5G Technologie – Zaměřená Mikrovlnná Radiace – Tichá Válka

Mikrovlnná radiace, před, kterou se neschováte, systém který vás sleduje 24 hodin za den, ví o vás víc informací než vaše máma, který už teď vám zhoršuje zdraví a to je jen začátek. Jedná se o biologický a ekonomický teror. 5G satelity používají stejný typ fázových antén (phased array), jaké jsou používány i u pozemního systémy 5G. Tyto systémy byly vyvinuty armádou k armádním účelům, nejedná se o civilní technologii! To znamená, že budou posílat pevně zaměřené paprsky intenzivní mikrovlnné radiace na každé specifické zařízení 5G, ke všem IoT (internet věcí), na každý centimetr čtvereční planety Země. IoT komunikují mezi sebou a s 53000 satelity. Pokud to nezastavíte, vaším tělem bude procházet víc a víc radiace, že hodně lidí oslepne, stanou se sterilní a nejvíc jsou ohrožení naše děti. Jaká je cena vašeho života? Víte, že nejvíc autistických děti se rodí ve městě Samsung v Jižní Korei, hádejte třikrát proč asi… Satelity mají potenciál kompletně zničit biologický život na Zemi, už teď jsou na oběžné dráze a má jich být ještě víc. Fázové pole se skládají ze shluků tisícovek malých antén, které pracují společně, aby střílely paprsek energie na cíl stejně jako světelná kulka nebo DEW. Klastr těchto malých antén může být uspořádán do různě velkých matic a to podle učelu. Fázované pole obvykle znamená elektronicky snímané pole řízené počítačem, které vytváří paprsek vln, které jsou pomoci fáze elektronicky řízeny tak, aby ukazovaly v různých směrech, aniž by se antény pohybovaly. Třetí generace těchto antén, tzv digitální anténní pole, digitální tvarovač paprsků, byla navržena v roce 2000. Vezmeme-li v potaz Big Data a zneužitou AI jako proxy můžeme dnes mluvit dokonce už o 4 generaci této technologie. Víte, že už druhá generace této technologie, která se začala používat od roku 1980 je noční můrou pro delfíny nebo kytovce!

Bezdrátová Technologie, Sonar, Chytrý Oceán Zabijí Velryby, Mořský Život

Paprsky některých frekvenčních pásem, které 5G zařízení podporují, jsou dostatečně silné, aby procházely stěnami a lidskými těly. 5G sítě jsou navrženy od 0,7 GHz až po 300 GHz. Děti daleko více absorbují umělé, pulsní elektromagnetickou radiaci a proto mají už dnes děti rakovinu, nádor na mozku. Když člověk nic proti tomu nedělá, tak se z něj stává spolupachatel. Kdyby paprsky nebyly tak silné, pak by každý s 5G smartphonem musel při používání zařízení stát venku.

Vojenský Expert Mark Steele a 5G

Anténní Pole (často nazývané „Fázované Pole“)

 • zvýšit celkový přírůstek signálu
 • zajistit příjem různých signálů
 • zrušit rušení z určitém směrů
 • „nasměrovat“ pole tak, aby bylo nejcitlivější v určitém směru
 • určení směru příchodu příchozích signálů
 • maximalizovat poměr signálu k rušení a šumu (SINR)
David Icke – 5G je zbraň – Skryté vojenské využití technologie 5G – Skrytá pravda

Fázová anténa je skupina anténních prvků sestavených dohromady tak, že vyzařovací obrazec každého jednotlivého prvku se konstruktivně kombinuje se sousedními anténami, aby vytvořil efektivní vyzařovací obrazec nazývaný hlavní lalok. Hlavní lalok přenáší vyzařovanou energii v požadovaném místě, zatímco anténa je navržena tak, aby destruktivně rušila signály v nežádoucích směrech, čímž se vytvářejí nuly a postranní laloky. Anténní soustava je navržena tak, aby maximalizovala energii vyzařovanou v hlavním laloku a zároveň snížila energii vyzařovanou v postranních lalocích na přijatelnou úroveň. Směr záření může být ovlivněn změnou fáze signálu přiváděného do každého prvku antény. Výsledkem je, že každá anténa v poli má nezávislé nastavení fáze a amplitudy pro vytvoření požadovaného vzoru záření. Atribut rychlého řízení paprsku ve fázovém poli je snadno pochopitelný bez mechanicky pohyblivých částí. Polovodičové fázové úpravy na bázi IC lze provádět v nanosekundách, takže můžeme změnit směr vyzařování tak, aby jste rychle reagovali na nové hrozby nebo uživatele. Podobně je možné změnit paprsek na efektivní nulovou hodnotu, která pohltí interferér, což způsobí, že se předmět zdá neviditelný, jako například u tajných letadel. Tyto změny v přemístění radiačních vzorců nebo změně na efektivní nuly lze provést téměř okamžitě, protože můžeme změnit nastavení fáze elektricky pomocí zařízení založených na IC spíše než mechanickými částmi. Další výhodou antény s fázovanou maticí přes mechanickou anténu je schopnost vyzařovat více paprsků současně, což vede ke sledování více cílů nebo spravování více datových toků uživatelských dat. Toho je dosaženo digitálním zpracováním signálu více datových toků na kmitočtech základního pásma (Elektronicky řízené antény s více paprsky (ESMA) – Mikrovlnná trouba ve vesmíru – 5G smrtící a sledovací mřížka).

Neboli fázové pole obvykle znamená elektronicky skenované pole, které je řízené počítačem. Toto pole vytváří paprsek rádiových vln, které mohou být elektronicky řízeny tak, aby ukazovaly v různých směrech, při různých frekvencích bez pohybu antén. Každá anténa může přijímat na jiné frekvenci, nebo se může spojit s další anténou, aby byl silnější signál. V anténním poli je vysokofrekvenční proud z vysílače přiváděn k jednotlivým anténám se správným fázovým vztahem tak, že se vlny ze samostatných antén sčítají, aby se zvýšilo záření v požadovaném směru, zatímco se potlačí záření v nežádoucím směru. Ve fázovém poli je energie z vysílače přiváděna do antén pomocí zařízení zvané fázový posunovač, které je také řízeno počítačovým systémem, fáze se mění elektronicky, a tím se řídí paprsek rádiových vln požadovaným směrem. Protože pole musí sestávat z mnoha malých antén (někdy přes 100000), aby se dosáhlo vysokého zisku, jsou fázová pole hlavně praktická na vysokofrekvenčním konci rádiového spektra, v UHF a mikrovlnných pásmech, ve kterých jsou anténní prvky pohodlně malé. Idealní pro mikrovlnnou radiaci a 5G!

Fázovaná pole byla vynalezena pro použití ve vojenských radarových systémech, které nasměrovaly paprsek rádiových vln rychle po obloze, aby detekovaly letadla a rakety. Tyto fázové radarové systémy jsou nyní široce používány a fázovaná pole se šíří do civilních aplikací. Princip fázovaného pole se také používá v akustice a fázovaná pole akustických převodníků se používají v lékařských ultrazvukových zobrazovacích skenerech (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans), při průzkumu ropy a plynu (seismologie odrazu) a ve vojenských sonarových systémech.

Existují konstrukční kompromisy, které je třeba vzít v úvahu s velikostí pole vs. výkon každého vyzařujícího prvku, který ovlivňuje směrovost paprsku a efektivní vyzařovaný výkon. Výkon antény lze předpovídat na základě několika běžných hodnotových údajů. Návrháři antén často sledují zisk antény a efektivní izotropní vyzařovaný výkon (EIRP), jakož i Gt / Tn. Existují některé základní rovnice, které lze použít k popisu těchto parametrů uvedených v následujících rovnicích. Vidíme, že zisk antény a EIRP je přímo úměrný počtu prvků v poli. To může vést k velkým polím pozorovaným v pozemních radarových aplikacích.

Gt(Antenna Gain) = Radiation Intensity in Desired Direction / Radiation Intensity of Isotropic Antenna all agles = 10LogN + Ge

EIRP = Pt * Gt

Gt/Tn = Antenna Gain / Noise Temperature

Tn = [Noise Factor -1 ] * Temp

Pt = 10LogN + Pe

kde N – počet elementů, Ge = zisk prvku (element gain), Gt = zisk antény (antenna gain), Pt (total transmitter power) = celkový výkon vysílače, Pe (power per element) = síla na prvek, Tn (noise temperature) = hluková teplota.

Dalším klíčovým aspektem konstrukce antén s fázovanou maticí je vzdálenost anténních prvků. Každá buňka jednotky má být menší než přibližně jedna polovina vlnové délky, což zabraňuje roštovým lalokům. Tyto laloky představují energii vyzařovanou v nežádoucích směrech. To klade přísné požadavky na elektroniku, která jde do pole, aby byla malá, nízká spotřeba a nízká hmotnost. Rozestup poloviční vlnové délky vytváří konstrukce, kde se délka každé jednotkové buňky zmenšuje. To vede k tomu, že integrované obvody vyšších frekvencí se stále více integrují, řešení obalů se stávají vyspělejšími a postupy tepelného managementu se zjednodušují, i když jsou stále náročnější.

Druhy Fázových polí

Fázovaná pole mají několik podob. Čtyři nejběžnější jsou však pasivní fázované pole (PESA), aktivní elektronicky snímané pole (AESA), hybridní svazek vytvářející fázované pole a digitální formující svazek (DBF).

Pasivní Fázované Pole (PESA)

Pasivní fázované pole nebo pasivní elektronicky snímané pole (PESA) je fázové pole, ve kterém jsou anténní prvky spojeny s jediným vysílačem a / nebo přijímačem. Obecně řečeno, PESA používá jeden přijímač / budič pro celé pole. PESA kontrastuje s aktivní elektronicky snímanou anténou (AESA), která má samostatný vysílač a / nebo přijímací jednotku pro každý anténní prvek, vše ovládané počítačem; AESA je pokročilejší, sofistikovanější univerzální verze druhé generace původní technologie fázového pole PESA.

Radarové systémy obecně pracují tak, že připojují anténu k výkonnému rádiovému vysílači a vydávají krátký impuls signálu. Vysílač je poté odpojen a anténa je připojena k citlivému přijímači, který zesiluje jakékoli echos z cílových objektů. Měřením doby, po kterou se signál vrátí, může radarový přijímač určit vzdálenost k objektu. Přijímač poté odešle výsledný výstup na displej nějakého druhu. Vysílacími prvky byly typicky klystronové trubice nebo magnetrony, které jsou vhodné pro zesílení nebo generování úzkého rozsahu kmitočtů na vysoké úrovně výkonu. Pro skenování části oblohy musí být radarová anténa fyzicky přesunuta tak, aby ukazovala různými směry.

V roce 1959 vyvinula společnost DARPA experimentální fázový radar s názvem Radar ESAR s elektronicky řízeným polem. První modul, lineární pole, byl dokončen v roce 1960. Vytvořil základ AN / FPS-85.

Nové Elektromagnetické Zbraně na Frontě

Aktivní Elektronicky Skenované Pole (AESA)

Aktivní elektronicky snímané pole (AESA) je typ antény fázovaného pole, které je řízeno počítačem, V tomto poli může být paprsek rádiových vln elektronicky řízen tak, aby ukazoval v různých směrech bez pohybu antény. V AESA je každý anténní prvek připojen k malému polovodičovému vysílací / přijímacímu modulu (TRM) pod kontrolou počítače, který vykonává funkce vysílače a / nebo přijímače pro anténu. To kontrastuje s pasivním elektronicky snímaným polem (PESA), ve kterém jsou všechny anténní prvky spojeny s jediným vysílačem a / nebo přijímačem prostřednictvím fázových posunovačů pod kontrolou počítače. Hlavní použití AESA je v radaru a ty se označují jako aktivní fázový radar Active phased array radar (APAR)

AESA je pokročilejší, sofistikovanější druhá generace původní technologie fázového pole PESA. PESA mohou současně vysílat pouze jeden paprsek rádiových vln na jedné frekvenci. AESA může vyzařovat více paprsků rádiových vln na více frekvencích současně. Radary AESA mohou šířit své emise signálu do širšího rozsahu kmitočtů, což jim ztěžuje detekci šumu v pozadí, což umožňuje lodím a letadlům vyzařovat silné radarové signály, zatímco stále zůstávají utajené.

Pole pro Vytváření Digitálního Paprsků (DBF)

Systémové inženýrství fázovaných polí – Fázovaná pole, která se tradičně používají v radarových systémech, se nyní používají nebo navrhují pro použití v sítích internetu věcí (IoT), vysokorychlostní zpětné komunikaci, družicových systémech s terabit za sekundu, mobilních sítích 5G a mobilních telefonech. Víc pulzních impulsů, víc dat, více radiace.

Beamforming

Beamforming nebo prostorové filtrování je technika zpracování signálu používaná v senzorových polích pro směrový přenos nebo příjem signálu. Toho je dosaženo kombinací prvků v anténním poli takovým způsobem, že signály v určitých úhlech zažívají konstruktivní interferenci, zatímco ostatní zažívají destruktivní interferenci. Tvarování paprsků lze použít jak na vysílacím, tak na přijímacím konci, aby se dosáhlo prostorové selektivity. Je zde technologický posun ve srovnání s všesměrovým příjmem / přenosem.

Tvarování paprsků lze použít pro rádiové, mikrovlnné nebo zvukové vlny. Řada aplikací v radarech, sonarech, seismologii, bezdrátových komunikacích, radioastronomii, akustice a biomedicíně. Adaptivní tvarování paprsků se používá k detekci a odhadu požadovaného signálu na výstupu ze senzorového pole pomocí optimálního (např. Nejmenších čtverců) prostorového filtrování a potlačení interference.

Techniky

Aby se změnila směrovost pole při vysílání, tvarovač paprsků řídí fázi a relativní amplitudu signálu u každého vysílače, aby se vytvořil vzor konstruktivní a destruktivní interference v čele vlny. Při příjmu se informace z různých senzorů kombinují tak, že je přednostně pozorován očekávaný vzorec záření.

Adaptivní Tvarování Paprsků

 • LCMV Beamforming
 • Frost Beamforming
 • Generalized Sidelobe Canceler

5G digitální tvarování paprsku a milimetrové vlny: Smrtelná kombinace! Zbraň proti vlastnímu obyvatelstvu. Většina zaplacených politiků a žurnalistů, kteří propagují 5G trestuhodně přehlížejí zdravotní rizika a s největší pravděpodobností by ani většina z nich neřekla jak funguje anténa. Podplacené úřady, které nás nechrání, ať na státní nebo mezinárodní úrovni, mají na svědomí již dnes desítky, stovky milionů nemocných lidí z 3G a 4G. Víme že třeba v Anglie, explodoval počet nádorů mozku kvůli radiaci z mobilních antén až desetinásobně! S každým rozšířením telekomunikací, tohle nastalo, dnes má chytrý mobil 3,5 miliardy lidí. A co udělají 5G satelity a 5g sítě? Kdy lidi začnou něco dělat, aby to zastavili v Česku, přece se jedná o vaše zdraví!

V této souvislosti se často zapomíná, proč je dosah mikrovln v porovnání se středně dlouhými vlnami kratší. Zatímco nízkofrekvenční vlny, jako například ty VKV radiových vysílačů bez problémů procházejí stěnami, stromy a samotnými lidskými těly, jsou mikrovlny prakticky zcela absorbovány. Přesně tohoto efektu se využívá v mikrovlnné troubě, aby se uvařilo maso a potraviny. Z tohoto důvodu padají například ptáci, včely a další drobní živočichové mrtví na zem, když jsou zasaženi 5G kuželem. Lidé tyto útoky samozřejmě přežívají díky větší hmotě, ale to, že mají mikrovlny vliv na zdraví, je naprosto evidentní. Zajímavé je také to, že spolková vláda Německa v roce 2011, když se jednalo o posouzení zdravotního rizika scannerů těla, jasně potvrdila, že není zajištěna bezpečnost u milimetrových vln nad 100 Ghz.

Směrované Energetické Zbraně a Požáry

Digitální tvarování paprsků vs. analogové tvarování paprsků

U analogového tvarování paprsků se fázové nastavení provádí na RF nebo IF frekvencích a pro celou anténu existuje jedna sada převodníků dat. U digitálního tvarování paprsků existuje jedna sada datových převodníků na anténní prvek a fázové nastavení se provádí digitálně v FPGA nebo v některých datových konvertorech. Digitální tvarování paprsků má mnoho výhod počínaje schopností snadno přenášet mnoho paprsků nebo téměř okamžitě změnit počet paprsků. Tato pozoruhodná flexibilita je atraktivní v mnoha aplikacích. Neustálá vylepšení převodníků dat snižují rozptyl energie a rozšiřují se na vyšší frekvence, kde RF vzorkování v L-pásmu a S-pásmu činí tuto technologii v radarových systémech standartní. Přístup s digitálním tvarováním paprsků má obvykle vyšší rozptyl výkonu s převodníkem dat na prvek, ale nabízí velkou flexibilitu v snadnosti vytváření více paprsků. Převaděče dat také vyžadují vyšší dynamický rozsah, protože tvarování paprsků, které odmítají blokátory, se provádí až po digitalizaci. Analogové tvarování paprsků může podporovat více paprsků, ale vyžaduje další kanál pro nastavení fáze na paprsek. Například vytvoření systému 100 paprsků by vynásobilo počet RF fázových posunovačů pro systém 1 paprsků 100, takže náklady na odhad datových převodníků versus fáze IC se mohou měnit v závislosti na počtu paprsků. Podobně je rozptyl energie obvykle nižší u analogového přístupu k tvarování paprsků, který může využívat pasivní fázové posunovače, ale jak se zvyšuje počet paprsků, rozptyl energie se rovněž zvýší, pokud jsou pro řízení distribuční sítě zapotřebí další stupně zesílení.

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP