Vědci varují: 5G přinese vážné účinky na zdraví

Prof Dr. Martin Pall - 5G je Hloupý Nápad
My, níže podepsaní, vědci a lékaři z 36 zemí, doporučujeme moratorium na zavedení páté generace, 5G, pro telekomunikace, dokud vědci nezávislí na průmyslu neprozkoumají potenciální nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí. 5G podstatně zvýší vystavení radiofrekvenčním elektromagnetickým polím (RF-EMF) ve vyšších frekvencích nad dosavadními pásmy 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, atd. již existující telekomunikace. Bylo prokázáno, že RF-EMF je škodlivé pro člověka a životní prostředí.

Zahájen 13. září 2017. Do 24. dubna 2019 je 231 signatářů. Odkaz

Odvolání přeloženo do: / DE / E S / FI / FR / IT / SV / PL

5G vede k masivnímu zvýšení povinné expozice bezdrátovému záření

Technologie 5G je účinná pouze na krátkou vzdálenost. Je špatně přenášena pevným materiálem. Bude vyžadováno mnoho nových antén a plnohodnotná implementace bude mít za následek, že antény budou každých 10 až 12 domů v městských oblastech, čímž se masivně zvýší povinné vystavení se nepřetržité expozici.

Díky „ stále širšímu využívání bezdrátových technologií “ se nikdo nemůže vyhnout tomu, aby byl vystaven expozici. Protože kromě zvýšeného počtu 5G vysílačů (i v rámci bydlení, obchodů a nemocnic) podle odhadů, „ 10 až 20 miliard spojení “ (do chladniček, praček, kamer, autoservisů a autobusů atd.) budou součástí internetu věcí. Všechny tyto skutečnosti způsobí podstatné zvýšení celkové, dlouhodobé expozice RF-EMF všem občanům EU.

Škodlivé účinky expozice RF-EMF jsou již prokázány

Více než 230 vědců z více než 40 zemí vyjádřilo své „vážné obavy“, pokud jde o všudypřítomné a rostoucí vystavení elektromagnetickým polím způsobeným elektrickými a bezdrátovými zařízeními již před zavedením 5G. Poukazují na skutečnost, že „četné nedávné vědecké publikace ukázaly, že EMF ovlivňuje živé organismy na úrovních, které jsou hluboko pod většinou mezinárodních a národních směrnic “. Účinky zahrnují zvýšené riziko rakoviny, buněčný stres, zvýšení škodlivých volných radikálů, genetické poškození, strukturální a funkční změny reprodukčního systému, poruchy učení a paměti, neurologické poruchy a negativní dopady na celkovou pohodu u lidí. Poškození jde daleko za lidskou rasu, protože existuje stále více důkazů o škodlivých účincích na rostliny i zvířata .

Po odvolání vědců v roce 2015 další výzkum přesvědčivě potvrdil závažná zdravotní rizika z oblastí RF-EMF z bezdrátové technologie. Největší studie na světě (25 milionů amerických dolarů) Národní toxikologický program (NTP) ukazuje statisticky významný nárůst výskytu rakoviny mozku a srdce u zvířat vystavených působení EMF pod směrnicemi ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením), kterými se řídí většina zemí. Reálné anamnézy podporují výsledky v epidemiologických studiích u lidí s rizikem RF záření a mozkového nádoru. Velký počet vědeckých zpráv dokládá, že EMF poškozují lidské zdraví.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), a agentura pro rakovinu Světové zdravotnické organizace (WHO), v roce 2011 dospěly k závěru, že EMF kmitočtů 30 KHz – 300 GHz jsou pravděpodobně karcinogenní pro člověka (Skupina 2B). Nové studie, jako je výše uvedena studie NTP, a několik dalších epidemiologických šetření, včetně nejnovějších studií o používání mobilních telefonů a rizik rakoviny mozku, však potvrzují, že záření RF-EMF je pro člověka karcinogenní.

Směrnice EUROPA EM-EMF 2016 uvádí, že „existuje silný důkaz, že dlouhodobé vystavení určitým EMF je rizikovým faktorem pro choroby, jako jsou některé druhy rakoviny, Alzheimerova choroba a mužská neplodnost… Mezi běžné příznaky EHS (elektromagnetické přecitlivělosti) patří bolesti hlavy, problémy s koncentrací, problémy se spánkem, deprese, nedostatek energie, únava a příznaky podobné chřipce.“

Rostoucí část evropské populace je postižena špatnými zdravotními příznaky, které byly po mnoho let spojeny s vystavením EMF a bezdrátovým zářením ve vědecké literatuře. Mezinárodní vědecká deklarace o EHS a mnohonásobné chemické citlivosti (MCS ), Brusel 2015, prohlašuje, že: „Vzhledem k našim současným vědeckým poznatkům tímto zdůrazňujeme, aby všechny národní a mezinárodní orgány a instituce… uznávaly EHS a MCS jako skutečné zdravotní stavy, které jedná-li se o sentinelové choroby, mohou v následujících letech způsobit celosvětový zájem o veřejné zdraví, tj. ve všech zemích, které používají neomezené připojení bezdrátových technologií, založených na elektromagnetickém poli a na trhu uváděných chemických látek… Inace je pro společnost nákladem a už není volbou… my jednohlasně uznáváme toto vážné nebezpečí pro veřejné zdraví… že jsou přijata hlavní opatření primární prevence a jsou upřednostňována, aby bylo možné čelit této celosvětové epidemii paniky v perspektivě. “

Stop5g-cz-pravda-vitezi-lipa
Stop5g.cz Pravda Vitezi – Lipa

Opatření

Zásada předběžné opatrnosti (UNESCO) byla přijata EU 2005 : „ Když lidské činnosti mohou vést k morálně nepřijatelné škodě, která je vědecky věrohodná, ale nejistá, je třeba učinit opatření, aby se tato škoda vyhnula nebo ji snížila.

Rezoluce 1815 (Rada Evropy, 2011): „ Přijměte veškerá přiměřená opatření ke snížení vystavení elektromagnetickým polím, zejména k rádiovým frekvencím z mobilních telefonů, a zejména k expozici dětem a mladým lidem, kteří se zdají být nejvíce ohroženi nádory hlavy… Shromáždění důrazně doporučuje, aby byl aplikován princip ALARA (co nejnižší rozumně dosažitelný), který by zahrnoval jak tzv. tepelné účinky, tak i atermické [netermální] nebo biologické účinky elektromagnetických emisí nebo záření “a aby” zlepšil standardy posuzování rizik “. a kvalitu “.

Norimberský kód (1949) se vztahuje na všechny pokusy na člověku, tedy včetně zavádění 5G s novou, vyšší expozicí RF-EMF. Všechny tyto experimenty: “by měly být založeny na předchozích znalostech (např. Očekávání odvozených z experimentů na zvířatech), které ospravedlňují experiment. Žádný experiment by neměl být prováděn tam , kde existuje a priori důvod domnívat se, že dojde ke smrti nebo zneschopňujícímu zranění ; kromě, možná, v těch experimentech, kde experimentální lékaři také slouží jako předměty. ”(Norimberk kódové body 3-5). Již publikované vědecké studie ukazují, že existuje „a priori důvod věřit“ ve skutečné zdravotní rizika.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) varuje před „radiačním rizikem způsobeným každodenními zařízeními“, přestože záření je pod standardy WHO / ICNIRP. EEA také dospěla k závěru: „Existuje mnoho příkladů toho, že v minulosti nedošlo k použití zásady předběžné opatrnosti, což mělo za následek vážné a často nezvratné škody na zdraví a životním prostředí … škodlivé expozice mohou být rozšířeny dříve, než dojde k „přesvědčivým“ důkazům o škodách z dlouhodobých expozic a biologického chápání [mechanismu] toho, jak je tato škoda způsobena.“

„Bezpečnostní pokyny“ chrání průmysl ne zdraví

Současné bezpečnostní pokyny ICNIRP jsou zastaralé. Všechny výše uvedené důkazy o poškození se objevují, i když záření je pod „bezpečnostními pokyny“ ICNIRP. Proto jsou nezbytné nové – opatrnější bezpečnostní standardy. Důvodem zavádějících pokynů je, že „střet zájmů členů ICNIRP kvůli jejich vztahům s telekomunikačními nebo elektrickými společnostmi podkopává nestrannost, která by měla upravovat regulaci standardů veřejného vystavení neionizujícímu záření… nutné zahrnout vědce s kompetencemi v lékařství, zejména onkologii.“

Současné směrnice ICNIRP / WHO pro EMF jsou založeny na zastaralé hypotéze, že kritickým účinkem expozice RF-EMF, která je relevantní pro lidské zdraví a bezpečnost, je zahřívání exponované tkáně.“ Vědci však dokázali, že mnoho různých druhů nemocí a poškození jsou způsobeny bez ohřevu („netermální účinek“) při úrovních radiace výrazně výkonově níže pod pokyny ICNIRP, kdy ještě k měřitelnému ohřívání tkání zdaleka nedochází.

Vyzýváme EU:

1) Přijmout veškerá přiměřená opatření k zastavení expanze 5G RF-EMF, dokud nezávislí vědci nemohou zajistit, že 5G a celkové úrovně záření způsobené RF-EMF (5G spolu s 2G, 3G, 4G a WiFi) nebudou škodlivé pro Občany EU, zejména kojence, děti a těhotné ženy, jakož i životní prostředí.

2) Doporučit, aby všechny země EU, zejména agentury zabývající se radiační bezpečností, dodržovaly Rezoluci č.1815 a informovaly občany, včetně učitelů a lékařů, o zdravotních rizicích způsobených radioterapií RF-EMF, jak a proč se vyhnout bezdrátové komunikaci, zejména v blízkosti center péče o děti, škol, domů, pracoviští, nemocnic a center péče o seniory.

3) bezodkladně, bez vlivu průmyslu, jmenovat pracovní skupinu EU nezávislých, skutečně nestranných vědců z oblasti EMF a zdraví bez střetu zájmů [1] s cílem přehodnotit zdravotní rizika a:

  1. a) Rozhodnout o nových, bezpečných „maximálních standardech celkové expozice“ pro veškerou bezdrátovou komunikaci v rámci EU.
  2. b) Studovat celkovou a kumulativní expozici ovlivňující občany EU.
  3. c) Vytvořit pravidla, která budou předepsána / prosazována v rámci EU o tom, jak se vyhnout expozici, která by překročila nové „maximální celkové expoziční standardy“ EU týkající se všech druhů EMP s cílem chránit občany, zejména děti a těhotné ženy.

4) Zabránit bezdrátovému / telekomunikačnímu průmyslu, aby prostřednictvím lobbistických organizací přesvědčoval úředníky EU, jak se mají rozhodovat o dalším šíření vysokofrekvenčního záření včetně 5G v Evropě.

5) Upřednostňovat a realizovat kabelové digitální telekomunikace namísto bezdrátové sítě (s výhodou bezchybnějšího jistějšího spojení i lepší prevence zdraví).

Očekáváme od vás nejpozději do 31. října 2017 odpověď na první dva zmíněné signatáře o tom, jaká opatření přijmete na ochranu obyvatel EU proti RF-EMF a zejména 5G záření. Toto odvolání a vaše odpověď budou veřejně dostupné.

S respektem

Rainer Nyberg , EdD, emeritní profesor (Åbo Akademi), Vasa, Finsko ( NRNyberg@abo.fi )
MUDr. Lennart Hardell, CSc., Profesor (doc.) Onkologická klinika, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice, Örebro, Švédsko ( lennart.hardell@regionorebrolan.se )

[1] Vyvarujte se podobných chyb, jako když Komise (2008/721 / ES) jmenovala členy SCENIHR , kteří podporují průmysl , kteří předložili EU zavádějící zprávu SCENIHR o zdravotních rizicích, která telekomunikačnímu odvětví poskytla čistý účet za ozáření občanů EU. Zpráva je nyní citována agenturami pro radiační bezpečnost v EU.

PAGE TOP