Studie: Riziko Potratu a Netermální Radiace Magnetického Pole

Stop5g - EMF radiace - Studie 913 těhotných žen - Větší expozice magnetickým polím z bezdrátového záření zvyšuje riziko potratu trojnásobně

Neionizující (netepelné) záření, radiace magnetického pole (MP) je rozšířené a každý je do určité míry vystaven. Nejvíce děti a těhotné ženy. Tato studie z roku 2017 (před zavedením 5G) testovala 913 těhotných žen. Zkoumala souvislost mezi vysokou expozicí MP a rizikem potratu. Ke zkoumání asociace byla použita Coxova (proporcionální riziko) regrese. Po kontrole několika dalších faktorů měly ženy, které byly vystaveny vyšším hladinám MP, 2,72krát vyšší riziko potratu (poměr rizika = 2,72, 95% hodnoty mezi: 1,42–5,19) než ženy s nižší expozicí MP. Zvýšené riziko potratu spojené s vysokým MP bylo důsledně pozorováno bez ohledu na zdroje vysokého MP (Mobilní sítě 3G, 4G, WiFi). Tato studie byla provedena v době, kdy ještě nebylo 5G. S 5G se 100-1000 zvětší radiace. Zjištění také ukázalo, že přesné měření expozice MP je zásadní pro zkoumání účinků MP na zdraví. Tato studie poskytuje důkazy přímo z lidské populace, že MP neionizující záření má nepříznivé biologické dopady na lidské zdraví.

5G, 4G, 3G telekomunikace, mikrovlnná radiace, WiFi, neionizující umělé záření je všudypřítomné a je to výzva pro veřejné zdraví. MP jsou také emitovány z nízkofrekvenční MP jako např. elektrické vedení, zařízení, transformátory, ze zdrojů, atd., vysokofrekvenční MP jsou např. bezdrátové sítě, sítě inteligentních měřičů, WiFi, telekomunikační věže, antény, bezdrátová zařízení, jako jsou jako mobilní telefony… Lidé jsou nyní široce vystaveni širokospektrálním MP se stále rostoucí intenzitou, více a více zařízení znamená více radiace pro celý biologický život, více genetických poruch a mutací. S nástupem 5G a internetu věcí, tato radiace vzroste 100 a víckrát. To je možný konec biologického života. Je prognoza, že pokud nezastavíte 5G sítě tak jenom jedno z osmi dětí se bude rodit zdravé, hodně lidí oslepne, nebo umře.

Jak technologie 5G a chemtrails ovlivňují lidskou DNA – Vliv na děti a plod

Bezdrátová radiace vede k neplodnosti, Alzheimeru, poškození DNA – Lidi jako Morčata v 5G Experimentu – Mobilní Telefony poškozují Množství a Kvalitu Spermií – Prvních 100 dní Těhotenství Vaše Dítě není chráněno od Radiace

Prudký nárůst expozice MP v posledních letech, měsících vede k četných zdravotních dopadů a ke smrti. Tato neviditelná, člověkem způsobená radiace je rakovina, která zabijí celý biologický život. Rozpadá se i voda nebo se mění kyslík, který pak nemůžete dýchat. Víceletý projekt NIEHS prováděný Národním toxikologickým programem (NTP) odhalil zvýšené riziko rakoviny spojené s expozicí neionizujícího záření MP. Studie NTP konkrétně zjistila, že riziko rakoviny způsobené expozicí MP pozorované u jejich experimentálních zvířat odpovídá typům rakovinných buněk, které byly hlášeny v předchozích epidemiologických studiích u lidských populací. Takové přímé spojení dává lidem otázku, co uděláte pro to, aby se 5G a mikrovlnná radiace zastavila? Téměř každý člověk je a byl vystaven MP neionizujícímu záření. 5G jsou armádní technologie, směrované energetické zbraně. Nejzranitelnější jsou těhotné ženy a malé děti. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala MF jako možný karcinogen. Hodně studií ukazuje přitom jasné spojení mezi mikrovlnnou radiací a rakovinou, mělo by tedý být ve skupině karcinogenů. Toto se zatím nestalo díky nefunkčním úřadům a mezinárodním, telekomunikačním společnostem, je to otázka peněz. Je zde žaloba na mezinárodní telekomunikační úřad FCC (Lawsuits Fight to Change Federal Wireless Safety Standards).

Riziko 5G: Vědecká Perspektiva, EMF a 5G Zabijí Celý Biologický Život, Vědci a Lékaři požadují moratorium na 5G, Děti a bezdrátová rizika!, 5G Nepříznivé Zdravotní Účinky na Děti

Potrat je jedním z velmi nepříznivých zdravotních následků. Embrio, fetus, malé děti jsou velmi citlivé na expozici MP, umělá mikrovlnná radiace vede ke genetickým mutacím a postižením. V průběhu let několik observačních studií na lidských populacích ukázalo souvislost mezi expozicí MP během těhotenství a zvýšeným rizikem potratu 6,7,8,9,10,11, včetně dvou studií zveřejněných v roce 2002, které zvyšovaly povědomí veřejnosti 12,13. Jedna studie zkoumala lidské embryonální tkáně, aby se vyhodnotila souvislost mezi expozicí EMP a embryonálním růstem, a pozorovalo se zvýšené riziko poškození růstu embryonálních pupenů a apoptózy spojené s expozicí vyšší hladině MP 14, což poskytuje přímý důkaz nepříznivého biologického dopadu EMP expozice embryonálnímu vývoji. Co uděláte proto, aby se zejména 5G, 4G sítě zastavily v České republice?

Bezdrátové záření má biologické účinky, období …

Tato spojení mezi expozicí MP a rizikem potratu je velmi přehlíženo. Telekomunikace generuji nejvíce peněz na světě, 3 -5 krát více než farmakologie. Tato studie byla provedena u velké populace těhotných žen, aby byla jasná evidence.

Materiály a metody

Tato studie byla schválena Kaiser Permanente Northern California (KPNC) Institutional Review Board a provedena mezi těhotnými členy KPNC v oblasti San Francisco Bay Area, z nichž všechny ženy poskytly informovaný souhlas. Studie byla provedena v souladu se všemi příslušnými směrnicemi a předpisy. KPNC je integrovaný systém poskytování zdravotní péče, jehož členové tvoří 28–30% populace a bylo prokázáno, že reprezentují základní populaci 15,16.

Všechny těhotné ženy byly ve věku 18 let a starší. Na základě pozitivních těhotenských testů byly identifikovány pomocí laboratorní databáze elektronických lékařských záznamů KPNC. Letáky informující ženy o studii byly volně ve zdravotních zařízeních a rozdávány ženám v době těhotenského testu. Vzhledem k tomu, že k potratu může dojít velmi brzy v těhotenství, byl nábor těhotných žen co nejdříve v těhotenství klíčový pro zajištění co nejúplnějšího zjištění potratu. Identifikace těhotných žen pomocí pozitivních těhotenských laboratorních testů zajistila včasný nábor. Identifikované těhotné ženy byly kontaktovány vyškolenou tazatelkou, aby určily jejich způsobilost a ochotu účastnit se studie. Z 1 627 způsobilých těhotných žen se 1 054 účastnilo studie.

Americká pediatrická akademie doporučuje dětem snížit expozici záření mobilního telefonu

Měření expozice magnetického pole během těhotenství

Všechny zúčastněné těhotné ženy byly požádány, aby nosily měřič EMDEX Lite (Enertech Consultants Inc.) po dobu 24 hodin během těhotenství. Měřič EMDEX Lite je speciálně navržen pro měření MP, který je měřen v miligauss (mG).

Aby se zajistila lepší reprezentace expozice MF během těhotenství a byly aplikovány znalosti získané z předchozí studie 12, navrhlo se měření MP tak, aby bylo prováděno v typický den (den odrážející typický vzor práce a volnočasových aktivit účastníků během těhotenství). V případě, že by se denní aktivity účastníka mohly změnit oproti tomu, co bylo původně plánováno, bylo ověřeno s účastníky na konci období měření, zda byl den měření skutečně typickým dnem těhotenství. Pokud ne, byl den měření klasifikován jako nestandardní.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b_wxM6IAF1I#t=859s
“Smart Meters” & EMR: The Health Crisis Of Our Time – Dr. Dietrich Klinghardt (2012)

Měřič EMDEX Lite byl použit k měření úrovně expozice MP účastí těhotných žen ze všech emitujících zdrojů. Účastníce byly rovněž požádány, aby si během 24hodinového období měření vedly deník, který vědcům umožní (1) identifikovat místa každodenních činností (doma, v posteli, v tranzitu, v práci a na dalších místech), (2) zda činnosti odrážely typický den, a (3) prozkoumaly, zda umístění a činnosti byly spojeny s vysokou expozicí MP.

Data MP spolu s deníkem aktivit účastnic v den měření byly zkontrolovány z hlediska kontroly kvality, včetně konzistence a možných chyb. Bylo vyloučeno 31 subjektů, které měřič nenosily podle pokynů. Také bylo vyloučeno 107 subjektů, které měly neúplné (<90% z jejich 24hodinového měření) údaje o měření MP. Tyto vyloučení byly provedeny bez znalosti výsledků těhotenství subjektů.

Předchozí studie zjistily, že nejvyšší hladiny MP, se kterými se těhotné ženy setkávají, jsou nejvýznamnější pro riziko potratu 12, 13, což naznačuje možný prahový účinek na dané úrovni MF, nad kterým mohou vývojová embrya přestat být životaschopná. Tato studie se tedy zaměřila na vysoké úrovně expozice MP. Byl použit 99. percentil MP měřený během 24-hodinového období pro klasifikaci úrovně expozice s potřebou zkoumat úrovně MP.

Aby se přesněji odrážela skutečná expozici účastnic MP během těhotenství, bylo vyvinuto značné úsilí k oddělení těch účastnic, jejichž měření byla provedena během typického dne jejich těhotenství, od účastnic, jejichž měření nebyla provedena v obvyklý den. Měření získaná v typický den jsou pravděpodobně reprezentativnější pro expozici MP během těhotenství, zatímco měření získaná v netypickém dni jsou více vystavena zkreslení skutečné úrovně expozice MP během těhotenství, což vede k nesprávnému zařazení účastníků do nesprávných kategorií expozice MP. Taková nesprávná klasifikace obvykle snižuje schopnost vědců odhalit základní vlastnosti. Jak bylo prokázáno v předchozí studii, měření prováděná v typický den ukázala silnější souvislost mezi expozicí MP a rizikem potratu, zatímco měření prováděná v den, který není typický, neprokázala prakticky žádné spojení kvůli nesprávnému zařazení účastníků do kategorií expozice MP 12.

Měření potratů

Použitím údajů KPNC EMR bylo možno identifikovat těhotenství účastnic ihned po pozitivním těhotenském testu, čímž bylo zahájeno sledování v dřívějším gestačním věku než při první prenatální návštěvě. Toto včasné sledování umožnilo zjistit včasné potraty, které by většina ostatních studií zmeškala, což z ní činí důležitou sílu této studie.

Všechny účastníce byly sledovány ohledně výsledků těhotenství od doby jejich pozitivního těhotenského testu do konce těhotenství. V případě potratu je to před 20 týdnem těhotenství. Výsledky těhotenství byly zjištěny prostřednictvím databází EMN KPNC. Pro účastníce, jejichž výstupy nebyly v EMR k dispozici, tyto účastnice byly kontaktovány přímo. Podařilo se identifikovat výsledky těhotenství pro všechny účastníce kromě jedné, která se odstěhovala z oblasti, takže byla vyloučena z další analýzy.

Osobní rozhovor

Se všemi účastnicemi byl proveden osobní pohovor s cílem zjistit rozsáhlé informace o potenciálních zmatcích, včetně anamnézy těhotenství a rizikových faktorů pro potrat. Předchozí studie ukázaly, že úroveň expozice MP málokdy souvisí s běžnými socio-demografickými charakteristikami a rizikovými faktory12,17,18; počet potenciálních zmatků v této studii byl tedy malý. Přesto se shromáždilo mnoho faktorů k vyšetření, aby se zajistila důkladná kontrola nad zmatky. Dvě účastníce nemohly pohovor dokončit, byly proto z analýz vyloučeny.

Tato studie také zajistila, že osobní pohovor byl bez vědomí k expozici MP pro tazatele i účastníky, protože měření EMP bylo provedeno po rozhovoru. Tento design studie zvyšuje kvalitu výsledků studie.

Statistická analýza

Byl použit regresní model Cox Proportional Hazards, s úpravou pro zkrácení vlevo, pro zkoumání souvislosti mezi úrovní expozice MP a potratem. K určení velikosti a významu asociací byly použity míry rizika s 95% intervaly spolehlivosti. Zkrácení vlevo nastane, když účastníce studie vstoupí do pozorování v určitém časovém bodě (tj. Gestační věk při vstupu do kohorty) po době vzniku, početí. Účastníce byly sledovány až do (a) potratu, (b) do konce těhotenství z důvodu jiných výsledků (např. mimoděložního těhotenství).

Zkoumaly se zmatky pomocí kritéria změny v odhadu, včetně zmatku, pokud se poměr rizika potratu u MP změnil o 10% nebo více. Přestože většina zkoumaných faktorů nebyla zmatena kvůli nedostatečné souvislosti s expozicí MP, přesto se do modelu zahrnuly běžně známé rizikové faktory pro potrat a socio-demografické charakteristiky.

Vzhledem k předchozímu zjištění, že síla asociace mezi MP a potratem se lišila podle toho, zda byla měření MP provedeno v typický nebo netypický den 12, byla nejprve provedena analýza odděleně podle typu dne. Předchozí zjištění bylo potvrzeno v současné studii, a proto byly provedeny zbývající analýzy pouze u těch, jejichž MP expozice byla měřena v typický den těhotenství.

Prvně byly ženy s více dřívějšími potraty vyselektovány, aby se určilo, zda se asociace MP s rizikem potratu lišila mezi těmito dvěma skupinami. Jakmile bylo zjištěno, že pozorované asociace byly do značné míry podobné, zahrnuly se všechny účastnice do analýz a upravily se o předchozí potrat ve všech modelech.

Do konečné analýzy bylo zařazeno celkem 913 źen s platnými výsledky měření MP a těhotenství. Statistické analýzy byly provedeny pomocí SAS 9.3.

Výsledky

Tabulka 1 uvádí popis a charakteristiky účastnic na základě jejich úrovně expozice MP (vysoká vs. nízká). Skupinu s nízkou expozicí MP tvořily ženy, jejichž 99 percentil úrovně expozice MP byl v nejnižším kvartilu (<2,5 mG), zatímco ženy ve vyšších třech kvartilech byly zařazeny do skupiny s vysokou expozicí MP. Mezi úrovní expozice MP a většinou zkoumaných faktorů, včetně rizikových faktorů pro potrat, neexistovaly žádné patrné asociace ani konzistentní vzorce (tabulka 1).

Po úpravě podle věku matky, rasy, vzdělání, kouření během těhotenství a předchozího potratu měly těhotné ženy, které měly během těhotenství vyšší expozici MP (vyšší 3 kvartily), o 48% vyšší riziko potratu než ženy, které měly nižší expozici MP ( v nejnižším kvartilu): upravená HR = 1,48, 95% interval spolehlivosti (CI): 1,03–2,14 (tabulka 2). Zejména v souladu se zjištěním v předchozí studii 12 byla pozorovaná asociace mnohem silnější mezi účastníky, jejichž expozice MP byla měřena v typický den těhotenství (aHR = 2,72, 1,42–5,19). Na rozdíl od toho nebylo pozorováno spojení mezi těmi, jejichž MP byla měřena v den, který není typický (tabulka 2). Následující analýzy byly tedy omezeny na ty, jejichž MP byla měřena v typický den těhotenství.

Dále bylo zkoumána asociace samostatně u žen s více potraty (≥2) a bez potratů. Tabulka 3 ukázala, že asociace byla do značné míry podobná mezi těmito dvěma skupinami, přičemž asociace byla mírně silnější u žen bez opakovaných potratů.

Tabulka 4 ukazuje možný vztah mezi dávkou a odezvou zkoumáním asociace pro každý kvartil s použitím nejnižšího kvartilu (2,5 mG) jako referenční skupiny. Zatímco všechny vyšší kvartily vykazovaly zvýšené riziko potratu ve srovnání s nejnižší expoziční skupinou MP, nebyl pozorován žádný vztah dávka-odpověď. Tyto výsledky jsou podobné výsledkům předchozí studie 12.

Výše uvedené spojení bylo konzistentní bez ohledu na zdroj MP. Ačkoli nebyly informace o přesných zdrojích, z nichž bylo MF vytvořeno, na základě deníku účastníc bylo možno dokázat a prozkoumat, zda expozice MP byla z některé z následujících kategorií: doma, doma v posteli, v práci, v tranzitu nebo z jiných zdrojů. Asociace byla sledována důsledně, bez ohledu na umístění. Kromě výše uvedených upravených proměnných nezměnily výsledky v tabulkách 2–4 ani další úpravy týkající se nevolnosti a zvracení, ani následující proměnné: příjem matek, rodinný stav, nevolnost / zvracení matek, konzumace alkoholu, příjem kofeinu, matky horečka, vaginální krvácení, infekce močových cest, nesoucí břemena > 4,5 kg, expozice rozpouštědlům nebo odmašťovačům, příjem vitamínů a používání jacuzzi / horké vany / parní místnosti / sauny během těhotenství.

Diskuse

Po počátečních zprávách, které poskytly důkazy o zvýšeném riziku potratu spojeného s vysokou expozicí MP během těhotenství 12,13, poskytuje současná studie financovaná NIEHS další důkaz, že vystavení vysokým hladinám MP v těhotenství je spojeno se zvýšeným rizikem potratu. Toto zjištění podporují také pět dalších studií zveřejněných během posledních 15 let, které zkoumaly vztah mezi vysokou expozicí MP a rizikem potratu 8,9,10,11,19. Dvě z těchto studií měřily EMP uvnitř i v okolí bydliště zúčastněných těhotných žen a pozorovaly vyšší riziko potratu spojené s vyšší úrovní expozice EMP 8,9. Dvě další studie zkoumaly dopad EMP vyzařovaného z mobilních telefonů a bezdrátových sítí a zjistily, že častější používání mobilních telefonů a blízkost bezdrátových základnových stanic byly spojeny se zvýšeným rizikem potratu 10,11. Ačkoli žádná z těchto studií neprováděla žádná osobní měření MP, aby zachytila ​​skutečnou expozici MP ze všech zdrojů, jak to učinila současná studie, všechny čtyři studie uváděly zvýšené riziko potratu spojené s vysokou expozicí MP.

Jedním z nejnáročnějších aspektů posouzení dopadů expozice MP na zdraví je schopnost přesně měřit expozici MP a v příslušném etiologickém období. Prospektivní měření expozice MP v etiologicky relevantním časovém rámci je zásadní a výhodnější než retrospektivní měření. Obzvláště problematické je zjistit expozici MP dlouho poté, co uplyne příslušné okno expozice. Přestože je logicky náročné, budoucí studie se zařízením, které zachycuje skutečné hladiny MP ze všech emitujících zdrojů v etiologicky relevantním období, zlepší zejména přesnost posouzení expozice MP v epidemiologických studiích u lidské populace. Aby bylo zajištěno přesné posouzení expozice, musí být měření MP prováděna prospektivně během etiologicky relevantního okna a musí odrážet typické vzory expozice MP účastnic. Určení, zda byl typ aktivity typický, musí být ověřeno po dokončení měření, protože plánované činnosti se mohou během dne měření měnit. Je zřejmé, že pokud je expozice MP měřena subjektivně (např. rozhovor na základě zpětné vazby účastníků) nebo na základě náhradních opatření (např. vzdálenost od elektrického vedení, matice úlohy, bodové měření doma atd.) dochází ke zkreslení. Podle definice vedou nepřesná měření MP k nesprávné klasifikaci expozice MP, což obecně vede k nulovým zjištěním. Drtivá většina epidemiologických studií účinků MP na zdraví v literatuře byla bohužel dosud založena na subjektivních a nespolehlivých měřeních MP. Není proto překvapivé, že mnoho z minulých studií nezjistilo účinky MP na zdraví. Zaměření na studium účinků MP na rakovinu navíc problém zhoršilo, protože vývoj rakoviny obvykle mezi expozicí a výsledkem obvykle trvá dlouhou latenci, která by mohla trvat několik desetiletí. Díky tomu bylo téměř nemožné přesně měřit expozici MP v etiologicky relevantním období. Tato „nulová zjištění“ zanechala falešný dojem o „bezpečnosti“ expozice MP.

Silnou stránkou této současné studie je, že kromě použití objektivního měřicího zařízení (měřič EMDEX Lite) byl zkoumán výsledek (potrat) s krátkou latencí (dny nebo týdny, nikoli roky nebo desetiletí, jako v případě rakoviny. nebo autoimunitního onemocnění). Bylo možno měřit expozici MP prospektivně v relevantním časovém období (během těhotenství). Dále na konci měřícího dne bylo zjištěno, zda vzorce aktivity v ten den odrážejí typický den, což umožnilo identifikovat účastnice měření expozice MP, které přesněji odrážejí expozici MP během těhotenství.

Mezinárodní výzva vědců k elektromagnetickým polím – Martin Blank PhD.

V této studii bylo zjištěno téměř trojnásobné zvýšené riziko potratu, pokud byla těhotná žena vystavena vyšším hladinám MP ve srovnání s ženami s nižším výskytem MP. Sdružení bylo nezávislé na jakýchkoli konkrétních zdrojích nebo místech expozice MP, čímž se odstranilo znepokojení, že za pozorovaná spojení mohou odpovídat další faktory spojené se zdroji expozice. Přestože nauzea a zvracení byly považovány za potenciální zmatky, přizpůsobení pro nevolnost a zvracení nezměnilo výsledky v této studii.

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP