Akce Stop5G – ÚSTAVNÍ STÍŽNOST – LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD – Vzor Dopisu

Napište prosím ústavní stížnost, zde je vzor dopisu. Zavádění neotestované 5G technologie je v rozporu nejen s Listinou základních prav a svobod. Prosím pošlete do vlastních rukou a uschovejte doklad z pošty, nebo nechte potvrdit na podatelně.

Ústavní soud

Joštova 625/8

660 83 Brno

V Brně dne 5.7.2020

Sp. zn. Nepředchází

ÚSTAVNÍ STÍŽNOST

zejména pak proti zásahu do základních práv a svobod stěžovatele(ky) v důsledku nedostatečné legislativy, informovanosti a ochraně k

Stěžovatel(ka):

Právní zástupce:

Účastnící:

 • Vláda ČR, Úřad vlády České republiky, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 01
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4128 01 Praha 2, tel.: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, ID datové schránky:  pv8aaxd, http://www.mzcr.cz
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15  Praha 1, tel.: +420 224 851 111, e-mail: posta@mpo.cz, korupce@mpo.cz, datová schránka ID: bxtaaw4

Vedlejší účastník: Poslanecká sněmovna, se sídlem Sněmovní 4, 118 26 Praha

Elektronicky

Přílohy:

HLAVA I

I. Úvod

[1] Telekomunikační průmysl nepožádal, nezadal žádné, nezávislé studie biologické bezpečnosti 5G sítí, které by jednoznačně potvrdily biologickou bezpečnost, a tím odůvodnily a ospravedlnily zavádění 5G sítí ve světě a také v České republice. Při jednání senátu americký senátor Blumenthal v únoru 2019 vznáší obavy ze zdravotních a bezpečnostních rizik bezdrátové technologie 5G, a to zejména v blízkosti škol, našich domovů a míst kde pracujeme. Senátor Blumenthal poslal dopis FCC, kde se přímo zeptal jestli jsou, byly provedeny studie o bezpečnosti a nedostal odpověď, podobná neochota je i ze strany ČTÚ. Před zaváděním 5G sítí měli zástupci České republiky udělat nezávislé studie o bezpečnosti 5G sítí.

[2] Evropský parlament připouští neznámé chování 5G sítí. Evropský parlament se svými odborníky připouští neznámé chování a zdravotní dopady vyzařování sítě 5G, teprve chtějí dlouhodobě zkoumat řadu neznámých projevů a rizik ze zvýšené expozice díky hustějšímu pokrytí těmito bezdrátovými přenosy, ale přitom usilují o možnost instalace vyzařovacích buněk (antén, stanic) bez potřeby povolení ve všech členských státech!

[3] Současná legislativa nebere na zřetel v patřičném rozsahu doporučení, nebo vědecké, ověřené studie o vlivu na biologické systémy, které nastávají mnohem dříve než nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření. Dále toto nařízení nebere v potaz vlivy na děti nebo těhotné ženy. S ohledem na HLAVA III.

[4] Veřejná hloubková analýza, požadovaná výborem ITRE v dubnu 2019 potvrdila možná rizika spojena s vyzařováním bezdrátové sítě 5G a to hned z několika důvodů.

[5] Česká vláda překročila pomyslnou mez v našem ústavním systému a začala se chovat způsobem, který ohrožuje demokracii … Protiústavní se stává postup vlády právě v tom, že přestala činit, co je demokratické. Vláda musí veřejně ospravedlňovat potřebné kroky, vysvětlovat potřebné kroky a sdělovat lidem v míře absolutně nutné, že se o jejich práva bude starat. (Šabatová: Stát neseznámil lidi se zdravotním rizikem 5G sítí, zvýšil limity a nechal je v nevědomosti) Vrchol arogance a současně protiústavnosti přichází prohlášení o zavádění 5G sítí v ČR, přitom nejsou studie o bezpečnosti této technologie a sám Evropský parlament připouští neznámě chování. Nejen z tohoto důvodu by se mělo jednat na základě předběžné opatrnosti a zavádění 5G sítí okamžitě zastavit.

[6] Stěžovatel(ka) je přesvědčen o tom, že není možné moc výkonnou ponechat bez kontroly v situaci, kdy jsou evidentně bez promýšlení důsledků ohroženi obyvatelé a ohrožena samotná podstata demokracie, zdraví obyvatelstva, ekonomika a právní stát v ČR. Proto se stěžovatel(ka) jako osoba přímo dotčená vymezenými opatřeními exekutivy dovolává soudní ochrany ze strany Ústavního soudu.

[7] Stěžovatel(ka) zdůrazňuje, že souhlasí s nezbytností provedení určitých testovacích míst k zavádění 5G technologií. Tato místa by měla být řádně označena a měla by sloužit hlavně průmyslu k testovaní 5G sítí. Uvědomuje si, že je třeba důsledně chránit slabší jedince ve společnosti, a proto neotestované 5G sítě by neměly být testovány, zaváděny tak, kde jsou děti, těhotné ženy, starší spoluobčané.

[8] Četné vědecké, enviromentální studie, soudní spory, organizace, vědecké práce, doporučení WHO, EU ukazují biologické poškození hluboko pod současnými limity: HLAVA III – Studie, soudní spory, vědecké Práce, doporučení WHO, EU

HLAVA II

Lidská práva a základní svobody

Neotestované 5G sítě jsou v rozporu s usnesením předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb.

Čl. 6

(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.

(2) Nikdo nesmí být zbaven života.

Čl. 7

(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

Čl. 10

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

Čl. 11

(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

Čl. 12

(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

Čl. 29

(2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.

Čl. 31

Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Čl. 32

(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.

(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.

Čl. 35

(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.

(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.

(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

Čl. 38

(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.

HLAVA III

Studie, soudní spory, vědecké Práce, doporučení WHO, EU

 1. soupis vědeckých prací o biologickém vlinu neionizujícího záření – Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure (Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and ‚Smart‘ Meter RF Intensities)
 2. potvrzení odvolacího soudu v Turíně: Rakovina hlavy způsobená mobilním telefonem (THE TURIN COURT OF APPEAL CONFIRMS: HEAD CANCER CAUSED BY MOBILE PHONE)
 3. WHO potvrdila r. 2011 karcinogenitu neionizujícího záření: https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/WHO_IARC_RF_2b.pdf
 4. Salzburská výzva r. 2002: https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Salzburg-Resolution-2000.pdf
 5. Kumulativní efekty Wi-Fi a podobných VF neionizovaných záření potvrdila v r. 2018 studie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355
 6. Vědecká Studie – Nepříznivé Zdravotní Účinky 5G Mobilní Síťové Technologie v Reálných Podmínkách – https://iervn.files.wordpress.com/2020/02/adverse-health-effects-of-5g-mobile-networking-technology-under-real-life-conditions.pdf
 7. Studie: Riziko Potratu a Netermální Radiace Magnetického Pole – https://www.nature.com/articles/s41598-017-16623-8#article-info (Exposure to Magnetic Field Non-Ionizing Radiation and the Risk of Miscarriage: A Prospective Cohort Study)
 8. Skupina kampaní EMF Safety sestavila tuto sbírku více než 1300, recenzovaných, vědeckých studií prokazujících poškození EMF / mobilními telefony / Wi-Fi atd.
 9. Henry Lai vytvořil „Výzkumné shrnutí“ pro webové stránky BioInitiative Report. Toto shrnutí obsahuje některé neocenitelné soubory abstraktů – na základě dat lze vyhledávat vědeckou literaturu o RFR, stejně jako sbírky vědeckých abstraktů o poškození volnými radikály (jak z RFR, tak z ELF) a sadu specifickou pro elektrocitlivost (EHS). Pokrývají výzkum publikovaný v letech 1990–2012.
 10. Euro parlament potvrdil rizika 5G! – Evropský parlament se svými odborníky připouští neznámé chování a zdravotní dopady vyzařování sítě 5G https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf
 11. Přesvědčivé důkazy pro osm odlišných typů Velké škody způsobené elektromagnetickou Expozicí na lidech a mechanismus, který ji způsobuje. Sepsal Martin L. Pall, PhD Emeritní Profesor Biochemie a Základních Lékařských Věd na Washingtonské Státní Univerzitě – Eight Repeatedly Documented Findings Each Show that EMF Safety Guidelines Do Not Predict Biological Effects and Are, Therefore Fraudulent: The Consequences for Both Microwave Frequency Exposures and Also 5GSecond Edition, May 23, 2019.https://ehtrust.org/wp-content/uploads/SafetyGuidelineFraud2.pdf
 12. Glaser ZR, PhD. 1971 Výzkumná zpráva námořního lékařského výzkumného ústavu, červen 1971. Bibliografie hlášených biologických jevů („účinky“) a klinických projevů připisovaných mikrovlnnému a vysokofrekvenčnímu záření. https://rense.com/general96/Navy-Microwave-and-RF-Effects-Brief-1971.pdf – Více než 2000 odkazů na biologické reakce na radio-frekvenci a mikrovlnné záření, (BIBLIOGRAPHY OF REPORTED BIOLOGICAL PHENOMENA (‘EFFECTS’) AND CLINICAL MANIFESTATIONS ATTRIBUTED TO MICROWAVE AND RADIO-FREQUENCY RADIATION)
 13. New case study confirms increased cancer risk by portable radio radiation The Health Ministry examines the results of the collection of cancers in the periphery of 200 meters of a C-net-transmitting mobile phone base station close to Graz;

Zpráva ITRE

Veřejná hloubková analýza, požadovaná výborem ITRE v dubnu 2019 potvrdila možná rizika spojena s vyzařováním bezdrátové sítě 5G a to hned z několika důvodů.

Str. 6, kapitola Shrnutí:

„Technologie potřebné pro 5G jsou mnohem složitější. Jeden z aspektů, které zatím nejsou dostatečně pochopeny, jsou nepředvídatelné vzorce šíření signálu, které mohou mít za následek vystavení obyvatel elektromagnetickému záření v nepřípustné míře.“

„Měly by se posílit dlouhodobé snahy v oblasti výzkumu a vývoje 5G, aby se porozumělo četným neznámým v šíření signálu (například měření a regulování míry expozice rádiovým frekvencím elektromagnetických polí (RF EMR) v anténách s vícenásobným vstupem a výstupem na milimetrových vlnových frekvencích).“

Str. 9, kapitola 1.4. Důsledky zvýšení hustoty sítí:

„Kvůli vyšším frekvencím a kratšímu rozsahu budou muset být základnové stanice v dané oblasti umístěné hustěji u sebe, aby úplně pokryly území a zamezily místům bez pokrytí. Typický může být rozsah 20 – 150 metrů, což znamená okolo 800 základnových stanic na kilometr čtvereční. V tom se systém liší od sítí 3G a 4G, které využívají běžně dosah 2 – 15 km a mohou pokrýt větší oblast, ale umožní připojení méně uživatelům, jelikož mají méně samostatných kanálů.“

Str. 10, kapitola 1.6. Stále je potřeba dokončit standardy:

„Přestože technické standardy pro další generaci mobilních rádiových služeb stále nejsou dokončené, EU, USA, Čína a další země jsou i nadále odhodlané vést fungující komerční síť jako první. …Projednávají se tři škály spekter: 600-700 MHz, 3-5 GHz, 20-100 GHz. V EU se skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG) ve svém stanovisku z roku 2018 přiklání k pásmu 3,6 GHz (3,4-3,8 GHz), pásmu 26 GHz (24,25-27,5 GHz) a v pásmu pod 1 GHz například k pásmu 700 MHz. Dohody o standardech pro spektrum by mohlo být dosaženo na Světové radiokomunikační konferenci (WRC-19) v říjnu až listopadu v Šarm aš-Šajchu. V rámci přípravy na WRC-19 se nejprve formulují pozice jednotlivých regionů.“

Str. 12, kapitola 1.7. Elektromagnetické záření 5G a bezpečnost:

Objevuje se značné znepokojení nad možným dopadem 5G na zdraví a bezpečnost. Rizika vyplývají z potencionálně mnohem vyšší expozice elektromagnetickému záření rádiových frekvencí sítě 5G. Zvýšená expozice nemusí být výsledkem pouze používání mnohem vyšších frekvencí 5G, ale také možného nahromadění různých signálů, jejich dynamické povahy a komplexního vzájemného působení, což může nastat obzvláště v hustě obydlených městských oblastech.

Rádiová emisní pole 5G se liší od polí předchozích generací svým složitým obousměrným přenosem tvarovaných vyzařovaných charakteristik paprsků (technologie beamforming), který probíhá od základnové stanice do mobilního přístroje a zpět. Přestože jsou tato pole vysoce zaměřená paprsky, rychle se mění v čase a pohybu, a proto jsou nepředvídatelná, jelikož hladiny signálu v nich a jejich vzorce na sebe v uzavřené smyčce vzájemně působí. Tyto vlastnosti musí být ještě zmapovány v reálných situacích mimo laboratoř. V současné době není možné přesně simulovat nebo zaměřit emise 5G v reálném prostředí.“

Str. 25, kapitola 3.2.1. Faktory úspěchu 5G:

„Po technologických schopnostech bude klíčovým faktorem schopnost snadno zapojit velké množství malých buněk do zahušťování sítě. Čína a asijští tygři jsou v tomto směru ve výhodě, neboť jejich politické struktury a kultura umožňují přistoupit k zavádění 5G i bez souhlasu veřejnosti. Oproti tomu bude v USA muset zavádění malých buněk překonat právní překážky na městské i státní úrovni, neboť bude muset respektovat mírnou regulaci, navrženou Federální komisí pro komunikaci. Motivující přítomnost vlády v centrálně plánovaném hospodářství, kde politické pravomoci jsou na úrovni místních orgánů, je významnou konkurenční výhodou. V reakci na to EU vytváří režim pro rozmisťování připojovacích bodů s cílem, umožnit zavádění 5G od roku 2020 bez potřeby povolení.“

Str. 30, kapitola 4.3. Doporučení seřazená podle možného dopadu:

„Základem je dlouhodobý výzkum technologie. Klíčovým problémem je neobvyklé šíření signálu, a to zejména otázka, jak řídit a měřit expozici RF EMF při použití antén s mnohonásobnou funkcí na milimetrových frekvencích, a to jak u mobilních přístrojů, tak u základnové stanice. Technologie představuje výzvu pro současnou úroveň odbornosti a instituce pro tvorbu norem musejí do budoucích norem pro sítě 5G začlenit technické specifikace.

Doporučení seřazená dle jejich možného dopadu:

1 – Dlouhodobý výzkum technologie s cílem vyřešit řadu neznámých, týkajících se šíření nové technologie (např. měření a kontrola expozice RF EMF při použití antén s mnohonásobnou funkcí na milimetrových frekvencích.

2 – Podrobná studie obchodních modelů za účelem lepší definice cílů, rozsahu a zdrojů příjmů a diverzifikace škály aktérů, jimiž v tuto chvíli jsou jen stávající operátoři.

3 – Politika pro 5G sítě založená na podpoře sdílené infrastruktury a oddělení infrastruktury od služeb.

4 – Pokračující snaha o celounijní dohody pro spuštění malých buněk bez potřeby povolení ve všech členských státech.“


Tolik ukázky z analýzy zavádění 5G. Ještě jednou si zopakujme to zásadní pro veřejnost:

Evropský parlament se svými odborníky připouští neznámé chování a zdravotní dopady vyzařování sítě 5G, teprve chtějí dlouhodobě zkoumat řadu neznámých projevů a rizik ze zvýšené expozice díky hustějšímu pokrytí těmito bezdrátovými přenosy, ale přitom usilují o možnost instalace vyzařovacích buněk (antén) bez potřeby povolení ve všech členských státech!

Nebo-li: Nevíme, co to bude lidem dělat, neumíme odhadnout ani změřit vznikající expozice při souběhu mnoha nahuštěných signálů, ale přesto chceme co nejhustěji veřejnost pokrýt nejlépe po 20 metrech, aby nikde nevznikala „hluchá místa“! A rychle bez zdržování se a problémů s vyřizováním nějakých povolení!

Čína a asijští tygři jsou ve výhodě – mohou zavádět 5G bez souhlasu veřejnosti.“! – Tak toto snad ani již nelze slušně komentovat, je jasně vidět, jestli se parlamentu EU jedná o zájmy byznysu průmyslových nebo obchodních firem potažmo operátorů, a nebo o ochranu lidského zdraví! Co by mělo být na prvním místě podle Vás?

Celý dokument z 3.4.2019 je na této adrese: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

Český překlad se žlutě vyznačenými větami o rizicích: PDF

HLAVA IV

Legislativní opatření

[1] V roce 1998 se Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo změnit a zavést pro elektromagnetická pole novým legislativním opatřením hygienické limity pro celý frekvenční interval neionizujícího záření. tj. od 0 Hz do 1,7 PHz. U autorů vyhlášky č. 408/1990 Sb. nenašlo ministerstvo pro změnu limitů pochopení. Obrátilo se proto na Hygienickou stanici hl. m. Prahy. Ministerstvo zdravotnictví nikdy nepředložilo, na základě čeho tato směrnice, limity byly změněny.

Legislativa neodráží 5G sítě

[2] Zdraví jednoho člověka je víc než pohodlí většiny.

[3] Zde uvedené nařízení, doporučení, zákony jsou nedostatečné k ochraně zdraví obyvatel České republiky a to zejména k jejím dětem a těhotným ženám:

Podnět – Krajské hygienické Stanice

[4] Krajským hygienickým Stanicím byl dán podnět k zastavení zavádění 5G sítí v České republice a k přehodnocení limitů ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v následujícím změní:

a/ Krajské hygienické stanici náleží vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

 • Jaké krajská hygienická stanice vydala/vydává/bude vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a jak plnila/plní/bude plnit další úkoly státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru s ohledem na: HLAVA III – Studie, soudní spory, vědecké práce, doporučení WHO, EU

g) provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání45) nebo změn zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání,

 • Jak krajská hygienická stanice ověřila/ověřuje/bude ověřovat podmínky s ohledem na: HLAVA III – Studie, soudní spory, vědecké práce, doporučení WHO, EU

t) provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek; iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik,

 • Jak Krajská hygienická provedla/provádí/bude provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílela/podílí/bude podílet na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek s ohledem na: HLAVA III – Studie, soudní spory, vědecké práce, doporučení WHO, EU

u) spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu; zajišťovat vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu,

 • Jak Krajská hygienická stanice spolupracovala/spolupracuje/bude spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu s ohledem na: HLAVA III – Studie, soudní spory, vědecké práce, doporučení WHO, EU

z) podílet se na vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků, uskutečňovaném v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, spolupracovat s vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti

vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické obory101).

 • Jak se Krajská hygienická stanice podílela/podílí/bude podílet na vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků, uskutečňovaném v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zákonem č. 96/2004 Sb. HLAVA III – Studie, soudní spory, vědecké práce, doporučení WHO, EU

HLAVA V

Neotestované 5G sítě ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník v níže uvedeném znění narušují:

§ 3

(1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.

(2) Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že

a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí,

(3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva.

Osobnost člověka

§ 81

(2) Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.

§ 82

(1) Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.

(2) Po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu blízkých.

Zásah do integrity

§ 94

(1) Kdo chce provést na jiném člověku zákrok, vysvětlí mu srozumitelně povahu tohoto zákroku. Vysvětlení je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že druhá strana pochopila způsob a účel zákroku včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu případně i jiný postup.

Akce Stop5G

Kdo může podat ústavní stížnost?

Regularly scheduled meeting for the 5G International Lawyers Action Network

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP