Nebezpečné zákonné limity umožní 5G

Nebezpečné limity 5G co nás zabijí

Od počátku nového tisíciletí se můžeme stále více divit, jak se staví nové domy v těsné blízkosti u stožárů a vedení drátů vysokého napětí. A poslední desetiletí si všímáme naprosto běžně různých vysílačů telekomunikačních společností, instalovaných přímo na střechách, nad stropy bytů lidí. Je to skutečně bezpečné a neškodné? Nejsou náhodou naše české limity nebezpečně tolerantní?

Přehnanou toleranci využívá i záměr, všude instalovat 5G vysílače, protože současná legislativa to umožňuje: K zahřívání tkání docházet nebude a na netermální škodlivé účinky nehledíme…

Jak se vůbec stalo, že jsou české (i mnohé zahraniční) limity tak uvolněné?

Geomantik Radomil Hradil o uvolnění našich norem:

Vedle farmaceutických firem jsou v globální ekonomice nejmocnějším hráčem také telekomunikační společnosti. Jejich roční zisky jdou jen v České republice do miliard. Když tyto společnosti potřebovaly na přelomu tisíciletí změkčit limity pro ochranu lidského zdraví před neionizujícím zářením, aby se technologie mobilních telefonů a bezdrátové komunikace elektronických dat vůbec mohly dále rozvíjet a šířit, začala WHO (Světová zdravotnická organizace) vyvíjet veliké úsilí o tzv. „harmonizaci“ těchto hygienických norem.

V případě České republiky to znamenalo ve více než desetinásobně „změkčit“ – tedy připustit, ba přímo uzákonit čili umožnit více než desetinásobné ohrožení zdraví obyvatel. Konkrétně:

Limity platné do roku 1999: 4,3 V/m.

Limity platné od roku 2000: 41 V/m.

A od roku 2015: 127 V/m pro pásmo GSM 1800 MHz!

Doporučovaný limit pro zdraví: Do 0,1 V/m! (Stavební biologie)

Většina zemí tehdejšímu nátlaku podlehla, i když se našly výjimky, jako například Polsko, které mimochodem také odmítlo celý humbuk kolem prasečí chřipky a nákup vakcín.

U nás bylo prosazení nových norem poměrně dramatické 1). Tehdejší vedení odpovědného pracoviště, Národní referenční laboratoře (NRL) pro neionizující elektromagnetická pole a záření při Státním zdravotním ústavu (SZÚ), se pod změkčení odmítlo podepsat. Obratem bylo pracoviště politickým rozhodnutím zrušeno, vytvořeno nové, a do jeho čela byl dosazen loajální člověk, někdejší spolupracovník StB. A měkké normy byly uzákoněny.

Chobotnice musí především obsadit své posty na ministerstvech. V našem případě bylo nutné mít své lidi také ve vedení SZÚ, příslušné NRL, dále ve vedení odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví a na postu hlavního hygienika, který je náměstkem ministra. Není tedy těžké najít odpověď na otázku, proč hlavní hygienik udělá všechno proto, aby limity pro ochranu lidského zdraví byly co nejměkčí – a netýká se to jen limitů pro záření, ale stejně tak například pro ochranu před hlukem, které jsou trnem v oku stavební lobby.

Závažné studie se ignorují:

Spolu se zrušením původního pracoviště SZÚ se již přestal brát ohled na dřívější vědecké studie, například na obsáhlou publikaci s názvem Vliv neionizujícího záření na živé organismy 2). Tato vědecká studie vznikla jako zadání na podnět hygienika před obavami z působení tehdejších televizních a rozhlasových vysílačů, a pro bezpečnou realizaci nových. Minulý režim se zasazoval o zdraví pracujícího lidu – až tak důsledně, že byl opatrný i na zdraví lidí v blízkosti velmi výkonných vysílačů.

Světoznámá studie byla publikována v roce 1978 i v knižní podobě a dodnes si ji lze vypůjčit ve Státní vědecké knihovně v Praze (a pokud zmizí, máme její kopii). Ing. Musil, Marha a Pafková jsou uvedeni jako hlavní autoři této významné studie z širší skupiny vědců, kteří měli za úkol přísně sledovat skutečné dopady neionizujícího záření na živé organismy.

Tato česká studie byla přelomová v tom, co zjistila: Přímo na půdě SZÚ Praha bylo opakovaně prokázáno, že již při mnohem nižších výkonech vysílače, dokonce tak nízkých, že ještě nedochází k měřitelnému ohřevu tkání, již dochází k mnoha nereverzibilním, tedy nevratným poškozením buněčných membrán a jádra, které si buňka již není schopna sama opravit a vykazuje chybné fungování s kumulativními efekty, které vzrůstají s každým dalším množením buněk a kopírováním více a více poškozeného kódu DNA při jeho replikaci. Na české vědecké půdě bylo tedy potvrzeno to, co zjistili vědci v cizině již v roce 1926 (o tom však níže).

Současné vedení se v ČR drží stále doporučení Mezinárodní komise pro neionizující záření (ICNIRP) a na další a další nové vědecké studie, přibývající po celém světě, které se důsledky záření zabývají a opakovaně škodlivý vliv prokazují, se nehledí, jsou naprosto přehlíženy. Není dodržován ani žádný princip prevence zdraví a předběžné opatrnosti a všechny netermické vlivy tohoto záření se zcela ignorují. Nahlédněme také do historie, jejíž starší studie netermální vliv opakovaně potvrzují.

Vědec Martin Blank o přehlížení studií:

Proč stále slyšíme, že jsou důsledky záření neprůkazné? Existuje obrovské množství studií, které prokazují negativní účinky záření. Ale i množství studií, v nichž vědci nezjistili účinky žádné. Pokud je však nebezpečí tak velké, proč výsledky četných studií zdravotní dopady nepotvrzují?

V roce 1971 se v armádě používal běžně radar a příbuzná technická zařízení již po desetiletí. Do té doby se zkoumaly biologické účinky rádiových frekvencí radarových zařízení – zejména plešatost a sterilita. 4) Americké námořnictvo mělo stále větší zájem zjistit možné nepříznivé dopady záření na své zaměstnance. V roce 1971 se obrátilo na vědce PhD Zoryho Glasera a pověřilo jej sestavit databázi vědeckých dokladů o biologických účincích expozice elektromagnetickým rádiovým polím. 5)

Vědec Zory Glaser
Vědec Zory Glaser shromáždil 6000 studií a potvrdil netermální vlivy EM záření

Doktor Glaser prostudoval a opatřil anotacemi přes 3000 odborných studií, zabývajících se biologickými účinky expozice. První verzi práce publikoval pod názvem Bibliografie biologických účinků rádiového a mikrovlnného záření (RF/Microwave Bioeffects Bibliography). 6) Mnoho těchto experimentů uspořádala sovětská armáda, která měla rovněž velký zájem zjistit účinky EM záření. Americké námořnictvo vše prostudovalo a požádalo dr. Glasera, aby bibliografii průběžně aktualizoval. Ten pak ještě několik desetiletí doplňoval výsledky svého sledování. Nakonec shromáždil více než 6 tisíc samostatných studií. 7)

Netermální účinek je znám již roku 1926!

Z Glaserovy práce je zřejmé, že si některé složky americké i tehdejší sovětské armády byly vědomy nepříznivých dopadů rádiového a mikrovlnného záření na lidské zdraví, i dopadů velmi nízkých úrovní záření – již přes padesát let. Práce zveřejněná v roce 1926 chirurgem americké služby veřejného zdraví (Public Health Service) prokázala smrtící účinky expozice EM poli velmi krátkých vln na myši. Chirurg nepřipisoval myší mortalitu reakci na teplo – dospěl k závěru, že expozice EM záření měla vliv a účinek netermálního charakteru. 8) O dva roky později potvrdili mortalitu myší, krys a much němečtí badatelé v důsledku expozice stejným krátkovlnným zářením. 9)

Počátkem 30. let zjistil zoolog Pensylvánské univerzity po několika pokusech nepříznivé účinky EM záření na vosy a žáby. 7) opět Podobných zjištění a studií je za dlouhá desetiletí bezpočet.

V roce 1948 zjistily dvě na sobě nezávislé výzkumné skupiny netermální účinky v důsledku expozice EM záření. Vědci z amerického výzkumného a vzdělávacího centra kliniky Mayo odhalili výskyt šedého zákalu u psů v důsledku mikrovlnného záření. Ve stejné době zjistili výzkumníci Iowské univerzity, že po mikrovlnné expozici se rozvíjel u králíků a psů šedý zákal, zatím co u krys docházelo k „degradaci varlat“. 7) opět

Počátkem 50. let zaznamenal lékař John T. McLaughlin v Hughesově letecké společnosti v Kalifornii mezi 6 tisícovkami zaměstnanců 75 – 100 případů vnitřního krvácení u pracovníků v blízkosti mikrovlnného záření spolu s výskytem šedého zákalu a bolestí hlavy v několika případech. 7) opět

Sovětští vědci následně zjistili, že EM pole s frekvencemi 30 MHz až 300 GHz může u člověka ovlivňovat nejen oběhovou soustavu a měnit srdeční frekvenci a krevní tlak, ale i nervový systém, a to při úrovních, které jsou tak nízké, že nemají žádné tepelné účinky. Zjistili také, že symptomy závisely na délce zaměstnání a stupni expozice.

Tehdy však ani takové množství vědeckých studií nevyburcovalo veřejnost, protože téměř nikdo nepoužíval přístroje produkující rádiové frekvence a mikrovlny, jako jsou dnes všudy přítomné mobilní a bezdrátové telefony a bezdrátové domácí sítě WIFI, WIMAX a jiné. To se začalo měnit až v 80. letech, kdy byla zaváděna technologie bezdrátových a mobilních telefonů.

O následující historii zase příště. Podstatné a zcela zásadní je, že již téměř před sto lety začali vědci pozorovat a potvrzovat jasné netermální škodlivé vlivy EM záření při velmi slabých výkonech (na úrovni dnešního používání mobilu nebo WIFI), kdy sice ještě zdaleka nedochází k měřitelnému ohřevu tkání, ale ke kumulaci buněčných a jiných poškození ano! Viz opět např. soupis studií v odkazu 7). A další přehledy studií v odkazu 10).

„Vytvořili jsme něco, co nám škodí, a vymyká se kontrole. Před Edisonovou žárovkou bylo v našem prostředí jen velmi málo elektromagnetického záření. Úrovně, které máme dnes, jsou milionkrát vyšší, než úrovně v přirozeném prostředí, a rychle rostou kvůli všem novým zařízením, která toto záření vydávají. Pokud to řeknu otevřeně, poškozují živé buňky v našem těle a mnoho z nás to předčasně usmrtí.“Dr. Martin Blank 11)    (A to psal ještě v době před nástupem 5G!)

Reference a bibliografie:

 1. Radomil Hradil, 2012, Fabula: Nové lidstvo v nás, str. 66-68
 2. Ing. Musil, Marha, Pafková, 1978: Vliv neionizujícího záření na živé organismy
 3. Martin Blank, PhD., 2017: Doba jedová č.7 – ELEKTROSMOG
 4. http://www.magdahavas.com/pick-of-the-week-20-early-research-on-the-biological-effects-of-microwave-radiation-1940-1960/  – přehled studií 1940 – 1960
 5. http://www.zoryglaser.com/ – stránky vědce
 6. https://magdahavas.com/ – stránky vědkyně včetně vysvětlení vlivu 5G,
 7. https://magdahavas.com/category/from-zorys-archive/ – zajímavý přehled a materiály dr. Glasera, které vědkyně digitalizovala z dřívější doby
 8. https://magdahavas.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Navy_Radiowave_Brief.pdf (odkaz z knihy Doba jedová, již nefunkční, snad jinde na onom webu vědkyně)
 9. Taktéž v materiálech na stránce odkazu 7)
 10. Přehled mnoha studií: http://www.elektrosmog-zony.cz/download/seznam_vice_studii.pdf
 11. http://www.physiology.columbia.edu/MartinBlank.html – stránka o vědci Martinu Blankovi

Následuj nás / Follow us

Autor: Kamil Pokorný

Záleží mi na tom, aby se veřejnost dozvídala pravdivé informace o škodlivosti bezdrátových přenosů a zařízení, aby byla lépe chráněna opatrnějšími limity, které začnou brát v potaz i netermické vlivy u vysokých frekvencí a také u nízkých frekvencí (fází) vlivy záření, tvořeného silnými proudy v kabelech a drátech vedení VVN. Také aby se mohla veřejnost svobodně rozhodovat, jaké vysílače, kabely a dráty VVN budou v nejbližším okolí a v místě bydliště instalovány a působit na organismy nejbližších, ale i okolní přírody a krajiny.

PAGE TOP