Mezinárodní Dohody jsou Porušovány

Výzkum Mozku - Pronikání Záření Mobilního Telefonu do Lidské Lebky

Děti a povinnost péče

Úmluva Organizace spojených národů o právech dítěte : Státy se „zavazují zajistit dětem takovou ochranu a péči, která je nezbytná pro jeho blaho“ (čl. 3), „zajistit… přežití a rozvoj dítěte “(Čl. 6) a„ přijmout vhodná opatření pro boj proti chorobám… s ohledem na nebezpečí a rizika znečištění životního prostředí “(čl. 24 písm. C)).

Norimberský kodex (194 7 ) se vztahuje na všechny pokusy na člověku, tedy včetně nasazení 5G s novým vystavením vyššímu vysokofrekvenčnímu záření, které nebylo před uvedením na trh testováno z hlediska bezpečnosti. „Dobrovolný souhlas lidského subjektu je naprosto nezbytný“ (čl. 1). Expozice 5G bude nedobrovolná. „Žádný experiment by neměl být prováděn tam, kde existuje a priori důvod se domnívat, že dojde ke smrti nebo zneschopňujícímu zranění“ (článek 5). Poznatky z více než 10 000 vědeckých studií a hlasy stovek mezinárodních organizací, které zastupují stovky tisíc členů, kteří utrpěli zraňující zranění a byli vysídleni ze svých domovů již existujícími bezdrátovými telekomunikačními zařízeními, jsou „a priori důvody domnívat se, že smrt nebo dojde ke zranění způsobujícímu invaliditu “.

Povinnost informovat a EMF

Světové shromáždění pro telekomunikační standardizaci (2012 ) Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) uvedlo, že „zde je potřeba informovat veřejnost o možných účincích vystavení elektromagnetickým polím (EMF)“ a vyzvala členské státy, aby „přijaly vhodná opatření k zajištění souladu s příslušnými mezinárodními doporučeními na ochranu zdraví před nepříznivým účinkem EMF “.

Přezkoumání evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004–2010 (2008) v polovině období : „Evropský parlament… uvádí, že limity pro vystavení elektromagnetickým polím, které byly stanoveny pro širokou veřejnost, jsou zastaralé,… nebere v úvahu vývoj informačních a komunikačních technologií, doporučení vydaných Evropskou agenturou pro životní prostředí ani přísnější emisní normy přijaté například Belgií, Itálií a Rakouskem. Ani tyto normy se nezabývají otázkou zranitelných skupin, jako jsou těhotné ženy, novorozence a děti.

Rezoluce 1815 (Rada Evropy, 2011) : „Přijměme veškerá přiměřená opatření ke snížení vystavení elektromagnetickým polím, zejména k rádiovým frekvencím z mobilních telefonů, a zejména k expozici dětem a mladým lidem.

Životní prostředí

Prohlášení Konference OSN o životním prostředí (1972): „Vypouštění toxických látek… v takových množstvích nebo koncentracích, které by překročily kapacitu životního prostředí, aby byly neškodné, musí být zastaveno, aby bylo zajištěno, že vážná nebo nevratné škody nejsou ekosystémy způsobeny “(princip 6).

Světová charta pro přírodu (1982): „Činnostem, které by mohly způsobit nevratné škody na přírodě, je třeba se vyhnout… [W] zde nejsou potenciální nepříznivé účinky plně pochopeny, aktivity by neměly pokračovat“ (čl. 11).

Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji (1992): „Státy mají… povinnost zajistit, aby činnosti v rámci jejich jurisdikce nebo kontroly nezpůsobovaly škody na životním prostředí jiných států nebo oblastí mimo hranice národní jurisdikce“ (princip 2) .

Světový summit OSN o udržitelném rozvoji (2002): „Existuje naléhavá potřeba… vytvořit účinnější národní a regionální politické reakce na environmentální hrozby pro lidské zdraví“ (odst. 54 (k)).

Africká úmluva o ochraně přírody a přírodních zdrojů (2017): „Smluvní strany… přijmou veškerá vhodná opatření k předcházení, zmírnění a odstranění v co největší míře škodlivých účinků na životní prostředí, zejména z radioaktivních, toxických a jiné nebezpečné látky a odpady “(čl. 13).

Zdraví a lidská práva

Všeobecná deklarace lidských práv : „Každý má právo na život, svobodu a bezpečnost osob“ (čl. 3).

Globální strategie OSN pro zdraví žen, dětí a dospívajících (2016–2030) má za cíl a cíle „transformovat“, a to rozšiřováním povolovacích prostředí; „přežít“ snížením mateřské a novorozenecké úmrtnosti; a „prospívat“ zajištěním zdraví a pohody a snižováním počtu úmrtí a nemocí souvisejících se znečištěním.

Prostor

Smlouva o kosmickém prostoru (1967) vyžaduje, aby bylo využívání vesmíru vedeno „tak, aby se zabránilo [jeho] škodlivé kontaminaci a také nepříznivým změnám v prostředí Země“ (čl. IX)

Pokyny Organizace spojených národů pro dlouhodobou udržitelnost činností v oblasti kosmického vesmíru (2018): „Státy a mezinárodní mezivládní organizace by se měly zabývat… riziky pro lidi, majetek, veřejné zdraví a životní prostředí spojené s uvedením na trh, provozem na oběžné dráze a reorganizací. zadávání prostorových objektů “(pokyn 2.2 (c)).

Světové vlády hrají kostky se životem na Zemi

Albert Einstein prohlásil, že „Bůh nehraje kostky“. [118] Přesto, že sledují vysílání na Zemi a z vesmíru 5G, bezprecedentní technologii milimetrových vln, která byla dříve používána jako energetická zbraň ve vojenských operacích a kontrole davu , [119]světové vlády bezohledně hrají kostky s budoucností života na světě. Země.

Odmítnutí přijmout a aplikovat relevantní a platné vědecké poznatky je eticky nepřijatelné. Stávající výzkum ukazuje, že 5G – a zejména 5G na kosmickém základě – je v rozporu se zásadami zakotvenými v řadě mezinárodních dohod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *