Dálkové ovládání nervového systému od roku 1934 – Zvuková kontrola mysli občanů

Při studiu funkce je fyziolog do značné míry závislý na základních vědách, a to nejen při snaze identifikovat jednotlivé procesy, ale také při interpretaci jejich působení. To platí zejména pro výzkum nervosvalového systému, kde elektrofyzika vydláždila cestu k mnoha důležitým objevům.

Lze dokonce říci, že dějiny neurofyziologie byly z velké části rozhodnuty vývojem přístrojů pro elektrický záznam na jedné straně a stále účinnějším využíváním elektrického proudu ke stimulaci na straně druhé. Jak napsal Adrian: „Těžko si lze představit jinou metodu, která by nám tolik pomohla ukázat, jak tělo funguje, neboť nám dává možnost uvést sval nebo nerv do činnosti podle libosti pomocí prostředku, který nepoškozuje a lze jej přesně kontrolovat.“ Raný vývoj těchto dvou věd šel kupředu ruku v ruce, protože mnoho objevů v oblasti elektřiny bylo způsobeno výmluvnými pocity a křečemi způsobenými průchodem proudu;

Zvuková kontrola mysli občanů

1934 – METODA PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKOU STIMULACÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU – E. LEON CHAFFEE A RICHARD U. LIGHT

1934- A METHOD FOR THE REMOTE CONTROL OF ELECTRICAL STIMULATION OF THE NERVOUS SYSTEM – E. LEON CHAFFEE AND RICHARD U. LIGHT

NEJVYŠŠÍ SOUD SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH – KONTROLA MYSLI

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES –

Prameny

Trestní oznámení na FÚ pro všechny lidi

AKCE 5G 5G ABECEDA DOKUMENTY TO ČESKOSLOVENSKO VIDEA LETÁKY

Trestní oznámení na FÚ pro všechny lidi

Připojuji se k trestnímu oznámení s referenčním číslem 1/2024, které bylo zasláno 29. 4. 202 na Nejvyšší státní zastupitelstvo, k rukám JUDr. Igora Stříže, jakožto nejvyššího státního zástupce a ochránce lidských práv, protože se jedná o zásadní podvody, které jsou na nás páchány a je potřeba, aby byly prošetřeny.

Pošta a živý záznam

Zasláno doporučeně s dodejkou pod číslem: RR_________________CZ

Číslo doplněno před pracovnicí České pošty, jakožto důkaz o vložení a existenci dokumentu

Prohlášení za muže či ženu – Generální plná moc

Trestní oznámení pošlete se svým Prohlášením za muže nebo ženu a se svoji Generální plnou mocí.

Důkazy

…vychází mimo jiné z mezinárodněprávně uznané skutečnosti, že československý stát od svého vzniku v roce 1918 nepřestal nikdy existovat …

Kancelář ministryně obrany: Mgr. Roman Hrabačka, ředitel


§1 z. č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád degradoval z práva na soukromé právo!

Podvod – Generální finanční ředitelství je evidováno v Dun&Bradstreet jako obchodní společnost a doložení ověřených kopií zřizovacích Listin

Míra podvodu je určena k prošetření podezření z páchání trestných činů zaměstnanců údajné finanční správy. Sbírání důkazní podstaty, podpora trestního oznámení uvedeného výše.

 • Zasláno na: Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelstv, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě
 • Míra podvodu je určena k prošetření podezření z páchání trestných činů zaměstnanců údajné finanční správy.
 • Zasláno doporučeně s dodejkou pod číslem: RR_________________CZ
  Číslo doplněno před pracovnicí České pošty, jakožto důkaz o vložení a existenci dokumentu
Podání trestního oznámeni na FÚ – verze pro policii
Podání trestního oznámeni na FÚ – verze pro JUDr. Igora Stříže
Podání trestního oznámeni na FÚ – https://rumble.com/v4zounc-podn-trestnho-oznmeni-na-f.html

První týden v měsíci u Korporace, u Soudu s čím chci

Vyjádření Úřadu vlády: Česká republika je územní veřejnoprávní korporace, co plní roli státu – Jan Večeřa, Úřad vlády dne 17. září 2021, č.j. 33112/2021-UVCR-3, kde platí obchodní zákoník a smluvní vztahy.


Mysl je VyKONavatel – Nárokujte si své Jméno, Tělo, Mysl a Duši

Nejsem něčí Majetek. Můžete spravovat cizí majetek bez povolení? Předložte Povolení.

Pro každou občanskou právnickou osobu může být vytvořena pouze jedna Občanská Opravdová Důvěra ( “Civil True Trust”. “True Person Trust”, True Location Trust, https://www.lawinsider.com/dictionary/true-trust) (Kán.1987).

Soukromé tajné Důvěry (Trusty) soukromých centrálních bank jsou vytvořeny na základě falešných domněnek, když muž nebo žena jasně vyjádří svůj Živý záznam a nárok na své vlastní jméno, tělo, mysl a duši, přestává mít každá taková Důvěra (Trust) založena na takových falešných domněnkách jakýkoli majetek (Kán.2056).

PRINCIPÁL NESOUHLASÍ A NEROZUMÍ NUTNOSTI PODÁVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

PRINCIPÁL NESOUHLASÍ A NEROZUMÍ NUTNOSTI PODÁVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Otázky Protistraně:

OTÁZKA 1:Jsem váš majetek?

OTÁZKA 2:Můžete spravovat cizí majetek bez povoleni?

OTÁZKA 3:Prosím o předložení povolení/smlouvy, že o mně můžete rozhodovat.

Principál se ptá Protistrany, zda Protistrana má řádné oprávnění, že Principál je její majetek. Pokud Protistrana neodpoví na otázky do konce Výpovědní lhůty, tak souhlasí s tím, že žádné oprávnění nemá. Slovo “Osoba” pochází z latinskéhoslova persona, které znamená“maska, postava nebo částhry” (Kán.1500). Trustor je obecný termín pro každého, kdo má řádné oprávnění převádět jakákoli práva, titul nebo majetek na jiného (Kán.6990).

Nárokuji si své Jméno, Tělo, Mysl a Duši. Má Mysl je Vykonavatel.

Podvod je úmyslné klamání. Podvod je tedy úmyslné zatajení známé pravdy s cílem uvést v omyl nebo podvést. “Podvádět” tedy znamená přimět muže nebo ženu, aby uvěřili něčemu, co je nepravdivé, uvést je v omyl a oklamat je (Kán.1753). Podvod a spravedlnost nikdy nemohou žít společně. Žádnou dohodou nebo zákonem nelze zákonně dopustit, aby došlo k podvodu (Kán. 1754). Žádné právo na žalobu nemůže mít původ v podvodu. Z podvodných úvah nesmí vzniknout žádná akce (Kán.1755). Větším podvodem není podvod na lidech ze strany vládní a soudní třídy v rámci společností s nižším římským právem, ale skutečnost, že nižší římské právo nejprve podvede všechny, kdo se snaží vykonávat právní praxi, a tím je uvězní ve vězení lži (Kán.1757).

Pokud by veřejný správce a státní úředník římského soudu jednající jako soudce odmítl uznat zahajovací prohlášení Generálního Opatrovníka a Generálního Vykonavatele, musí být okamžitě objasněno, zda dotyčný státní Úředník usiluje o to, aby vystupoval jako Opatrovník De Son Tort a/ nebo Executor De Son Tort (bez Oprávnění), a pokud ano, nechejte záznam zohlednit tuto skutečnost dříve, než dojde k dalšímu zranění (Kán.3306). Jako Principál konám v duchu ve vědomí a svědomí.

MYSL JE EXEKUTOR – MYSL JE VYKONAVATEL

NEJSEM OTROK

Více na: První týden v měsíci u Tajemníká s čím chci.

První týden v měsíci u Tajemníká s čím chci

První týden v měsíci u Tajemníká s čím chci

Tajemník je Správcem úřadu, každý Úřad má svého tajemníka. Tajemník postupuje hierarchicky od nižšího Úřadu k vyššímu Úřadu. Nejnižším úřadem je Úřad obce, pak Úřad města, Úřad kraje a Úřad vlády. V ČR je 50 hlavních měst, to znamená, že 50 Tajemníku de-facto řídí celou korporaci ČR.

Tajemník se nevolí. Tajemník je tzv. šedá eminence v pozadí. Tajemník rozhoduje nad všemi pracovníky Úřadu, aby vykonávali dle zákona a kancelářského aktu svůj úřad svědomitě. Na Úřadě je nejvýše postavenou administrativní osobou.

Třeba Tajemník Úřadu Vlády rozhoduje nad celou vládou a není volený. To jen ukazuje jak volby jsou podvod (ZMANIPULOVANÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY V ČR V ROCE 2023).

V Československu je 9300 obcí. Dejte vědět svému Starostovi, Soudci, Státnímu zástupci, Exekutorovi, Tajemníkovi, Vyššímu Úředníkovi, že máte mysl, vědomí, že jste duše v duchu. Nárokujte si před ním jasně své jméno, tělo, mysl a duši. Protože každá žaloba je proti mysli. Proto třeba rozsudek se řekne anglicky judg-ment, a ment je mysl.

Normální úředník Kanony nezná, je potřeba jít za tajemníkem, který je správcem úřadů. Všechno si napište dopředu, jednu kopii dejte na podatelnu (aby si to lidi přečetli na úřadu), jednu poslat přes datovku, jednu si nechat, jednu dát tajemníkovi. Sjednejte si schůzku. Každý úřad má svého tajemníka. obec také, nejvyšší Úřad ČR je Úřad vlády. Tajemník se nevolí a tečou přes něj miliardy …

Když vám Tajemník nepomůže, chtějte Principála. Když vyšší úřad předává určitou pravomoc nižšímu úřadu, jedná se o dočasný (delegace) nebo trvalý (investitura) spravedlivý titul, ve kterém se nižší úřad nazývá „zmocněnec“ (Agent) a vyšší úřad se nazývá „Principal“(hlavní, master, zmocnitel). (Kán. 3011). Nižší úřad z definice nemůže mít větší pravomoc než vyšší úřad. (Kán. 3010) Dominium je termín používaný k popisu nejvyšší úrovně autority v rámci jakéhokoli platného právního systému. Síla Dominia je investována do Úřadu skutečné Osoby a Vykonavatele (Kán.3020).

Holografické, lingvistické a vlnové vlastnosti DNA


Holografické, lingvistické a vlnové vlastnosti DNA

Fascinující kniha „Kvantové Vědomí vlnového lingvistického genomu“ demonstruje nové principy činností genomu. Aplikace těchto principů má velké následky na světové změny.

Umělá Inteligence založená na Dešifrování Jazyka – Kognitivní Modely

Vědomí, DARPA, Transkripce

Regenerace Organismu

Holografické, lingvistické a vlnové vlastnosti DNA

Genové Chiméry

Vlnové Bio počítačové funkce DNA

Lidská řeč – Genetický materiál – Chromozómový Generátor – Peter Garyaev

Budoucí Věda – Vlnový Genom – Kvantová Holografie DNA s Ulrike Granogger

Prosím podpořte projekt STOP5G.CZ. Vaše příspěvky pomáhají zvládat měsíční platby a udržet portál v chodu. Jsme rádi za vaši pomoc a podporu, do zprávy prosím napište DAR.

IBAN: CZ9230300000001166185011 BIC: AIRACZPP

VÁLKA PROTI DĚTEM – MINISTERSTVO VNITRA – BIG TECH

VÁLKA PROTI DĚTEM – MINISTERSTVO VNITRA – BIG TECH

Děti zemřely kvůli sociálním médiím, byly prodávány přes sociální media a jsou stále zneužívané mimo sociální média. Media, politici, BigTech sexualizují záměrně naše děti a kradou jejich nevinnost. Tik Tok je speciálně navržen tak, aby se zaměřoval na mladé lidi, kteří jsou jejich publikem. Na Tik Tok je hodně sexuálního a pedofilního kontextu kolem děti, tohle nechcete. Velké technologické společnosti v podstatě pomáhají a začleňují obchodníky s lidmi a lidi, kteří pracují na vykořisťování dětí. Ministerstvo vnitra nic proti tomu nedělá a podporuje tuto agendu.

VÁLKA PROTI DĚTEM

Zdá se, že neexistuje vůbec žádná morálka. Děti, které čelí absolutně nejhoršímu náporu péče, jaký jsme kdy viděli. Zábavní průmysl sexualizuje děti kvůli agendě. Tato politika má co do činění s dětmi ve věku od 5 let do střední školy. Penthouse loboval před státními radami pro vzdělávání.

Změna pohlaví při současném znemožnění reprodukční funkce

Poradci bez vědomí rodičů dávají léky na změnu pohlaví. Pokud to teď nezastavíme, tak směřujeme k absurdní a strašné době. Tato ideologie zabíjí naše děti.

Zákon č 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník § 29 říká

Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce …”

Kdo bude rodit děti? Chcete aby se vaše děti, vnoučata rodily v umělé vagíně, jako klon?

Ministerstvo vnitra nepodporuje rodiče a dává nebezpečné rady.

Umělá Děloha – Klonování Lidí z Kožní Buňky

Umělá Děloha – Klonování Lidí z Kožní Buňky

Dlouhá minulost zneužívání

Historie za tím je mnohem temnější, než většina lidí chápe.

Traumatizovaná Mysl – Elity – Zneužívaní Dětí
Celosvětové krytí satanistického rituálního zneužívání!

Je potřeba mluvit k dětem a chránit naše děti

Je to válka proti dětem, přece říkali, že si přijdou pro vaše děti.

Disney posílal děti na pedofilní ostrov Epsteina
Krvelačná sekta II – 111 obětí, 50 svědků, 50 pachatelů
Dívka byla od 10 let 17 let zneužívána Epsteinem a elitou.

ZMANIPULOVANÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY V ČR V ROCE 2023

ZMANIPULOVANÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY V ČR V ROCE 2023

Při automatizace ověření petice pro přímou volbu prezidenta 2023 se Ministerstvo Vnitra dopustilo přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., když uzavřelo smlouvu na veřejnou zakázku s HEWLETT PACKARD mimo Zadávací řízení, tímto nezákonným postupem byl ovlivněn výběr dodavatele. Ministerstvo vnitra dostalo pokutu 300000 Kč. Instance II úrovně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrdila tento verdikt.

ČÍSLO JEDNACÍ: 03790/2024/163 SPISOVÁ ZNAČKA: R0121/2023https://uohs.gov.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-21405.html

HEWLETT PACKARD a ASPEN INSTITUTE pod ASPEN DIGITAL mají tzv. DIGITÁLNÍ AKCIOVÝ AKCELERÁTOR (Digital Equity Accelerator). Akcelerátor pro řízení globálních řešení digitálního kapitálu. Zdá se, že je tento Akcelerátor má v sobě algoritmus, který může sloužit pro jakákoliv vstupní data. Data tedy mohou být i volební výsledky a zdá se, že tento “DIGITÁLNÍ AKCELERÁTOR” může volby tzv. “AKCELEROVAT” požadovaným směrem, třeba proto, aby vyhrál další loajálnější sluha ASPENU Petr Pavel.

Vít Rakušan je člen ASPEN INSTITUTU, díky ASPENU se stal Ministrem vnitra v korporaci Česká republika. Bill Gates sponzoruje ASPEN. Bill Gates a zástupci jeho nadace navštěvovali soudem usvědčeného pedofila a obchodníka se sexem J. Epsteina. Miliardář Leslie H. Wexner byl Prezident a předseda představenstva ASPEN INSTITUTE. Wexner měl pohlavní styk s nezletilými a věnoval svůj majetek pedofilu J. Epsteinu.

 • Česká republika i Slovenská republika je členem SOUKROMÉHO PRÁVNÍHO ústavu UNIDROID od 13.01.1993. UNIDROID je Mezinárodní ústav pro sjednocení mezinárodního práva SOUKROMÉHO jako nezávislá mezivládní organizace se sídlem v Římě. Tímto aktem se definitivně z České republiky stala korporace ČESKÁ REPUBLIKA, která podléhá mezinárodnímu obchodnímu právu. Člověk, ani duše není majetek korporace.
 • Korporace má jiné právní základy než státoprávní zřízení státu, protože korporace vychází ze soukromého práva. Ve státě je lid nositelem veškeré moci a v korporaci je to soukromý subjekt.
 • Územní veřejnoprávní korporace není stát a není ani v souladu s preambuli Ústavy České republiky, která říká, že budeme věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé.
 • https://www.unidroit.org/about-unidroit/members-states-2/#1646836515096-7509cb8c-3822

Požadujeme ANULACI VOLEB a PROVĚŘENÍ MINISTERSTVA VNITRA A JEHO NAPOJENÍ NA ASPEN A HP.

MANIPULACE ČESKÉ TELEVIZE
VEŘEJNÁ KONTROLA – VÍT RAKUŠAN

Mikrovlnný Sluchový Efekt – Manipulace České Televize a Neznalost či Lež Víta Rakušana

Mikrovlnný sluchový efekt (Microwave auditory effect), také známý jako Freyův efekt, spočívá ve vnímání kliknutí nebo řeči vyvolaných pulzními nebo modulovanými rádiovými frekvencemi. „Slyšitelnost“ se generuje přímo uvnitř lidské hlavy bez potřeby přijímacího elektronického zařízení. Zkušenost poprvé hlásily osoby pracující v blízkosti radarových transpondérů během druhé světové války. V roce 1961 studoval tento fenomén americký neurolog Allan H. Frey a jako první zveřejnil informace o podstatě mikrovlnného sluchového efektu.[1] [2]

MANIPULACE ČESKÉ TELEVIZE

Na toto téma je řada patentů – Seznam Patentů – Kontrola a Změna Myšlení – Chytrá Síť – O Vás bez Vás. Dneska mikrovlnné slyšení je na úrovni, že můžete slyšet písničku jako z rádia, nebo může na Vás mluvit třeba hlas Vašich rodičů a jsou celé knihovny zvuků a modulací.

Mikrovlnný sluchový efekt je jen z řady možností ke kontrole a ovládání lidského myšlení. Více v článku Neurologické Zbraně a Vít Rakušan, můžete také podat Žádost o okamžitou rezignaci ministra vnitra.

Neznalost nebo Lež Víta Rakušana

Vít Rakušan v Sokolově 29.1.2024 na otázku, zda-li ví o tzv. Freyovu efektu, který je znám více jako Mikrovlnné slyšení odpověděl NE.

VEŘEJNÁ KONTROLA – VÍT RAKUŠAN

Česká Televize Zařadila Mikrovlnné Slyšení mezi Dezinformace

VIDEO: ČT – 168 – DEEPFAKE – DNE 4. února 2024 – OD 19:16 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/224452801100204/

Člověk když slyší něco poprvé, tak neví co a jak si to má zařadit. Když člověk novou informaci v tomto případě “Mikrovlnné slyšení” slyší s “Dezinformace v Česku od České televize, tak jeho podvědomí si automaticky tuto novou informaci “Mikrovlnné slyšení” spojí s dezinformací. Když pak uslyší znovu někde jinde “Mikrovlnně slyšení” tak si jeho podvědomí vybaví, že je to “Dezinformace“, tímto způsobem Česká Televize manipulovala v pořadu 168, v reportáži DEEPFAKE, 4. února 2024.

Česká televize jako veřejné televize má informovat pravdivě a vyváženě prezentovat. Nemá používat programování lidí, manipulaci, ani psychologické operace, které mají degradovat vědomí a myšlení lidí, to je velezrada na národu. Tímto chováním se Nora Fridrichova a reportéři Jakub Hříbek a Václav Crhonek dopustili cílené manipulace, protože Freyův efekt a Mikrovlnné slyšení je znám více jak 70 let a je to ustálený vědecký fakt, velmi dobře znám ve vojenských a zpravodajských kruzích. Stejné manipulace se zástupci České televizi dopustili také kolem pojmu “Signální Inteligence” nebo-li “Signals intelligence”. Přitom od reportérů se předpokládá znalost angličtiny, či základní znalosti, jak používat prohlížeč google, reportéři se nemohou vymlouvat na svoji neznalost. Více také v článku ČESKÁ TELEVIZE ZAŘADILA SIGNÁLNÍ INTELIGENCI MEZI DEZINFORMACE A VÍT RAKUŠAN.

V čem všem Česká televize manipuluje? Požadujeme vnitřní audit České televize před širokou veřejností. Jsme toho názoru, kdyby media pravdivě informovala, tak by nebyly války, i proto jsou potřeba veřejné kontroly – Debaty bez cenzury aneb Veřejná kontrola.

SVOBODA NENÍ DAR, ALE VOLBA

CO UDĚLÁTE PRO VAŠI SVOBODU? JAK DLOUHO SE JEŠTĚ NECHÁTE MANIPULOVAT? JE PRO VÁS VÁŠ GAUČ A OTEVŘENÉ PIVO, NEBO SLADKÝ DORT VÍC NEŽ SVOBODA? JESTLI ANO, TAK JSTE SOUČÁSTÍ PROBLÉMU A JSTE SPOLUPACHATEL.

Jestliže nám chcete pomoci třeba s žalobou na Českou televizi, Noru Fridrichovou a reportéry Jakuba Hříbka a Václava Crhonka za cílenou manipulaci budeme rádi, můžete pomoci i jinak, ozvěte se prosím na email info@stop5g.cz. Spolu jsme silnější.

V Roce 1974 poprvé Přenesen Hlas pomoci Mikrovln do Hlavy

V roce 1975 se článek neuropsychologa Dona Justesena zabývající se radiačními účinky na lidské vnímání odkazoval na experiment Josepha C. Sharpa a Marka Grove z armádního výzkumného ústavu Waltera Reeda, během něhož byli Sharp a Grove schopni rozpoznat devět z deseti slov přenášených „hlasem“. Úrovně radiace se blížily tehdy aktuálnímu limitu bezpečné expozice 10 mW/cm², za takových podmínek by mohlo dojít k poškození mozku tepelnými účinky vysokovýkonného mikrovlnného záření.

Digitální Dvojče – Dr. Robert Duncan – NSA – Světová Simulace

Allan H. Frey a jeho výzkum z roku 1961

Allan H. Frey byl prvním Američanem, který publikoval o mikrovlnném sluchovém efektu. Freyova „Lidská sluchová odpověď na modulovanou elektromagnetickou energii“ se objevila v časopise Journal of Applied Physiology v roce 1961.[1] Při jeho experimentech bylo zjištěno, že subjekty byly schopny slyšet pulzní mikrovlnné záření ze vzdálenosti několika palců až stovek stop od vysílače. Ve Freyových testech byla použita opakovací frekvence 50 Hz, se šířkou impulsu mezi 10–70 mikrosekund. Zjistilo se, že vnímaná hlasitost je spojena s maximální hustotou výkonu namísto s průměrnou hustotou výkonu. Při 1.245 GHz, maximální hustota výkonu pro vnímání byla pod 80 mW/cm2. Podle Freya byly indukované zvuky popsány jako „bzučení, klikání, syčení nebo klepání v závislosti na několika parametrech vysílače, tzn. šířce impulsu a rychlosti opakování impulsu“. Změnou parametrů vysílače dokázal Frey vyvolat „vnímání silného bušení hlavy bez takových zjevných vestibulárních symptomů, jako jsou závratě nebo nevolnost“. Ostatní parametry vysílače vyvolaly pocit mravenčení či píchání. Frey experimentoval s nervově hluchými subjekty a spekuloval, že ušní detekční mechanismus je ve šneku. Měl pravdu, ale v době experimentu byly výsledky neprůkazné kvůli faktorům, jako je tinnitus (cinkání, zvonění, šelest v uších).[1][5]

5G je Nový Světový Řád

Pulzní Mikrovlnné Zařízení je použita na celém světě

Sluchové vjemy cvakání nebo bzučení hlásili někteří pracovníci v moderních mikrovlnných vysílacích lokalitách, které emitují pulzní mikrovlnné záření. Zaznamenány jsou sluchové reakce na vysílané frekvence od přibližně 200 MHz do přinejmenším 3 i více GHz. Mikrovlnné slyšení je často spojováno s tzv. Havanským syndromem.

5G, 4G Nepotřebuje Čip, Biokódovaná DNA Rezonanční Frekvence k Ovládání Jedince v Matrixu

Definice v evropské legislativě

1998 ICNIRP směrnice, strana 14:[8] „Lidé s normálním sluchem mohou vnímat pulsně modulovaná pole s frekvencemi mezi přibližně 200 MHz a 6,5 GHz. Sluchový vjem byl různě popsán jako bzučení, klikání nebo praskání zvuku, v závislosti na charakteristikách modulace pole.“

Praktický průvodce Direktivou 2013/35/EU, strana 87 [9]: „První indikací vystavení vysokofrekvenčním polím může být pocit tepla. To ovšem nemusí platit vždy a pocit tepla není spolehlivým varovným signálem. Je také možné „slyšet“ pulzní pole mezi 300 kHz až 6 GHz, takže exponovaní pracovníci mohou slyšet klikání, bzučení nebo syčení.“

Odkazy

Prosím podpořte projekt STOP5G.CZ. Vaše příspěvky pomáhají zvládat měsíční platby a udržet portál v chodu. Jsme rádi za vaši pomoc a podporu, do zprávy prosím napište DAR.

IBAN: CZ9230300000001166185011 BIC: AIRACZPP

ČESKÁ TELEVIZE ZAŘADILA SIGNÁLNÍ INTELIGENCI MEZI DEZINFORMACE A VÍT RAKUŠAN

SIGINT (signals intelligence) je anglický výraz používaný speciálními bezpečnostními složkami státu jako jsou rozvědka či kontrarozvědka (zpravodajská služba) a slouží k označení informací získaných pomocí těchto zdrojů:

 • radarový provoz
 • datová komunikace
 • Internet
 • odposlechy telefonních hovorů (Voice interception, Text interception)
 • snímání vyzařování monitoru na dálku
 • TV, SMART GRID a jiné
MANIPULACE ČESKÉ TELEVIZE

Jiné zdroje informací

Dalšími chráněnými utajovanými zdroji informací jsou:

 • HUMINT (Human-Source Intelligence) – seznam patentů, vlnovagenetika.cz
 • MASINT (Measurement and Signature Intelligence)
 • IMINT (Imagery Intelligence)
 • LIAISON (zprávy a podpora mezi spřátelenými zpravodajskými službami v rámci i nad rámec jednoho státu, společenství národů či kontinentu)

Mezi nechráněné a neutajované zdroje informací se řadí:

 • OSINT (Open-Source Intelligence)
OD 6:28 – MODRÝ JELENKDO MÁ PRAVDU?

Signálové zpravodajství (SIGINT) je shromažďování zpravodajských informací zachycováním signálů, ať už jde o komunikaci mezi lidmi (komunikační zpravodajství – zkráceně COMINT), nebo o elektronické signály, které se nepoužívají přímo v komunikaci (elektronické zpravodajství – zkráceně ELINT). Signálové zpravodajství je podmnožinou řízení sběru zpravodajských informací. Vzhledem k tomu, že utajované a citlivé informace jsou obvykle šifrované, zahrnuje signálová rozvědka zase použití krypto-analýzy k dešifrování zpráv. Analýza provozu – studium toho, kdo komu a v jakém množství signalizuje – se také používá k opětovné integraci informací[cit. dle potřeby.

K signální inteligenci také patří zaměřování, řízení odposlechů (Intercept management), detekce signálu (Signal detection), Protiopatření proti odposlechu (Countermeasures to interception), hledání směru (Direction-finding), analýza provozu (Traffic analysis), Elektronické pořadí bitvy (Electronic order of battle) a mnoho dalšího

VÍT RAKUŠAN ODPOVĚDĚL, ŽE NEVÍ O SIGNÁLNÍ INTELIGENCI

Vít Rakušan v Sokolově 29.1.2024 na otázku jestli ví o pojmu signální inteligenci a o masovém použití signální inteligence ve zpravodajských a vojenských službách odpověděl NE !!!

VEŘEJNÁ KONTROLA – VÍT RAKUŠAN

Jsme toho názoru, že Vít Rakušan by měl odstoupit z pozice Ministra Vnitra z důvodu jeho nekompetentnosti, nebo ze lži.

ČESKÁ TELEVIZE DALA SIGNÁLNÍ INTELIGENCE MEZI DEZINFORMACE

Při zadání “signální inteligence” v google prohlížeči se zobrazilo 282000 výsledků. A při zadání anglického ekvivalentu “SIGNALS INTELLIGENCE” se v google prohlížeči zobrazil přibližný počet výsledků 144 000 000. Tedy přes sto miliony odkazů SIGNALS INTELLIGENCE reportéři České televize v pořadu 168 v reportáži DEEPFAKE , která začala slovy “Dezinformace v Česku” pro neznalého diváka spojili s dezinformacemi. Kdo se tady dopouští dezinformaci?


ČESKÁ TELEVIZE ZAŘADILA SIGNÁLNÍ INTELIGENCI MEZI DEZINFORMACE – 168 – DEEPFAKE – 4.ÚNORA 2024

Ministerstvo obrany Spojených států definovalo pojem “signální zpravodajství” jako:

 1. Zpravodajské informace zahrnují buď jednotlivě, nebo v kombinaci všechny komunikační zpravodajské informace (COMINT), elektronické zpravodajské informace (ELINT) a zahraniční přístrojové zpravodajské informace (FISINT – foreign instrumentation signals intelligence), ať už jsou přenášeny jakýmkoli způsobem.
 2. Zpravodajské informace získané z komunikačních, elektronických a zahraničních přístrojových signálů.

Jelikož je SIGINT široký obor, má mnoho dílčích disciplín. Dvěma hlavními jsou komunikační zpravodajství (COMINT) a elektronické zpravodajství (ELINT).

Komunikační inteligence

COMINT (komunikační inteligence) je podkategorie signálové inteligence, která se zabývá zpracováním zpráv nebo hlasových informací odvozených od zachycení cizí komunikace. COMINT je běžně označován jako SIGINT, což může způsobit zmatek, když mluvíme o širších zpravodajských disciplínách. Sbor náčelníků štábů USA to definuje jako „technické informace a zpravodajské informace získané ze zahraniční komunikace jinými než zamýšlenými příjemci“.

Zpravodajství elektronických signálů

Elektronické signální zpravodajství (ELINT -Electronic signals intelligence) označuje shromažďování zpravodajských informací pomocí elektronických senzorů. Zaměřuje se především na nekomunikační zpravodajské signály. Sbor náčelníků štábů ji definuje jako “technické a geolokační zpravodajství získané z cizích nekomunikačních elektromagnetických záření vycházejících z jiných zdrojů než z jaderných detonací nebo radioaktivních zdrojů”.

Identifikace signálu se provádí analýzou shromážděných parametrů konkrétního signálu a buď jeho přiřazením ke známým kritériím, nebo jeho zaznamenáním jako možného nového zářiče. Údaje ELINT jsou obvykle přísně utajované a jako takové jsou chráněny.

Shromážděné údaje se obvykle týkají elektroniky obranné sítě protivníka, zejména elektronických částí, jako jsou radary, raketové systémy země-vzduch, letadla atd. ELINT lze využít k odhalení lodí a letadel podle jejich radarů a jiného elektromagnetického záření; velitelé se musí rozhodnout, zda radar nepoužijí (EMCON), zda ho budou používat přerušovaně, nebo ho použijí a budou očekávat, že se obraně vyhnou. ELINT lze shromažďovat z pozemních stanic poblíž území protivníka, z lodí u jeho pobřeží, z letadel poblíž jeho vzdušného prostoru nebo v něm, případně pomocí družic.

MasInt

Zpravodajství signálů a zpravodajství měření a signatur (MASINT – Measurement and signature intelligence) spolu úzce a někdy i matoucím způsobem souvisí. Zpravodajství signálů, komunikační a elektronické zpravodajství, se zaměřuje na informace obsažené v samotných signálech, jako je COMINT, který detekuje řeč v hlasové komunikaci, nebo ELINT, který měří frekvenci, opakovací frekvenci pulzů a další charakteristiky radaru.

MASINT rovněž pracuje se shromážděnými signály, ale je spíše analytickou disciplínou. Existují však jedinečné senzory MASINT, které obvykle pracují v různých oblastech nebo doménách elektromagnetického spektra, jako je infračervené nebo magnetické pole. Zatímco NSA a další agentury mají skupiny MASINT, ústřední kancelář MASINT je v rámci Agentury pro obranné zpravodajství –Defense Intelligence Agency (DIA).

Původ SigInt

Elektronické odposlechy se objevily již v roce 1900 během búrské války v letech 1899-1902. Britské královské námořnictvo instalovalo na konci 90. let 19. století na paluby svých lodí bezdrátové soupravy vyrobené společností Marconi a britská armáda používala v omezené míře bezdrátovou signalizaci.

Zrod signálového zpravodajství v moderním slova smyslu se datuje od rusko-japonské války v letech 1904-1905. Když se ruská flotila v roce 1904 připravovala na konflikt s Japonskem, britská loď HMS Diana umístěná v Suezském průplavu poprvé v historii zachytila ruské námořní bezdrátové signály vysílané k mobilizaci flotily.

Ještě větší důsledky mělo používání SIGINT během druhé světové války. Kombinované úsilí o odposlechy a krypto-analýzu pro všechny britské síly GCHQ za druhé světové války se uskutečňovalo pod kódovým označením “Ultra“, které řídila Vládní škola kódů a šifer v Bletchley Parku. Správně používané německé šifry Enigma a Lorenz měly být prakticky neprolomitelné, ale nedostatky v německých kryptografických postupech a špatná disciplína personálu, který je prováděl, vytvořily slabá místa, díky nimž byly útoky v Bletchley proveditelné.

Prosím podpořte projekt STOP5G.CZ. Vaše příspěvky pomáhají zvládat měsíční platby a udržet portál v chodu. Jsme rádi za vaši pomoc a podporu, do zprávy prosím napište DAR.

IBAN: CZ9230300000001166185011 BIC: AIRACZPP

PAGE TOP