spoluobčany, kteří se podílejí na Stop5G, o biology, chemiky, specialisty v oboru IT, elektrotechniky, doktory, vědecké pracovníky, lidé kteří byli a jsou postiženy EMF, nebo o spoluobčany, kteří si uvědomili nebezpečí 5G sítí, aplikací nebo technologií a další jedince, skupiny, kterým jejich zdraví, nebo zdraví jejich rodinných příslušníků není lhostejné.

4.0 Co se stalo?

Nerespektování základních práv a svobod v celém jejím rozsahu a změní. Zejména s ohledem na zdravotní aspekty, svobodu na soukromí, nebo právo na rodinu. Ze strany provozovatelů sítí nebo ČTÚ došlo také k nerespektování zdraví našich dětí, protože bezdrátové technologie nejvíce ohrožují zdraví našich dětí. Nerespektovaní vědeckých, enviromentálních studií – seznam je veden v příloze IV.. ČTÚ nebere v potaz četně vědecké studie o neionizujícím záření, tudíž lidé z ČTÚ se vědomě nebo nevědomě dopouští zločinu proti lidem, proti humanitě jako takové. ČTÚ úřad nás nechrání a nedělá nic pro ochranu obyvatelstva zejména v pásmu netermálních účinku. ČTÚ nám poskytuje iluzi o bezpečnosti a nerespektuje informace, které byly na ČTÚ zaslány.

Ohrožení obyvatelstva zneužitím umělé inteligence, spoluúčasti a pomoci ve fyzické genocidě uvnitř České republiky převodem technologie AI, zapojením se do kulturní genocidy a ovládáním a programováním lidské rasy pomocí sociálního inženýrství, pomocí kódování AI a algoritmické biometrické manipulace AI.

Ohrožování a vyhrožování všem občanům České republiky, zneužíváním a ozbrojováním umělé inteligence, kvantového počítání, robotiky, 5G, strojů, chytrých telefonů, inteligentních domů, inteligentních měst, IoT, hologramů, smíšené reality, nanotechnologií, klonování, úpravy genu, kybernetiky, bioinženýrství a vytvoření digitálního mozku umělé inteligence propojeného s vyhledávacím modulem Google s využitím a extrakcí lidských biometrických dat, digitálních biometrických kódů včetně obličeje, hlasu, zdraví, orgánů, neuronových sítí a technologií rozpoznávání těla. To znamená k ovládání lidských myšlenek, akcí, biologie, biometrie, mozkových nervových drah, nervových sítí lidských těl, které přeprogramují všechny lidské bytosti prostřednictvím sociálního inženýrství a bio-digitálního sociálního programování, bez jejich souhlasu, znalostí, porozumění nebo svobodné vůle. Extrakce lidské digitální stopy je v rozporu s norimberskými zákony, zákonem FTC (15 USC §§ 41–58 a zapojení do nezodpovědného a nebezpečného výzkumu a vývoje zneužité, umělé, všeobecné inteligence nebo umělé super inteligence, které by mohly zotročit nebo zabít lidstvo nebo poskytnout moc obžalovaným, kteří zotročují obyvatelé České republiky mnoha způsoby pomocí 5G technologií a dalších rozvíjejících se sítích.

Poskytování České republice, českým nebo mezinárodním společnostem zdravotně datovou a biometrickou technologii k použití pro dohled, sledování, zatčení, mučení, které se neomezují na žádné pohlaví, rasu, politickou příslušnost, víru nebo osoby pobývající se v České republice.

5.0 Kde k události došlo?

Česká republika je místem kde došlo ke spáchání skutku, neboli všude tam kde jsou telekomunikační věže 5G, 4G LTE, nebo 3G. Zejména v blízkosti do 200 metrů s přímou viditelností od těchto antén došlo k největšímu poškození zdraví obyvatelstva. Seznam míst zejména s 4LTE, 5G infrastrukturou je veden v příloze V.

6.0 Kdy došlo k události?

Doba spáchání skutku poslední roky, měsíce graduje, zejména s nástupem 4G LTE a 5G začalo docházet k závažným trestním ćinům proti obyvatelstvu, to se dá přirovnat k ekonomickému a biologickému teroru, nebo genocidě. (viz. Koronavirus Příloha XII., Příloha IX.)

7.0 Jak k události došlo?

Došlo k bagatelizace historie, zejména nezávislých, vědeckých prací o mikrovlnné radiace. V příloze VII. je vysvětleno jak, čím a kým byla mikrovlnná radiace ovlivněna a bagatelizována.

Jednání osob bylo vedeno osobním obohacením a snahou o kontrolu lidí při nerespektování základních práv a svobod, jako právo na rodinu, zdraví, bydlení, svobodu slova, práva na život a soukromí.
Toto je doporučení advokáta Ray Broomhalla. Český telekomunikační úřad (ČTU) stanovil bezpečnostní standardy, nastavil limity pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RF) elektromagnetické energii (EME), která je emitována mobilními telefony. ČTU nemůže poskytnout lékařskou pomoc, radu. K tomu jsou kvalifikovaní pouze lékaři. Lékařské mínění má vždy zdravotní přednost před vědeckým názorem. Zásada předběžné opatrnosti musí převažovat ve věci statutární i státní politiky. ČTU, Česká republika neuplatnila zásadu předběžné opatrnosti, tím jednají za hranicemi jejich působnosti.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud je jen jedna osoba, která je zdravotně omezena vlivem EMF, tak soudy se budou o tuto osobu příznivěji starat než o lidi s masovými potřeby pro luxusní zboží a náležitosti, jako je lepší komunikace atd. Dneska se jedná o tisíce lidí co jsou postiženy mikrovlnnou radiaci v České republice

8.0 Čím byl trestný čin spáchán?

5G jsou vojenské technologie, zbraně, aplikace, které se prodávají za telekomunikace. Vývoj těchto zbraní je popsán v příloze VIII.

9.0 Proč se podle názoru oznamovatele čin stal?

Motiv pachatele k tomuto jednání byl a je v totální kontrole toho co lidé dělají, co si myslí a touze ovládat lidí nebo jim nařizovat co mají dělat – tzv digitální koncentrák.

10.0 Jaké byly a jsou následky pro oběť?

Jedná se zejména o újmu na zdraví, ať psychickou nebo fyzickou. Újma na zdraví je rozdělena do osmi základních skupin:

  1. Invaze do nervového systému včetně našich mozků, což vede k rozšířeným neurologickým / neuropsychiatrickým účinkům a k mnoha dalším účinkům.
  2. Prolomení našeho endokrinního, hormonálního systému. Tyto systémy nás dělají funkčně odlišnými od jednobuněčných stvoření. Náš nervový systém a naše endokrinní systémy – oba tyto druhy potřebuje i obyčejný červ planaria. Důsledky narušení těchto dvou regulačních systémů jsou tedy obrovské, takže tato zjištění jsou nezanedbatelná.
  3. EMF způsobuje oxidační stres a poškození volnými radikály, které mají ústřední roli v podstatě u všech chronických onemocnění.
  4. Útočí na DNK našich buněk, DNK se rozpadá na jedno-vláknové a dvou-vláknové zlomy v buněčné DNK a oxidované báze v naší buněčné DNK. Toto zase produkuje rakovinu a také mutace v buňkách zárodečné linie, které produkují mutace v budoucích generacích.
  5. EMF efekty vyvolávají zvýšené hladiny apoptózy (programovaná buněčná smrt), což jsou události zvláště důležité při způsobování neurodegenerativních onemocnění a neplodnosti.
  6. Nižší mužská a ženská plodnost, nižší pohlavní hormony, nižší libido a zvýšené úrovně spontánního potratu – jak již bylo uvedeno, napadají DNK ve spermatických buňkách.
  7. Vytvoření nadměrného množství intracelulárního vápníku [Ca2 +] a nadměrnou signalizaci vápníkem.
  8. EMF útočí na buňky našeho těla, aby způsobilo rakovinu. Předpokládá se, že takové útoky působí během patogeneze rakoviny prostřednictvím 15 různých mechanismů.

Existuje také značná literatura, která ukazuje, že EMF způsobují také další účinky, včetně života ohrožujících srdečních účinků. Kromě toho podstatné důkazy naznačují příčinu EMF u velmi časných nástupů demencí, včetně Alzheimerovy, digitální a jiné formy demence. Existují důkazy, že expozice EMF in utero a krátce po narození mohou způsobit ADHD a autismus.

Evropská komise neudělala nic, aby ochránila evropské občany před jakýmkoli z těchto velmi závažných zdravotních rizik. Americká agentura FDA, EPA a Národní onkologický ústav nečinili nic pro ochranu občanů. Mezinárodní FCC byla mnohem horší než ten, který jednal energicky a bezohledně s ohledem na naše zdraví.

Kompletní seznam je veden v příloze VI. 5G rozrušuje také strukturu vody, tudíž poškozuje i vodní zdroje.

11.0 Seznam příloh

Všechny přílohy jsou průběžně aktualizovány a vedeny zde v dokumentu a také samostatně ve tvaru „Příloha <číslo přílohy> – <verze>“.

Příloha 1. – Seznam poškozených

Příloha II. – Seznam svědků, vědců, doktorů, organizací

– Claire Edwards

– Mark Steele

– Barrie Trower

– Martin Pall, PhD

– Devra Lee Davis, PhD, MPH

– Raymond Broomhall, LLB, GDLP

– Dietrich Klinghardt, MD, PhD

– Magda Havas, PhD

– Olga Sheean

– Derrick Broze

– Jasques Bauer

https://www.5gspaceappeal.org/signatories-organizations

https://www.5gspaceappeal.org/scientists

https://www.5gspaceappeal.org/medical-doctors

https://www.5gspaceappeal.org/psychologists

https://www.5gspaceappeal.org/building-biologists

Příloha III. – Seznam pachatelů

Příloha IV. – Seznam vědeckých a enviromentálních studií

https://stop5g.cz/vedecka-studie-nepriznive-zdravotni-ucinky-5g-mobilni-sitove-technologie-v-realnych-podminkach/

https://stop5g.cz/studie-historie-mikrovlnne-radiace-emf-a-5g/

https://stop5g.cz/elektromagneticke-ucinky-na-mitochondrie/

https://stop5g.cz/studie-riziko-potratu-a-netermalni-radiace-magnetickeho-pole/

https://stop5g.cz/studie-ucinky-neionizujiciho-elektromagnetickeho-zareni-a-mikrovln-na-zdravi/

https://iervn.files.wordpress.com/2020/02/adverse-health-effects-of-5g-mobile-networking-technology-under-real-life-conditions.pdf

– ADVERSE EFFECTS OF WIRELESS RADIATION https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/61946/ADVERSE%20EFFECTS%20OF%20WIRELESS%20RADIATION%20%283%29.pdf?sequence=9&isAllowed=y

– Influence of High-frequency Electromagnetic Radiation at Non-thermal Intensities on the Human Body; http://avaate.org/IMG/pdf/influence_of_high_frequency_electromagnetic_radiation_at_non_thermal_intensities.pdf

– Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-lifeconditions https://iervn.files.wordpress.com/2020/02/adverse-health-effects-of-5g-mobile-networking-technology-under-real-life-conditions.pdf#bib0135

– Soviet and eastern european research on biological effects of microwave radiation – https://ieeexplore.ieee.org/document/1455855/metrics#metrics

– Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz – https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3

Příloha V. – Seznam telekomunikačních antén, zařízení, zejména 5G

3G, 4G LTE https://www.mobilmania.cz/clanky/o-generaci-vpred-o2-zacne-za-dva-roky-pracovat-na-siti-5g/sc-3-a-1332486/default.aspx

místa pokrytí https://www.5gvevzduchu.cz/

https://www.dsl.cz/clanky/vime-kde-se-od-cervna-pripojite-k-5g-internetu

https://www.dsl.cz/clanky/vime-kde-se-od-noveho-roku-pripojite-k-5g-internetu

https://www.iot-portal.cz/mapa-pokryti/ (Stav ke květnu 2018)

5G: https://www.dsl.cz/clanky/vime-kde-se-od-prazdnin-2019-pripojite-k-5g-internetu

Praha Pankrác, Žižkov …

Příloha VI. – Seznam zejména zdravotních následků

https://stop5g.cz/riziko-5g-vedecka-perspektiva/

https://stop5g.cz/elektromagneticke-ucinky-na-mitochondrie/

https://stop5g.cz/emf-a-5g-zabiji-cely-biologicky-zivot/

https://stop5g.cz/5g-nepriznive-zdravotni-ucinky-na-deti/

https://stop5g.cz/wifi-oxidacni-stres-a-rakovina/

https://stop5g.cz/skodlive-ucinky-radiofrekvencniho-zareni-jsou-jiz-prokazany/jak-5g-emf-zareni-ovlivnuje-nase-zdravi/

– „Smart Meters“ & EMR: The Health Crisis Of Our Time – Dr. Dietrich Klinghardt (2012) https://youtu.be/b_wxM6IAF1I

Včely, hmyz, ptáci, zvířata – https://stop5g.cz/emf-a-5g-zabiji-cely-biologicky-zivot/

– BEES, BIRDS AND MANKINDDestroying Nature by ‘Electrosmog’ https://ecfsapi.fcc.gov/file/7521097894.pdf

Příloha VII. – Historie mikrovlnné radiace, EMF a 5G, vysvětlení EMF spektra

https://stop5g.cz/studie-historie-mikrovlnne-radiace-emf-a-5g/

– Barrie Trower on 5G at the Exeter Phoenix https://www.youtube.com/watch?v=Ryf3F9WCAlU

Příloha VIII. – Vývoj zbraňových systémů, telekomunikačních systémů a 5G technologií

https://stop5g.cz/mikrovlny-s-vysokym-vykonem-elektromagneticke-pulzni-zbrane-e-bomba/

https://stop5g.cz/5g-satelity-akusticke-zbrane-infrazvuk-ultrazvuk-dew/

https://stop5g.cz/5g-satelity-jako-zbran-smerovane-mikrovlnne-energeticke-zbrane-laserove-zbrane/

https://stop5g.cz/armada-nove-zbrane-mikrovlnne-ucinky-nesmrtici-vlivy-a-5g/

https://stop5g.cz/5g-technologie-zamerena-mikrovlnna-radiace-ticha-valka/

https://stop5g.cz/ovladani-mysli-psychotronicke-elektronicke-zbrane/

Příloha IX. – Soudní spory

Soudní Žaloby Bojují za Změnu Federálních Bezpečnostních Standardů – Zažalujte ČTÚ

https://stop5g.cz/kroky-k-priprave-dukazu-pro-soudni-spory-a-potencialni-napravy/

https://stop5g.cz/kroky-k-priprave-dukazu-pro-soudni-spory-a-potencialni-napravy-dokumenty/

https://stop5g.cz/pravnik-ray-broomhall-cesta-k-ochrane-lidi-pred-inteligentnimi-merici-a-telekomunikacnimi-antenami/

– Lawsuits Fight to Change Federal Wireless Safety Standards https://www.theepochtimes.com/lawsuits-fight-to-change-federal-wireless-safety-standards_3284962.html

– US Cities Lawsuit Against the FCC on 5G https://ehtrust.org/us-cities-lawsuit-against-the-fcc-on-5g/

Příloha X. – Seznam videí, dalších dokumentů, studií a expertních vyhodnocení.

https://stop5g.cz/5g-site-v-ceske-republice/

PRO ARMÁDU, HASIČE A POLICII v ČR – Přestaňte prosím okamžitě používat Systém Tetra Airwave – Zabijí VÁS

VELKÉ BEZDRÁTOVÉ PŘiZNÁNÍ: Nejsou žádné studie, které by ukázaly bezpečnost 5G !!! – 7. února 2019 https://youtu.be/vZ5soLrvXFg

WHO zakrývá to, co nás stojí Zemi

Zákonodárci zastavují 5G

https://youtu.be/kBsUWbUB6PE

https://youtu.be/ljLynbr5iPc

https://stop5g.cz/stop-5g-aliance-emf-portal-videa/

https://youtu.be/rKDrui7ZMnw

EU dalo České republice 14 miliard na 5G

Příloha XI – 5G info dokument

Příloha XII. – Nanotechnologie, BigData, zneužitá A.I, Biologické zbraně, Koronavirus

https://stop5g.cz/nanotechnologie-patent-coronavirus-biologicke-zbrane-aktivace-pomoci-5g-fyzikalni-genocida-zneuzita-a-i/

https://stop5g.cz/koronavirus-nove-vakciny-bio-hackovani-zadni-dvirka-do-vasi-dnk-nanotechnologie-kontrola-pomoci-5g/

https://stop5g.cz/cina-5g-a-wuhansky-koronavirus-vyskyt-koronaviru-se-shoduje-s-rozvojem-5g-infrastruktury/

https://stop5g.cz/odpovida-5g-za-coronavirus/

https://stop5g.cz/5g-60-ghz-absorpce-kysliku-vy-a-coronavirus/

https://stop5g.cz/koronavirus-5g-nasazeni-hongkongska-chripka-prvni-satelity-spanelska-chripka-prvni-radio/

Nanotechnologie – ID2020 – Nano mobilní Applikace – Digitální ID vakcíny – Nonstop Sledování z Úrovně Vaší genetické Informace

Kryptoměnový Systém – Patent W02020060606 – Bio Data – RFID Čip – ID2020 – Znak Bestie – 5G / 6G – Satelity

Nanotechnologie – ID2020 – Nano mobilní Applikace – Digitální ID vakcíny – Nonstop Sledování z Úrovně Vaší genetické Informace

12.0 Seznam zkratek

3G – Třetí generace bezdrátových systémů

4G – Čtvrtá generace bezdrátových systémů

5G – Pátá generace bezdrátových systémů

ADHD – ADHD (zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“) – hyperkinetická porucha (HKP), porucha pozornosti s hyperaktivitou, patří mezi neurovývojové poruchy.

CEO – Ředitel společnosti

ČTÚ – Český telekomunikační ústav

DNK – Deoxyribonukleová kyselina

EME – Elektromagnetické energii

EMF – Elektromagnetické pole

EPA – Agentura pro ochranu životního prostředí (U.S. Environmental Protection Agency zkráceně EPA či USEPA) je agentura, spadající pod Federální vládu Spojených států amerických, pověřená ochranou lidského zdraví a životního prostředí; vzduchu, vody a země.

FCC – Federálna komisia pre komunikáciu (angl. Federal Communications Commission FCC) je nezávislá agentúra vlády Spojených štátov vytvorená štatútom (47 U.S.C. §151 a 47 U.S.C. § 154) na reguláciu medzištátnej (USA) komunikácie prostredníctvom rádia, televízie, drôtu, satelitu a kábla

FDA – Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (anglicky: Food and Drug Administration, FDA) je vládní agentura Spojených států amerických, resortu zdraví a služeb (United States Department of Health and Human Services)

LTE – LTE (zkratka z anglického 3GPP Long Term Evolution) je v telekomunikacích technologie pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích.

NRL = Národní Referenční Laboratoř, Praha

RF – Vysokofrekvenčnímu Záření

13.0 Oznamovatel

Jméno, příjmení ………………………………………………

Datum narozeni ……………………………………….………

Bydliště ………..…………………………………………………..

Email ………….…………………………………………………….

Telefon ……..………………………………………………………

V …………………………………….. Dne………………………….

Obsah

0.0 Kdo se trestného činu dopustil? Totožnost Účastníku 2

1.0 Pachatelé 2

1.1 ČTÚ 2

1.2 Nordic Telecom 3

1.3 Národní Referenční Laboratoř 3

1.4 Ministerstvo Průmyslu a Obchodu České Republiky a Ministerstvo pro Místní Rozvoj České Republiky 3

2.0 Poškození 3

3.0 Svědci 3

4.0 Co se stalo? 3

5.0 Kde k události došlo? 4

6.0 Kdy došlo k události? 4

7.0 Jak k události došlo? 4

8.0 Čím byl trestný čin spáchán? 5

9.0 Proč se podle názoru oznamovatele čin stal? 5

10.0 Jaké byly a jsou následky pro oběť? 5

11.0 Seznam příloh 7

12.0 Seznam zkratek 11

13.0 Oznamovatel 11

Akce Stop5G

Následuj nás / Follow us

Jeden komentář u “Trestní Oznámení – ČTÚ – Nordic Telecom – NRL – Ministerstvo Průmyslu a Obchodu České Republiky – Ministerstvo pro Místní Rozvoj České Republiky – Genocida”

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP