Patenty – Vzdálené Nervové Monitorování – Umělý Zvuk ve Vaší Hlavě – Změna Vašich Myšlenek – Stinná Strana Telekomunikačních Sítí

Vzdálené Nervové Monitorování – Umělý Zvuk ve Vaší Hlavě

O těchto zde uvedených patentech a jejich škále využití by se mělo už dlouhá desetiletí veřejně mluvit. Tudíž když se nemluvilo, bylo a je zneužíváno ve velkém proti lidem. Toto je jedna ze stinných stránek telekomunikačních, bezdrátových sítí 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, co Vám v klamavé reklamě neřeknou. 5G je velmi pokročilá technologie. Další stránka jsou 5G – Směrované, Mikrovlnné, Energetické Zbraně. Tyto technologie mají kořeny ve Druhé světové válce, černé operace … Patent US4395600ASystém a metoda sluchových podprahových zpráv – Podprahové zprávy „KUP ZBOŽÍ V AKCI“, „NEKRAŤ“, „NAKUPUJ ČASTO A HODNĚ“, „VEM SI ÚVĚR“, NEPTEJ SE” … tyto podprahové zprávy jsou zakódovány v hudbě co slyšíte v nákupních střediscích, ve vašich zařízeních … Vzdálená kontrola Vašich myšlenek … Patent CN106643287A – Metoda a systém pro eliminaci bojové síly nepřátelského bojovníka pomocí elektromagnetické vlny. Patent CN107647847A – Metoda monitorování hloubky spánku a Monitor hloubky spánku, (2016). Patent DE10253433A1Vysílací jednotka myšlenek vysílá modulované elektromagnetické vlnové paprsky do lidského přijímače, aby ovlivňovala myšlenky a chování bez elektronického přijímače.

Ovládání přes Vakcíny

Patent US5211129AInjekčně-implantovatelný transpondér pro identifikaci (1991) 5G a hydrogelový biosenzor: implantabilní nanotechnologie pro použití v COVID vakcínách? Jsme Duše, spojme se s Duchem v srdci a buďme jedno tělo!

G06N3/004 Umělý život, tj. Počítače simulující život (Artificial life, i.e. computers simulating life)

A61M21/00Jiná zařízení nebo metody způsobující změnu stavu vědomí;

Patent US3951134A – Přístroj a metoda pro dálkovou kontrolu a změnu mozkových vln (Apparatus and method for remotely monitoring and altering brain waves) (1974)

Zařízení a způsob snímání a vkládání mozkových vln člověka ze vzdáleného pracoviště. Elektromagnetické signály různých frekvencí jsou současně přenášeny do mozku člověka, zvířete. V mozku člověka signály vzájemně interferují za vzniku vlnového průběhu, který je modulován mozkovými vlnami subjektu. Interferenční vlnová křivka, která je reprezentativní pro aktivitu mozkových vln, je mozkem znovu přenášena do přijímače, kde je demodulována a zesílena. Demodulovaný průběh je poté zobrazen pro vizuální prohlížení (na monitoru) a směrován do počítače pro další zpracování a analýzu. (5G nepotřebuje Čip – Biokodovaná DNA Rezonanční Frekvence k Ovládání Jedince v Matrixu – Amazon – BlackOps – Kontrola Mysli – Google Kvantový Superpočítač – Paralelní Vesmíry – Kopírování Duše) Demodulovaný tvar vlny lze také použít k produkci kompenzačního signálu, který je přenášen zpět do mozku, aby došlo k požadované změně elektrické aktivity – ovládání myšlenek. Patent je z roku 1974, co ještě nám neřekli za skoro 50 let???

A61B5/0507 – Detekce, měření nebo záznam pro diagnostiku pomocí elektrických proudů nebo magnetických polí; Měření pomocí mikrovln nebo rádiových vln pomocí mikrovln nebo terahertzových vln.

Spojené patenty:

Patent US8717430B2Systém a metoda pro vysokofrekvenční zobrazování, registraci a lokalizaci (Medtronic Navigation, Inc. – System and method for radio-frequency imaging, registration, and localization). (2010)

Patent US20140243647A1Přístroje a metody pro hodnocení neurologického stavu pomocí elektromagnetických signálů (Apparatuses and methods for neurological status evaluation using electromagnetic signals), (2011)

Patent CN106643287AMetoda a systém pro eliminaci bojové síly nepřátelského bojovníka pomocí elektromagnetické vlny (Method and system for eliminating fighting strength of opposing combatant using electromagnetic wave), (A61B5/4064 Evaluating the brain), (2015)

Patent CN107647847AMetoda monitorování hloubky spánku a Monitorování hloubky spánku (Depth of sleep monitoring method and Depth of sleep monitor), (2016)

Patent US10173061B2 Metody a zařízení pro stimulaci biologické tkáně – (Methods and apparatus for stimulation of biological tissue) (2015) – interferenční stimulace je přesně zaměřena na libovolné oblasti v mozku

Patent US6587729B2Přístroj pro zvukově komunikující řeč pomocí vysokofrekvenčního sluchového efektu (1996)

A61N1/08 – Uspořádání nebo obvody pro monitorování, ochranu, ovládání nebo indikaci lidí …

Patent US4877027A – Systém pro slyšení produkovaného mikrovlnného zvuku bez hlasu v hlavě osoby (Hearing system) (1988)

Zvuk je indukován v hlavě osoby vyzařováním mikrovln v rozsahu od 0.1gigahertzů do 10 gigahertzů, které jsou modulovány konkrétním tvarem vlny. V tomto pásku jsou 2G, 3G, 4G, 5G sítě, Wi-Fi … Tvar vlny se skládá z frekvenčně modulovaných dávek. Každá dávka je tvořena deseti až dvaceti rovnoměrně rozmístěnými pulzy seskupenými těsně k sobě. Šířka dávky je mezi 500 nanosekundami a 100 mikrosekundami. Šířka pulzu je v rozmezí 10 nanosekund až 1 mikrosekundy. Záblesky jsou frekvenčně modulovány zvukovým vstupem, aby se vytvořil pocit sluchu u osoby, jejíž hlava je ozářena.

Vynález se týká sluchového systému pro člověka. Do hlavy člověka je vzduchem promítána vysokofrekvenční elektromagnetická energie. Elektromagnetická energie je modulována tak, aby vytvářela signály, které může člověk rozeznat bez ohledu na svoji schopnost slyšet ušima.

Pulzní signál na vysokofrekvenční nosné frekvenci přibližně 1 000 megahertzů (1 GHz) je účinný při vytváření srozumitelných signálů uvnitř hlavy člověka, pokud se tato elektromagnetická (EM) energie promítá vzduchem do hlavy člověka . Inteligentní signály jsou na nosič přivedeny mikrofonem nebo jiným zdrojem zvuku a způsobuji frekvenční modulaci dávek. Výboje se skládají ze skupiny pulzů. Impulzy jsou pečlivě vybírány pro maximální sílu a šířku pulzu. Různé předměty, výhody a vlastnosti vynálezu budou zřejmé ze specifikace a nároků.

A61F11/04 Zařízení nebo metody umožňující pacientům slyšet zvuk bez použití uší. Nahradit přímé sluchové vnímání jiným druhem vnímání.

S tímto patentem se váží patenty

US3766331A – 1973-10-16 – Naslouchátko pro vyvolání vjemů v mozku – Zcm Ltd – Hearing aid for producing sensations in the brain. Tento skloro 50 let vynález je u lidí známý, co se stalo za těch 50 let, kam se posunula technologie? (Syntetická Telepatie – Vzdálené Neurologické Monitorování – Satelitní Obtěžování – Patent US3951134A (1976) – 24 Patentů na Ovládání Lidí a DEW – Naděje a Síla Myšlenky – Vzdálené Rozhraní Mozku a Počítače – Umělá Telepatie – Signální Inteligence)

US5159703A – 1989-12-28 – Tichý podprahový prezentační systém – Lowery Oliver M – Silent subliminal presentation system

Patent US4858612A – Systém pro slyšení simulovaného zvuku vyzařovanými mikrovlnami do sluchového kortexu (Hearing device) (1983)

Je ukázán a popsán způsob a zařízení pro simulaci sluchu u savců zavedením většího počtu mikrovln do oblasti sluchové kůry. Mikrofon se používá k transformaci zvukových signálů na elektrické signály, které se zase analyzují a zpracovávají, aby poskytovaly ovládací prvky pro generování množství mikrovlnných signálů na různých frekvencích. Multifrekvenční mikrovlny se poté aplikují na mozek v oblasti sluchové kůry. Touto metodou savci chápou zvuky, které jsou reprezentativní pro původní zvuk obdržený mikrofonem.

Během druhé světové války pozorovali jednotlivci v radiační dráze určitých radarových zařízení cvakání a bzučení v reakci na mikrovlnné záření. Díky tomuto časnému pozorování bylo v oboru známo, že mikrovlny mohou způsobit přímé vnímání zvuku v lidském mozku.

S tímto patentem se váží patenty

US3951134A – 1974-08-05 – Přístroj a metoda pro dálkové monitorování a změnu mozkových vln – (Dorne & Margolin Inc. – Apparatus and method for remotely monitoring and altering brain waves)

US4428377A – 1980-03-06 – Způsob elektrické stimulace sluchového nervu a vícekanálové sluchové protézy pro provedení této metody– (Siemens Aktiengesellschaft – Method for the electrical stimulation of the auditory nerve and multichannel hearing prosthesis for carrying out the method)

US5922016A – 1996-01-26 – Přístroj na elektrickou stimulaci sluchových nervů člověka – (Ingeborg Hochmair Apparatus for electric stimulation of auditory nerves of a human being)

US20010031053A1 – 1996-06-19 – Techniky zpracování binaurálního signálu – (Feng Albert S. – Binaural signal processing techniques)

US20030138116A1 – 2000-05-10 – Techniky potlačení interference – Jones Douglas L. – Interference suppression techniques

US20040202339A1 – 2003-04-09 – Komunikace uvnitř těla pomocí ultrazvuku – (O’brien, William D. – Intrabody communication with ultrasound)

US20060115103A1 – 2003-04-09 – Systémy a metody pro potlačení interference se směrovými snímacími vzory – (Feng Albert S – Systems and methods for interference-suppression with directional sensing patterns)

WO2018082839A1 – 2016-11-02 – Zařízení pro transkraniální stimulaci mozku – Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg – Device for transcranial brain stimulation

Patent US6011991A – Komunikační systém a metoda včetně analýzy mozkových vln anebo využití mozkové činnosti (Communication system and method including brain wave analysis and/or use of brain activity) (1998)

Patent US6587729B2Zařízení pro slyšitelnou řečovou komunikaci pomocí radiofrekvenčního poslechu (1996)

(Apparatus for audibly communicating speech using the radio frequency hearing effect)

Modulační proces s plně potlačeným nosným a vstupním filtrováním preprocesoru pro vytvoření kódovaného výstupu; pro amplitudovou modulaci (AM) a filtrování preprocesoru zvukové řeči. Je produkován srozumitelný subjektivní zvuk, když je kódovaný signál demodulován pomocí RF sluchu. Mezi vhodné formy potlačené nosné modulace patří jednopásmové (SSB) a modulace s potlačenou nosnou (CSAM), přičemž jsou přítomna obě postranní pásma.

A61N1/08 – Uspořádání nebo obvody pro monitorování, ochranu, ovládání nebo indikaci

Patent US4395600ASystém a metoda sluchových podprahových zpráv (Auditory subliminal message system and method) (1980)

Zvukové signály z nákupní, zákaznické oblasti v obchodě jsou snímány a přiváděny do obvodu pro zpracování signálu, který vytváří řídicí signál, který se mění s odchylkami v amplitudě snímaných zvukových signálů. Řídicí obvod upravuje amplitudu sluchové podprahové zprávy třeba proti krádeži tak, aby se zvyšovala s rostoucími amplitudami snímaných zvukových signálů a snižovala se s klesajícími amplitudami snímaných zvukových signálů. Tato podprahová zpráva řízená amplitudou může být smíchána s hudbou na pozadí a přenesena do nákupní oblasti. Aby se snížilo zkreslení podprahové zprávy, její amplituda je řízena tak, aby se zvyšovala první rychlostí pomaleji, než je rychlost zvyšování amplitudy okolních zvukových signálů z oblasti. Amplituda podprahové zprávy je také řízena tak, aby se snižovala druhou rychlostí rychleji než první rychlost se snižujícími se amplitudami okolního zvukového signálu, aby se minimalizovala možnost, že se podprahová zpráva stane nadřazenou při rychlých poklesech amplitud okolního zvukového signálu v dané oblasti. Maskovací signál je opatřen amplitudou, která je také řízena v reakci na amplitudu snímaných okolních zvukových signálů. Tento maskovací signál může být kombinován se zvukovou podprahovou zprávou, aby poskytoval složený signál přiváděný a ovládaný v řídicím obvodu.

H03G3/32 – Automatické ovládání v zesilovačích s polovodičovými zařízeními, jejichž ovládání závisí na hladině okolního hluku nebo hladině zvuku

Patent DE10253433A1Vysílací jednotka myšlenek vysílá modulované elektromagnetické vlnové paprsky do lidského přijímače, aby ovlivňovala myšlenky a chování bez elektronického přijímače

(Thought transmission unit sends modulated electromagnetic wave beams to human receiver to influence thoughts and actions without electronic receiver) (2002)

Vynález se týká zařízení a způsobů přenosu informací na větší vzdálenosti pomocí elektromagnetického záření bez potřeby elektronických pomůcek na straně přijímače pro přeměnu elektromagnetického záření na akustické nebo optické signály, jako je například. rozhlas, televize nebo mobilní zařízení. Podle vynálezu je sdružené modulované elektromagnetické záření vysíláno do organismu přijímače takovým způsobem, že spouští reakce, které odpovídají zamýšlenému přenosu myšlenek.

Vynález lze použít pro:

  1. komunikaci s lidmi v bunkrech, nebo s pohřbenými lidmi po zemětřesení,
  2. zasílaní běžných zprávy bezpečnostním pracovníkům,
  3. podporovat důležitá jednání a lidi hovořící na veřejnosti,
  4. zvyšovat povědomí mezi lidmi týkající se důležitých problémů v nouzových situacích, např B. zasláním upozornění na nebezpečí, (e) v kombinaci s detekčními metodami pro profilování a čtení myšlenek zločinců, (f) pro terapii a profylaxi určitých patologických poruch metabolismu mozku a ovlivňování určitých nepatologických omezení, stresových situací a procesy stárnutí metabolismu mozku.

A61M21/00Jiná zařízení nebo metody způsobující změnu stavu vědomí; Zařízení pro výrobu nebo ukončení spánku mechanickými, optickými nebo akustickými prostředky, např. pro hypnózu

Patent DE3628420A1Zařízení pro reprodukci hlasových informací podprahovou technikou (1986)

Ve vynálezu jsou příslušné informace modulovány na šum, jako je například hudba. Pomocí podprahového procesoru jsou modulovány způsobem, že během procesu reprodukce je vědomě slyšitelný pouze šum, hudba, zatímco informace, která je nevědomě vnímaná, je přenesena do podvědomí posluchače. Aby se zabránilo jakékoli manipulaci s informacemi, jsou tyto informace digitálně zpracovávány a ukládány periodicky vyhledávatelným způsobem v elektronické paměti, přičemž tato paměť je připojena k podprahovému procesoru pomocí D/A převaděče. D/A převaděč a podprahový procesor jsou odlitý do bloku izolačního materiálu.

A61M21/00Jiná zařízení nebo metody způsobující změnu stavu vědomí; Zařízení pro výrobu nebo ukončení spánku mechanickými, optickými nebo akustickými prostředky, např. pro hypnózu

Patent US6039688AProgram pro terapeutickou úpravu chování, kontrolu souladu a systém zpětné vazby (1997)

Program pro úpravu terapeutického chování, systém sledování souladu a zpětnovazební systém zahrnuje serverovou relační databázi a jeden nebo více mikroprocesorů elektronicky spojených se serverem. Systém umožňuje vývoj programu úpravy terapeutického chování s řadou milníků pro jednotlivce k dosažení změn životního stylu nezbytných k udržení jeho zdraví nebo zotavení se z nemocí nebo léčebných postupů. Před implementací může program upravit lékař nebo vyškolený poradce pro případy. Systém sleduje soulad jednotlivce s programem tím, že vyzve jednotlivce k zadání údajů týkajících se zdraví a porovná zadaná data jednotlivce s milníky v programu úprav chování. Generuje údaje o shodě, které svědčí o pokroku jednotlivce k dosažení milníků programu. Systém také zahrnuje integrovaný systém grafických systémových rozhraní pro motivaci jednotlivce k dodržování programu. Prostřednictvím rozhraní může jednotlivec přistupovat k databázi za účelem kontroly údajů o shodě a získávání zdravotních informací ze vzdáleného zdroje, jako jsou vybrané weby na internetu. Systém také poskytuje elektronický kalendář integrovaný s programem modifikovaným chováním pro signalizaci jednotlivce, aby jednal podle programu modifikace chování. Kalendář přistupuje k relační databázi a integruje požadavky programu s denním plánem jednotlivce. Přes elektronický deník jednotlivec může do systému pravidelně zadávat osobní údaje týkající se zdraví. Kromě toho systém zahrnuje elektronickou zasedací místnost pro propojení jednotlivce s množstvím dalších jednotlivců, kteří mají související programy na úpravu chování pro usnadnění relací skupinové podpory pro zajištění souladu s programem. Systém umožňuje, aby se jednotlivci v elektronické zasedací místnosti konali motivační mediální prezentace, které jsou součástí relace skupinové podpory, aby se usnadnila interaktivní skupinová diskuse o prezentacích. Celý systém je navržen kolem komunity podpůrného motivu, včetně grafického elektronického navigátoru ovládaného jednotlivcem, který ovládá mikroprocesor pro přístup k různým částem systému.

A61B5/4833 – Posouzení souladu subjektu s léčbou

Patent US5211129A – Injekčně-implantovatelný transpondér pro identifikaci (1991)

Je popsán vylepšený transpondér pro přenos identifikace zvířete nebo „podobně“, který je dostatečně miniaturizovaný, aby byl implantovatelný injekční stříkačkou, čímž se zamezí nutnosti chirurgických zákroků. Transpondér obsahuje cívku, která přijímá dotazovací signál a v reakci na něj vysílá identifikační signál. Transpondér přijímá energii potřebnou k přenosu pomocí indukční vazby na dotazovač. K dispozici je jediný čip integrovaného obvodu, který detekuje dotazovací signál, opravuje jej, aby generoval energii potřebnou k přenosu, ukládá identifikaci transpondéru a tedy i zvířete, do kterého je implantován. Generuje kódovaný klíč s frekvenčním posunem identifikačního signálu v reakci na dotazovací signál. Zařízení vysílá identifikační signál v reálném čase, tj. Bezprostředně po zahájení dotazovacího signálu, takže nejsou nutné žádné diskrétní prvky pro ukládání energie. Přenosová frekvence a bitová rychlost jsou určeny celočíselným dělením dotazovacího signálu tak, že pro generování signálu nejsou vyžadovány žádné diskrétní prvky, jako jsou krystalové oscilátory.

G06K19/07758 – Konstrukční detaily, např. montáž obvodů do nosiče, nosič záznamu je schopen bezkontaktní komunikace, např. konstrukční detaily antény bezkontaktní čipové karty uspořádání pro přilnutí nosiče záznamu k dalším předmětům nebo živým bytostem, fungující jako identifikační štítek

Následuj nás / Follow us

Jeden komentář u “Patenty – Vzdálené Nervové Monitorování – Umělý Zvuk ve Vaší Hlavě – Změna Vašich Myšlenek – Stinná Strana Telekomunikačních Sítí”

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP