KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNí SPORY A POTENCIÁLNÍ NÁPRAVY

Soud - Kroky k přípravě

Austrálie září
Australský advokát Ray Broomhall odhalil, že děti jsou vystaveny magnetickým polím z mobilních telefonů, které porušují limit 0,3μT doporučený WHO faktorem 20 000. (Prezentace)

How to Take Action Against 5G – Max Igan In Conversation With Ray Broomhall

Poznámka: Tento dokument a související dokumenty jsou určeny pouze pro vzdělávací účely a nemají sloužit jako právní poradenství a neměli byste se na ně jako takové spoléhat. Důrazně doporučujeme vyhledat právní radu ohledně postupů a zákonů uvedených v tomto dokumentu, souvisejících dokumentech a / nebo na videu. Autoři a vydavatelé nepřijímají žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo odpovědnost vzniklou v důsledku nedodržení výše uvedeného doporučení.

VYROBENÁ NEIONIZUJÍCÍ ELEKTROMAGNETICKÁ RADIACE – KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNí SPORY A POTENCIÁLNÍ NÁPRAVY

 1. Identifikujte zdroj emisí neionizujícího elektromagnetického záření (EMR) – je jedno jedná-li se o základní stanici mobilního telefonu,
  komunikační věž, 5G (4G, 3G), malou anténu, SMART metr, WiFi router, HAPS dron, satelit nebo jiné zařízení?
 2. Určete místo, ke kterému budou vyzařovány emise nebo navrhované emise – například k domu, k pracovišti, ke škole, k nemocnici,
  k domovu důchodců, veřejné dopravě atd.
 3. Změřte a zaznamenejte vzdálenost mezi vámi a emisním zařízením EMR.
 4. Identifikujte emitor / navrhovaný emitor, instalačního technika, veřejné spojení, místní radu, městské zastupitelé, a vlastníka pozemku. Identifikujte názvy zapojených společností a jejich
  příslušná identifikační čísla, spojení, také zahrnují jména ředitelů takových korporací.
 5. Australská a Česká možnosti…
  • V České Republice je Český Telekomunikační Úřad
   1. Přehled rozhlasových vysílačů
   2. Evidence podnikatelů v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění
  • V Austrálii najdete svoji mobilní komunikační věž na webových stránkách RFNSA na adrese https://www.rfnsa.com.au – zadejte své předměstí, identifikujte věž, klikněte na ni a načtěte zprávu EME a certifikát shody, abyste našli emise nebo navrhované emise ve vaší oblasti. Můžete najít telekomunikační licence pro emitenty využívající HAPS a satelity na webových stránkách Australian Communication and Broadcasting Commission.
 6. Je to stávající instalace? – Pokud ano – s největší pravděpodobností již bylo schváleno radou. Zkontaktovat radu a požádat o vydání potvrzení, že již bylo schváleno.
 7. Je to navrhovaná instalace? – Vyžaduje schválení vývoje, další vědecké zkoumání? – zkontaktovat radu – pokud je vyžadováno schválení vývoje, vyžádejte radu o datum vypršení platnosti, do kterého mají být jakékoli námitky předloženy.
 8. Emitor (stroj, zařízení atd., které něco emituje.) nebo navrhovaný emitor (výrobce) někdy inzeruje veřejnost s žádostí a to včetně lhůt týkajících se jejich instalace jako součást veřejných konzultačních procesů v odvětví – ověřte, zda tento konzultační proces je součástí legitimního rozvoje, která rada a jak zavádí aplikace, emise.
 9. Pokud je entita, která emituje s Vámi v kontaktu a to prostřednictvím dopisu, oznámení atd., dejte dohromady veškerou korespondenci, včetně veškeré korespondence, kterou můžete poslat entitě.
 10. Získejte lékařský posudek o tom, zda emise EMR nebo navrhované emise představují, či by mohly představovat riziko poškození Vašeho zdraví. Pokud je riziko, doporučuje se poškození zdraví, poté požádejte lékaře o doporučení ohledně toho, co je třeba udělat pro nápravu
  situace. Příkladem doporučení může být to, že nejste vystaveni EMR emisím z věže nebo zařízení atd., Použijete kabel místo Wi-Fi, vypněte směrovače, bezdrátové zařízeni, a smart metry atd. Chcete-li pomoci, možná budete chtít poskytnout lékaři odkaz na zprávu o bio-iniciativě 2012 (aktualizováno 2017) – Také odůvodnění biologicky založených standardů veřejné expozice pro elektromagnetická pole (ELF a RF) https://bioinitiative.org/ a následující odkaz na Lékaři pro bezpečnou technologii – 5G mobilní komunikace https://mdsafe.org. Můžete také požádat svého lékaře, aby vás doporučil specializovanému lékaři. Nejlépe lékaře s EMR zaměřením, který pravidelně konzultuje pacienty s EMR, a ještě lépe ten, kdo se objevil u soudu nebo tribunálu v otázkách EMR. Vaš právník Vám může také doporučit lékaře, experta o radu. Poznámka: Přiloženy jsou 2 vzory lékařských názorů, které mohou pomoci vzdělávat vašeho lékaře.
 11. Pokud emise EMR pocházejí ze stávajícího zařízení – získejte svědky, kteří mají pokrytí mobilními anténami nebo anténami nebo internetem. Tj. když navštíví Váš domov –
  Mají svědci příjem? Pokud ano, příjem naznačuje, že Váš domov je nějak ozařován. Svědci mohou přísahat
  nebo potvrdit svoje svědectví jako důkaz v čestném prohlášení. Požádejte svého právníka o pomoc při přípravě čestného prohlášení.
 12. Obraťte se na stavebního biologa, který Vám poskytne zprávu o úrovni emisí EMR ve Vaší domácnosti.
 13. Získejte pomůcky pro účely stínění, jako je stínící mřížka, hliník ( kvůli odrážení pokaždé zastínit celou plochu odkud jde radiace), oblečení, stínící barva atd., Tato opatření chrání nejen Vaši osobu, rodinu, ale také Váš dům (včetně půdy). Stavební biolog by měl být v tomto ohledu nápomocen. (Poskytne to důkazy pro náhradu škody na majetku, atd.).
 14. Máte-li prostředky, můžete také získat nezávislou zprávu o dozimetrii záření, VF záření, EMF a o hladinách záření emitovaných zařízeními a úrovně SAR vstupující do Vašeho těla nebo těla Vašeho dítěte. Dítě daleko více přijímá radiace do těla.
 15. Dejte dohromady všechny výše uvedené dokumenty a předejte kopie důkazů svému právníkovi / právníkům.
 16. Pověřte svého právníka / právníky, aby Vám na hlavičkovém papíře navrhl radu týkající se Vašeho právního postavení, právních možností, právních opravných prostředků, šanci na úspěch a úskalí atd. – doporučení může zahrnovat stanovisko k nápravě určitých zákonů, které používají zásadu předběžné opatrnosti. Zásada předběžné opatrnosti je nedílnou součástí státní nebo federální politiky a obvykle se nalézá zakotvená ve většině státních a federálních právních předpisech. Je v EU. Zásady bezpečnostního opatření by zpravidla měla být přijata, pokud činnost představuje hrozbu poškození zdraví lidí nebo životního prostředí, měla by být přijata preventivní opatření. I když některé vztahy příčiny a následky nejsou vědecky nebo jinak plně ještě dořešeny, tak to přesto nedovoluje emitoru pokračovat v instalaci nebo provozu. Emitor a vládní činitelé mají přijmout preventivní opatření, která omezují zdravotní rizika spojená s EMR.
 17. Jakmile získáte právní radu, zašlete uvedené rady a lékařské rady Vaší radě, zastupitelům a všem účastníkům, jako je emitor, montéři, vlastníci půdy, včetně ředitelů zúčastněných emitujících společností. Připojte průvodní dopis ke svým radám a označte jej jako „oznámení o námitce“. V oznámení o námitce uveďte, že „nesouhlasíte s ozářením jejich EMR a že jste prokázali přiměřenou víru, strach nebo obavy, že emise představují riziko poškození Vašeho zdraví, zdraví Vaší rodiny a riziko poškození Vašeho majetku. Odeslat doporučenou poštou.
 18. Kontaktujte své zastupitelé. Zašlete své oznámení o námitce všem radním / městské radě, zkuste se s nimi setkat a vysvětlit svou situaci.
 19. Doufejte, že po přijetí Vaší námitky oznámí stáhnutí z instalace zařízení a / nebo rada vydá oznámení o snížení emisí, snížení vyzařování na občany a / nebo zamítne jakoukoli žádost o změnu.
 20. Pokud se však emitenti a / nebo rada rozhodne, že Vaše oznámení o námitkách nezohlední a oznámí Vám dopisem s odpovědí na Vaši námitku a / nebo svým jednáním (zahájí se budování a instalace), že mají v úmyslu pokračovat v instalaci pak budete mít k dispozici různé právní možnosti. Pokud je Vám takový úmysl oznámen a jejich úmysl postupovat Vám způsobil nepohodlí ve formě strachu z újmy a že Vám a Vaši rodině se ubližuje, pak by taková akce představovala hrozbu útoku podle § 75 například trestního zákona z roku 1889 (Queensland).
 21. Oznámení o námitce by mělo poskytnout potřebné důkazy, které Vám umožní uplatnit různé právní možnosti a prostředky nápravy. Ve státě Queensland (Austrálie) jsou zahrnuty některé příklady a nápravné prostředky;
  • I. Oznámení o omezování občanů (nepříznivé dopady na životní prostředí), nárok na újmu na zdraví (psychologické zranění), škoda na majetku (domácí stínění objektu), povinný soudní příkaz (soudní příkaz k vynucení stíhání emitora radou).
  • II.QuasiCriminal – žaloba na soud, nařídit omezovací příkazy (příkazy o míře a dobrém chování – také známé v jiných státech a územích jako příkazy k ochraně, příkazy k zadržení násilí, nebo mírové příkazy);
  • III. trestní stíhání různých trestných činů za přestupek proti osobě jako takové;
 22. Zahájení soudního řízení může být komplikovaný proces, má mnoho nástrah a může být nákladným cvičením, zejména pokud svůj případ nevyhrajete. Důrazně doporučujeme, abyste před provedením jakýchkoli kroků a / nebo řízení u právního dvora vyhledali právní radu, která objasní vaše možnosti a postavení. Více info Raymond J Broomhall.
Barrister Ray Broomhall Legal Action Against 5G
Barrister Ray Broomhall speaks with STOP 5G Global on upcoming 5G HealthSymposium – 7th July 2019

Akce Stop5G

Následuj nás / Follow us

2 komentáře u „KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNí SPORY A POTENCIÁLNÍ NÁPRAVY“

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP