Mezinárodní Dohody jsou Porušovány

Děti a povinnost péče

Úmluva Organizace spojených národů (UN) o právech dítěte: Státy se zavazují zajistit dětem takovou ochranu a péči, která je nezbytná pro jejich blaho (čl. 3), zajistit přežití a rozvoj dítěte (Čl. 6) a přijmout vhodná opatření pro boj proti chorobám s ohledem na nebezpečí a rizika znečištění životního prostředí (čl. 24 písm. C)).

Norimberský kodex (1947) se vztahuje na všechny pokusy na člověku, tedy včetně nasazení 5G s novým vystavením vyššímu vysokofrekvenčnímu záření, které nebylo před uvedením na trh testováno z hlediska bezpečnosti. Americký senátor Blumenthal udělil v únoru 2019 telekomunikačnímu průmyslu velkou ránu tím, že definitivně řekl, že nebyly provedeny žádné studie bezpečnosti. „Dobrovolný souhlas lidského subjektu je naprosto nezbytný“ (čl. 1). Expozice 5G bude nedobrovolná. „Žádný experiment by neměl být prováděn tam, kde existuje důvod se domnívat, že dojde ke smrti nebo zneschopňujícímu zranění“ (článek 5). Poznatky z více než 10 000 vědeckých studií a hlasy stovek mezinárodních organizací, které zastupují stovky tisíc členů, kteří utrpěli zraňující zranění a byli vysídleni ze svých domovů již existujícími bezdrátovými telekomunikačními zařízeními, jsou důvody domnívat se, že dojde ke smrti nebo ke zranění způsobujícímu invaliditu. Nejvíce jsou postiženi naše děti a těhotné ženy.

Mezinárodní výzva vědců k elektromagnetickým polím – Martin Blank PhD.

Povinnost informovat a EMF

Světové shromáždění pro telekomunikační standardizaci (2012 ) Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) uvedla, že je potřeba informovat veřejnost o možných účincích vystavení před elektromagnetickým polem (EMF) a vyzvala členské státy, aby přijaly vhodná opatření k zajištění souladu s příslušnými mezinárodními doporučeními na ochranu zdraví před nepříznivým účinkem EMF.

Přezkoumání evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004–2010 (2008) v polovině období: Evropský parlament uvádí, že limity pro vystavení elektromagnetickým polím, které byly stanoveny pro širokou veřejnost jsou zastaralé a neberou v úvahu vývoj informačních a komunikačních technologií, doporučení vydaných Evropskou agenturou pro životní prostředí ani přísnější emisní normy přijaté například Belgií, Itálií a Rakouskem. Tyto normy se nezabývají otázkou zranitelných skupin, jako jsou těhotné ženy, novorozence a děti.

Rezoluce 1815 (Rada Evropy, 2011): Přijměme veškerá přiměřená opatření ke snížení vystavení elektromagnetickým polím, zejména k rádiovým frekvencím z mobilních telefonů, a zejména k expozici na dětech a mladých lidech.

Životní prostředí

Prohlášení Konference OSN o životním prostředí (1972): „Vypouštění toxických látet v takových množstvích nebo koncentracích, které by překročily kapacitu životního prostředí musí být zastaveno. Zastaveno proto, aby bylo zajištěno, že ekosystému nebudou způsobeny vážné nebo nevratné škody“(princip 6).

Světová charta pro přírodu (1982): Činnostem, které by mohly způsobit nevratné škody na přírodě, je třeba se vyhnout. Jestliže nejsou potenciální nepříznivé účinky plně pochopeny, aktivity by neměly pokračovat (čl. 11).

Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji (1992): Státy mají povinnost zajistit, aby činnosti v rámci jejich jurisdikce nebo kontroly nezpůsobovaly škody na životním prostředí jiných států nebo oblastí mimo hranice národní jurisdikce (princip 2).

Světový summit OSN o udržitelném rozvoji (2002): Existuje naléhavá potřeba vytvořit účinnější národní a regionální politické reakce na environmentální hrozby pro lidské zdraví (odst. 54 (k)).

Africká úmluva o ochraně přírody a přírodních zdrojů (2017): Smluvní strany přijímají v nejvyšší míře veškerá vhodná opatření k předcházení, zmírnění a odstranění škodlivých účinků na životní prostředí, zejména z radioaktivních, toxických a jiných nebezpečných látek a odpadů (čl. 13).

Během testu 5G v Nizozemsku padlo z nebe stovky ptáků

Zdraví a lidská práva

Všeobecná deklarace lidských práv : Každý má právo na život, svobodu a bezpečnost osoby (čl. 3).

Globální strategie OSN pro zdraví žen, dětí a dospívajících (2016–2030) má za cíl „transformovat“ ve smyslu snížení mateřské a novorozenecké úmrtnosti, zajištění zdraví a pohody a snižováním počtu úmrtí a nemocí souvisejících se znečištěním.

Dafna Tachover hovoří v RT America o 5G

Prostor

Smlouva o kosmickém prostoru (1967) vyžaduje, aby bylo využívání vesmíru vedeno tak, aby se zabránilo [jeho] škodlivé kontaminaci a tím také nedošlo k nepříznivým změnám v prostředí na Zemi (čl. IX)

Pokyny Organizace spojených národů pro dlouhodobou udržitelnost činností v oblasti kosmického vesmíru (2018): Státy, mezinárodní a mezivládní organizace se mají zabývat riziky pro lidi, majetek, veřejné zdraví a životní prostředí spojené s uvedením zařízeni, jeho provozem na oběžné dráze a případnou reorganizací. (pokyn 2.2 (c)).

Světové vlády hrají kostky se životem na Zemi

Albert Einstein prohlásil, že „Bůh nehraje kostky“. [118] Nepřetržitá 5G radiace z vesmíru na Zem zabije celý biologický život. Technologie milimetrových vln je dlouho používána armádou jako třeba řízené energetické zbraně (EDW) ve vojenských operacích a nebo ke kontrole davu [119]. Světové vlády bezohledně hrají kostky s budoucností života na zemi.

Odmítnutí vědeckých poznatků je eticky nepřijatelné. Stávající výzkum ukazuje, že 5G a zejména 5G na vesmíru je v rozporu se zásadami zakotvenými v řadě mezinárodních dohod.

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP