KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNí SPORY A POTENCIÁLNÍ NÁPRAVY – DOKUMENTY

Upozornění a Oznámení o Námitkách

Pan / Paní:

Schůzka, termín:

Milý/a

BERETE NA VĚDOMÍ, že varování a námitky obsažené v tomto oznámení mají za cíl nejen chránit mou osobu, mou rodinu a můj majetek, ale také chránit Vás a upozornit Vás na Vaši povinnost péče a ochrany. Také upozornit na možné důsledky, které jakékoli Vaše činy nebo opomenutí týkající se emisí jakéhokoli neionizujícího elektromagnetického záření do mé země / na můj pozemek / do mé nemovitosti / do mé rodiny z Vašeho zařízení, nebo z toho, co je ve Vašem vlastnictví, nabíjení a / nebo přímo či nepřímo pod Vaší kontrolou a / nebo pod Vaší správou . Nedodržení tohoto upozornění Vás může vystavit nebezpečí, že budete trestně i občansky odpovědný za jakékoli činy nebo opomenutí, které způsobí škodu, zranění nebo ublížení.

Je zřejmé, že navrhujete umístit * / jste umístili * telekomunikační zařízení na sousední nemovitost * do mé země s úmyslem emitovat elektromagnetické záření na můj obytný majetek bez mého souhlasu. (* Nehodící se škrtněte)

Nesouhlasím s tím, že kontaminujete mou zemi svými emisemi neionizujícího elektromagnetického záření. Pokud ozařujete můj dům bez mého souhlasu, setkáte se s žalobou u soudu a to v trestních i občanských jurisdikcích a s nápravou. Pevně věřím, že jakékoli elektromagnetické záření vyzařované z vašeho zařízení, které přímo nebo nepřímo vlastníte a / nebo spravujete a / nebo kontrolujete, má potenciál vystavit moji rodinu zbytečným a nepřiměřeným rizikům poškození zdraví a bezpečnosti. Vaše jednání může také způsobit, že můj domov v České republice bude pro mou rodinu neobyvatelný kvůli kontaminaci elektromagnetickým zářením. Pevně věřím, že máte povinnost zajistit, aby elektromagnetické záření nepředstavovalo takové riziko.

Dafna Tachover hovoří v RT America o 5G

Mám právo používat a užívat si své země bez zásahu od vás. Všiml jsem si, že různé nařízení a obecné zákony chrání moje právo na užívání a používání mé země bez jakéhokoli zasahování od vás, mého souseda. Pokud je elektromagnetické záření vyzařováno z Vaší země do mé země a způsobuje, mně, mé rodině jakékoli nepohodlí, zranění nebo poškození buď mé osoby nebo dalších osob, nebo poškození mého majetku, pozemku, země, pak by to představovalo zásah do práv spojených s půdou a jako takový by byl klasifikován jako nepříjemnost podle trestního i občanského práva. Obtěžování může být napraveno buď trestním stíháním, omezováním občanskoprávním řízením, nebo obojím.

Vezměte prosím na vědomí, že pouhé dodržování bezpečnostního standardu stanoveného vládou Vás nebude chránit před občanskoprávní nebo trestní odpovědností, pokud tak učiníte vědomě a úmyslně nedokážete adekvátně řešit mé obavy ohledně zdravotního a bezpečnostního rizika, které vznesl můj lékař. Máte právní břemeno, přímo Vy máte právní břemeno, aby bylo možné posoudit a zlepšit dopady na bezpečnost a zdraví spojené s Vašimi činnostmi.

Vezměte na Vědomí: Bylo by nedbalé, kdybyste vyzařovali elektromagnetické záření do mé země poté, co vám bylo oznámeno varování obsažené v tomto oznámení. Obzvláště poté, co jste byli nyní informováni, že takové jednání může představovat riziko poškození. Pokud by k újmě došlo, soud by viděl, že taková újma je přiměřeně předvídatelná, zejména pokud jde o psychickou újmu způsobenou mým rozumným strachem.

V příloze naleznete lékařskou zprávu, radu mého lékaře, která upozorňuje na riziko poškození zdraví, a doporučení, jak toto riziko zmírnit. Lékařská rada přispěla k vytvoření mého rozumného přesvědčení a strachu, že emise ze zařízení představují skutečné riziko poškození mé rodiny, mě a mého majetku, takže se obávám Vás a Vašich záměrů vyzařovat nebezpečnou radiaci. V příloze naleznete také právní radu od mého právníka, která uvádí možnou občanskoprávní a trestní odpovědnosti, která by se mohla uplatnit, pokud se neřídíte tímto upozorněním a připojenou lékařskou zprávou. Spoléhám se na právní i lékařskou radu, jak je uvedeno v příloze.

VYŽADUJI, aby jste přestali s jakýmkoli pokusem Vy nebo Vaši agenti o vyslání elektromagnetického záření po mého bydlišti. S úctou žádám, abyste mě okamžitě informovali o svém rozhodnutí, zda budete pokračovat v emisi elektromagnetického záření do mého bydliště. Pokud máte v úmyslu ignorovat mé obavy, znepokojení a lékařskou radu, tak mi to oznamte dopisem nebo jednáním, že budete pokračovat v ubližování. Bez ohledu na to budu považovat takové úmyslné chování za úmyslné ohrožení fyzického zdraví mě a mé rodiny vlivem napadení našeho zdraví elektromagnetickým zářením.

Upozorňujeme, že pokud neodpovíte do 14 dnů od data tohoto dopisu, bude považováno jako Vaše opomenutí odpovědět, že máte v úmyslu ozářit mou zemi, můj pozemek a moji rodinu. Nebudu mít tedy jinou možnost, než požádat o nápravu a odškodnění u soudu.


S úctou,

Ukázka 1 – Lékařský Posudek –

Doktor:

Schůzka, termín:

Milá paní / Milý pane

Požádali jste o můj odborný názor na to, zda vystavení emisím elektromagnetického záření z navrhovaného / současného VF zařízení na Vaší ulici sousedící s Vaším domem může představovat zdravotní riziko pro Vás a Vaši rodinu. Váš největší zájem je o Vaše děti. Prohlašujete, že jste každým dnem díky Vaší starostlivosti pramenících z Vašich obav, že jste/budete ozařován v bezprostřední blízkosti dané telekomunikační základnové stanice mobilního telefonu 4G pro mobilní telefony. Tyto antény jsou v nepřetržitém provozu, více dat znamená více impulsu a to znamená větší rychlost a to znamená větší biologickou odezvu. Biologické systémy daleko více odpovídají na impulsní záření.

Informovali jste mě, že “společnost A” jménem “osoby A” plánuje postavit bezdrátovou základnovou stanici 4G LTE 700 na stávajícím sloupu “číslo 1”. Vaše okna mají přímou viditelnost na budoucí/stávající instalaci, číslo instalace. Jsme na okraji silnice/ sousedíme s pozemkem instalace, číslo pozemku.

Znepokojuje Vás zejména to, že Vy, Váše rodina a především Vaše děti budete trvale žít a spát v elektromagnetickém poli antény. Emise vyzařované z telekomunikační stanice namontované na stožáru před domem pouhých 20 metrů od postele a v přímé viditelnosti na telekomunikační anténu. Z hodnocení architektonického výkresu Vašeho majetku, je vidět že dětská ložnice je maximálně 40 metrů od telekomunikačního stožáru, stejně jako obytné oblasti.

A říkáte, že máte Vy a Vaše rodina v úmyslu žít ve svém domě po mnoho dalších let a zažíváte extrémní úzkost a emoční úzkost, kterou cítíte kvůli blížící se erekci VF vysílacího zařízení tak blízko místa, kde žijete Vy a Vaše rodina. Obáváte se, že extrémní blízkost bezdrátové základnové stanice může ohrozit zejména zdraví Vašich dětí a také zbytku Vaší rodiny.

Z doloženého měření, ve zprávě Environmentální EME (elektromagnetická energie), ze dne 2 února 2019 RFNSA, Environmental EME report (vl2.2 Feb 2019 ) produced with RF – Map 2.1 ( Build 1.0 ) Site No NAD ( v 1.0 . 98867.32214) na první stránce této zprávy se uvádí: “Maximální úroveň EME vypočtená pro navrhované systémy v této lokalitě je 1,31 V/m; a hustota výkonu 4,55 mW/m2 nebo 0,12% limitu veřejné expozice”. 4,55 mW/m2 (4,55 miliwat/m 2) je 4550 wW/m2 nebo 4550 mww/m2, protože miliwatt je tisíc mikrowatt. Strana 2 zprávy EME uvádí, že maximální EME je v zóně 0 – 50 metrů od zdroje. Tato oblast pokrývá celý váš dům a dokonce i Vaši zábavní a relaxační oblast je v nejvyšší zóně vyzařování navrhované bezdrátové základnové stanice, která má být postavena na existující obslužný sloup na silnici hrany mimo váš dům na “Vaši adrese”
.
Co to všechno znamená? ARPANSA je australská agentura pro ochranu před zářením a zajišťuje jadernou bezpečnost. V publikaci ARPANSA Radiation Protection Series 3 se uvádí, že 10 W/m2 (deset wattů na metr čtvereční), což odpovídá 10 miliónům mikrowattů/m2, je limit expozice veřejnosti. Tento limit je založen na riziku ionizujícího nebo tepelného záření, tzn. e. bod, ve kterém osoba utrpí popálení zářením, podobné radiačním popálením radioterapie pro osoby trpící rakovinou.

Norma ARPANSA zcela správně chrání australskou veřejnost před popáleninami v ionizační krátkodobé úrovni. Neionizační dlouhodobé záření je mimo rámec této normy. Standard zahrnuje frekvenční rozsah 3 kHz až 300 GHz. Toto je vysokofrekvenční elektromagnetická energie (RF – EME) také běžně známá jako vysokofrekvenční elektromagnetická pole (RF – EMF) nebo v USA jako elektromagnetická pole – vysokofrekvenční záření (EMF – RFR) nebo VF záření.

Neexistuje však žádná zjevná ochrana nabízená nebo popsaná v tomto standardu před neionizujícím zářením, která se vyskytuje pod 10 miliónů mikrowattů na metr čtvereční. Nejsem si vědom žádného výzkumu, který by ověřoval bezpečnost nepřetržitého vystavení RF – EME, VF záření na neurčitou dobu let / desetiletí. Navíc, protože Vaše rodina bude maximálně vystavena intenzitám pole až 1,3 V/M (volty na metr) a hustotám energie až 4550 mikroswattů/m2 po delší dobu po celá léta až desetiletí.

Neexistuje výzkum, který by prokázal bezpečnost před poškozením neionizujícím zářením po dlouhou dobu.

Většinová veřejnost si milně myslí, že je plně chráněna a to podle ARPANSA 2017 Technická zpráva 178 Shrnutí:
V současné době neexistuje žádný prokázaný důkaz o vystavení vysokofrekvenční (RF) elektromagnetické energii (EME) na úrovních pod bezpečnostními limity australského standardu RF způsobuje jakékoli zdravotní účinky “ – Toto tvrzení je už vyvráceno.

Tohle tvrzení je také už vyvráceno: “Každá osoba jakéhokoli věku může žít v blízkosti RF – EME po jakoukoli dobu vystavení, pokud je hustota výkonu pod 10 miliónů microwattů na meter čtvercový Na rozdíl od věku, vzdálenosti nebo délky vystaveného času se nerozlišuje, zda se na dítě vztahuje stejný standard, který je testován na dospělém modelu.

Technická zpráva ARPANSA 2017 178 Shrnutí, která byla zveřejněna 15 let po standardu z roku 2002, nicméně připouští: „Výzkumný program WHO pro rok 2010 zjistil nedostatek dostatečných důkazů týkajících se dětí, a to je stále tak. Program WHO doporučil studii s cílem zjistit, zda používání mobilních telefonů a jiných zdrojů RF je spojeno u dětí a dospívajících s dlouhodobými účinky na zdraví, včetně rakoviny a vývojových, kognitivních poruch a poruch chování. Vzhledem k tomu, že se doposud žádná dlouhodobá prospektivní studie nezabývala tímto problémem, zůstává tato potřeba výzkumu vysokou prioritou. ‘ Neboli, pořád se to odhládá, protože žádná bezpečná teorie není.

Pochopení tohoto dokumentu znamená, že za posledních 15 let do roku 2017 a nyní už do současnosti i v roce 2019 nedošlo k žádnému výzkumu a přesto jsme vedeni k domněnce, že norma chrání všechny včetně dětí.

Tam, kde je povzbudivé poznamenat, že neexistuje žádný definitivní výzkum dětí, který by dokazoval bezpečnost RF – EME pro naše nejcennější členy naší společnosti, tedy pro naše děti. To pak podkopává projektovanou „bezpečnost“ současného standardu. Jako zdravotnický pracovník vůbec nevěřím, že děti žijící v blízkosti telekomunikačního zařízení (základnová stanice mobilního telefonu) jsou chráněny před VF radiací, pokud žádný krátkodobý nebo dlouhodobý výzkum neprokázal bezpečnost před poškozením až do 10 milionů uW/m2. Všechno nad tuto mez je zdraví škodlivé. Jsou zde rozsáhlé spudie, které potvrzují čatná zdravotní rizika a nejvíce ohroženou skupinou jsou děti.

Jako rodič a dotčený občan by člověk měl plné právo být rozhořčen uznáním těchto informací, že telekomunikační zařízení jsou postavena promiskuitně ve všech městech, po celém městě a v předměstí po celé České republice, aniž by byl prokázán dlouhodobý výzkum bezpečnosti takových zařízení pro dospělé a zejména děti, nechtěné radiaci jsou lidé vystaveni nepřetržitě 24 hodin denně.

Bližší kontrola standardu odhaluje na straně 9, že hustota toku energie v čase (W/m2) uvádí: „Pro stanovení průměrných hodnot času při frekvencích pod 10 GHz platí průměrovací doba šesti minut“.

Nejsou k dispozici žádná oficiální data o vystavení člověka 24 hodin, 365 dní v roce po několik let RF – V případě obyvatel (Vaší rodiny) do 50 metrů od navrhované bezdrátové telekomunikační základové stanice, kteří budou vystaveni hustotám energie až 4550uW/m2 v dlouhodobém časovém horizontu. Většina VF studií prokázuje velké zdravotní, genetické účinky na biologické systémy.

ARPANSA navíc nedává žádné rady ohledně možných rizik pro kojence, děti nebo těhotné matky, pokud jsou v blízkosti zařízení emitující RF – EMR nebo neříká nic o délce expozice. Když ARPANSA nějakým způsobem neomezuje, tak to znamená trvala expoxice (24 hodin denně, 7 dní v týdnu), i když jsou zařízení RF – EMR v kontaktu s tělem nebo hlavou, je pořád „bezpečná“. Jinými slovy ARPANSA nechrání a jen dává pocit falešné národní bezpečnosti.

Následující studie, které jsem vybral, poskytují důkazy na podporu mého názoru. Níže uvedené studie by Vám měly poskytnout lepší přehled o rizicích spojených s expozicí vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření.

V environmentální epidemiologické studii zadané spolkovou zemí Štýrsko v Rakousku v obcích Hausmannstatten a Vasoldberg, 2543 účastníků, v okruhu 1200 metrů od vysílací věže, u osob žijících v okruhu 200 metrů od základnové stanice mobilního telefonu se významně zvýšil výskyt rakoviny prsu a mozku ve srovnání s osobami žijícími 200 – 1200 metrů od věže. Ve srovnání s referenčními kategoriemi expozice hustoty energie vysokofrekvenčních emisí nižším než 10uW/m2, kde poměr pravděpodobnosti rizika rakoviny byl 1 (tj. Bez zvýšeného rizika), úrovně expozice mezi 100 uW/m2 – 1000 uW/m2 je riziko 3,4krát větší u všech druhů rakoviny oproti základní populaci. Poměr šancí pro všechny druhy rakoviny byl 3,4 krát častější s vypočtenou pravděpodobností nebo „hodnotou p“ 0,008.

Riziko rakoviny ve vyšším expozičním rozmezí nad > 1000 uW/m2 bylo 23krát vyšší u rakoviny prsu. Pravděpodobnost byla 22,5 a vypočtená pravděpodobnost „hodnota p“ byla 0,0007. Riziko nádorů na mozku při> 1000uW/m2 bylo 121krát vyšší s OR 121,1 (p hodnota 0,001) (Oberfeld 2008)

Máte obavy, že život v blízkosti telekomunikačního zařízení zvyšuje riziko rakoviny, zejména rakoviny mozku u členů Vaší rodiny. Výzkumná studie výše zadaná rakouskou provinční vládou Štýrska objasňuje, že osoby bez nádorů jsou vystaveny 121násobnému nárůstu rizika vzniku mozkových nádorů a 22,5krát vyššího rizika nádorů prsu. Bylo zde také zjištěno 5 – 8krát zvýšené riziko pro všechny ostatní nádory.

Největším znepokojením v tomto výzkumu bylo to, že k rakovinám došlo v relativně krátkém období expozice, minimálně 5 let.

Podle mého názoru by takové těsné vystavení mohlo zvýšit riziko rakoviny, jak je objasněno výše uvedeným výzkumem. Mimořádná úroveň znepokojení spočívá v tom, že údaje ve výše uvedeném výzkumu jsou založeny na odečtech větších než 1000uW/m2. Předpokládaná hodnota 4550uW/m2 ve vzdálenosti 0 – 50 metrů od navrhované antény, což je odečet hustoty výkonu více než 4,5krát vyšší než již zvýšené riziko rakoviny prsu a rakoviny mozku ve výzkumu v Oberfeldu Podle mého názoru Vy i Vaše rodina vystavujete extrémnímu riziku rozvoje rakoviny.

Největší riziko podle výše uvedené studie je pro rakovinu mozku dítěte, a to prostřednictvím hrozícího dopadu na životní prostředí plynoucí z nepřetržitého vystavení vysokofrekvenčním emisím po dlouhou dobu. Ve skutečnosti jsou rizika pro Vaše děti, speciálně na miminka, plody natolik vyšší, že dokáží vyvolat zamlklé těhotenství, degenerace, deformace plodu, protože děti absorbují více elektromagnetického záření než dospělí. Ve studii srovnávající specifické míry absorpce (SAR) u dětí a dospělých vystavených mobilním telefonům s frekvencí 1800 MHz, děti absorbovaly o 80% více záření než dospělí. Výzkum je založen na mozkovém modelování alO let (Fernandez 2005). Vaše obavy jsou podle mého odborného názoru oprávněné a přiměřené.

Podle dokumentu Evropského parlamentu o vědeckých a technologických možnostech (STOA) z roku 2001 „Fyziologické a environmentální účinky neionizujícího elektromagnetického záření“ se uvádí, že v místech, která jsou dlouhodobě vystavené vysokofrekvenčnímu záření, by hustota energie neměla překročit 10 nanoW/cm2 (což je 100uW/m2) (STOA 2001).

Předpokládaný VF záření z navrhované/současné základnové stanice s telekomunikačními anténami mimo váš dům bude 45krát vyšší než doporučený bezpečnostní limit navržený Evropským parlamentem, jak je uvedeno výše 4550uW/m2 / 100uW/m2).

Německý ústav stavební biologie – IBN (Institut fur Baubiologie + Okologie Neubeuern), doporučuje bezpečnostní limit hustoty výkonu v ložnicích pod 10uW/m2 Hustota vysokofrekvenčního záření mezi 10uW/m2 a 1000Uw/m2 se považuje za „vážnou obavu“ a hustoty energie v ložnicích vyšších než 1000uW/m2 se prohlíží pomocí „extrémní obavy “(Maes 2008). To je ve Vašem případě dokonce 450 krát zdraví škodlivější než bezpečná radiace.

Mezinárodní tým vědců jako součást pracovní skupiny pro bioiniciativu přezkoumal v roce 2007 a znovu v roce 2012 přes 2000 výzkumných studií a doporučil, aby bezpečnostní limit pro hustotu energie byl 0,3 – 0,6uW/m2, protože to byla nejnižší pozorovaná úroveň pro RF – EME založené na základnových stanicích mobilních telefonů.

Závěry zprávy uvádějí: „Vědecká referenční hodnota 0,003 uW/cm2“ nebo tři nanowatty na centimetr čtvereční (rovnající se 0,3 uW/m2) pro nejnižší pozorovanou úroveň účinku pro RFR je založena na studiích na úrovni základnové stanice mobilních telefonů. Uplatnění desetinásobného snížení za účelem kompenzace nedostatku dlouhodobé expozice (v případě potřeby jako bezpečnostní nárazník pro chronickou expozici) nebo pro děti, protože citlivá subpopulace poskytuje preventivní akční úroveň 300 až 600 pikokatů na čtvereční centimetr. do 0,3 nanowattů do 0,6 nanowattů na čtvereční centimetr (0,03 uW/m2) jako přiměřená úroveň preventivních opatření pro chronické vystavení pulzním RFR “(Bioinitiative Report 2012) .s.

Navzdory tomu, že emitující zařízení/anténa pracuje dle standartu a Vy a Vaše rodina jste vystaveni hustotám energie 10 W/m2 nebo 10 milionů mikrovodů/m2, tak se domnívám, že nejste vůbec chráněni samotným standardem, který je určen k ochraně všech občanů. Tento “standard” má škodlivé účinky na zdraví.

Jak je patrné ze zprávy o bioiniciativě, za bezpečnost mez u dospělých se považuje 0,3 uW/m2 a u dětí 0,03 uW/m2 Zaměřte svou expozici ve svém domě s předpovězenými úrovněmi 20 metrů od věže při 4550uW/m2, což je 15,166krát vyšší (o více než patnáct tisíc vyšší) než je považováno za bezpečné podle odborných lékařských tímů a vědců z výzkumu, kteří tvoří skupiny Bioinitiative. Tyto skupiny vědců, lékařů jsou autory tisíců výzkumných prací a zpráv. Část této dokumentace je na bioiniciativě, která je financována nezávisle.

Akce Stop5G

Následuj nás / Follow us

Jeden komentář u “KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNí SPORY A POTENCIÁLNÍ NÁPRAVY – DOKUMENTY”

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP