Odůvodnění biologicky založených norem expozice elektromagnetickému záření o nízké intenzitě

BIOINICIATIVA 2012 – ZÁVĚRY

Celkově zhruba 1800 nových studií uvádí abnormální transkripci genů (oddíl 5); genotoxicitu a jedno- a dvouřetězcové poškození DNA (oddíl 6); stresové proteiny kvůli fraktální povaze DNA podobné RF anténě (oddíl 7); kondenzaci chromatinu a ztrátu schopnosti opravovat DNA v lidských kmenových buňkách (oddíly 6 a 15); snížení počtu vychytávačů volných radikálů – zejména melatoninu (oddíly 5, 9, 13, 14, 15, 16 a 17); neurotoxicitu u lidí a zvířat (oddíl 9), karcinogenitu u lidí (oddíly 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17); závažné dopady na morfologii a funkci spermií lidí a zvířat (oddíl 18); účinky na chování potomků (oddíly 18, 19 a 20) a účinky na vývoj mozku a lebečních kostí u potomků zvířat, která jsou vystavena záření mobilních telefonů během těhotenství (oddíly 5 a 18). Toto je pouze stručný přehled důkazů uvedených v aktualizované zprávě BioInitiative 2012.

BIOLOGICKÉ ÚČINKY JSOU JASNĚ PROKÁZÁNY

Biologické účinky jsou jasně prokázány a vyskytují se již při velmi nízkých úrovních expozice elektromagnetickým polím a radiofrekvenčnímu záření. Bioefekty se mohou objevit během několika prvních minut při úrovních spojených s používáním mobilních a bezdrátových telefonů. Biologické účinky se mohou projevit také již po několika minutách vystavení stožárům mobilních telefonů (věže mobilních telefonů), WI-FI a bezdrátovým “chytrým” měřičům, které způsobují vystavení celého těla. Chronická expozice na úrovni základnových stanic může vést k onemocnění.

LZE DŮVODNĚ PŘEDPOKLÁDAT, ŽE BIOLOGICKÉ ÚČINKY PŘI CHRONICKÉ EXPOZICI BUDOU MÍT ZA NÁSLEDEK NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ.

U mnoha z těchto biologických účinků lze důvodně předpokládat, že povedou k nepříznivým zdravotním účinkům, pokud jsou expozice dlouhodobé nebo chronické. Je tomu tak proto, že zasahují do normálních tělesných procesů (narušují homeostázu), brání tělu v hojení poškozené DNA, způsobují nerovnováhu imunitního systému, metabolické poruchy a snižují odolnost vůči nemocem v mnoha směrech. Základní tělesné procesy mohou být nakonec neustálým vnějším stresem (z celosystémových elektrofyziologických zásahů) vyřazeny z činnosti a vést k všudypřítomnému narušení metabolických a reprodukčních funkcí.

NÍZKÉ ÚROVNĚ EXPOZICE JSOU SPOJENY S BIOEFEKTY A NEPŘÍZNIVÝMI ZDRAVOTNÍMI ÚČINKY PŘI ÚROVNÍCH EXPOZICE RFR Z MOBILNÍCH VĚŽÍ

Nejméně pět nových studií o celulárních věžích uvádí biologické účinky v rozmezí 0,003 až 0,05 μW/cm2 při nižších úrovních, než byly uvedeny v roce 2007 (0,05 až 0,1 uW/cm2 bylo rozmezí, pod kterým v roce 2007 nebyly účinky pozorovány). Výzkumníci uvádějí bolesti hlavy, potíže se soustředěním a problémy s chováním u dětí a dospívajících; a poruchy spánku, bolesti hlavy a problémy se soustředěním u dospělých. Normy pro veřejnou bezpečnost jsou 1 000 až 10 000krát nebo vícekrát vyšší než úrovně, které jsou nyní běžně uváděny ve studiích základnových stanic mobilních telefonů a které způsobují biologické účinky.

DŮKAZY O ÚČINCÍCH NA PLODNOST A REPRODUKCI: LIDSKÉ SPERMIE A JEJICH DNA JSOU POŠKOZENY

Lidské spermie jsou poškozovány zářením mobilních telefonů při velmi nízkých intenzitách v rozmezí nízkých mikrovattů a nanowattů/cm2 (0,00034 – 0,07 uW/cm2). Existuje skutečná záplava nových studií, které hlásí poškození spermií u lidí a zvířat, což vede ke značným obavám o plodnost, reprodukci a zdraví potomků (neopravené de novo mutace ve spermiích). Úroveň expozice je podobná úrovni, která je výsledkem nošení mobilního telefonu na opasku nebo v kapse kalhot nebo používání bezdrátového přenosného počítače na klíně. Spermie nemají schopnost opravovat poškození DNA.

Studie lidských spermií ukazují genetické poškození (DNA) způsobené mobilními telefony v pohotovostním režimu a používáním bezdrátového notebooku. Ke zhoršení kvality, pohyblivosti a životaschopnosti spermií dochází při expozici 0,00034 uW/cm2 až 0,07 uW/cm2 s následným snížením plodnosti lidských mužů. Spermie nedokážou opravit poškození DNA.

Několik mezinárodních laboratoří zopakovalo studie, které prokázaly nepříznivé účinky na kvalitu, pohyblivost a patologii spermií u mužů, kteří používají a zejména u těch, kteří nosí mobilní telefon, PDA nebo pager na opasku nebo v kapse (Agarwal et al, 2008; Agarwal et al, 2009; Wdowiak et al, 2007; De Iuliis et al, 2009; Fejes et al, 2005; Aitken et al, 2005; Kumar, 2012). Jiné studie dospěly k závěru, že používání mobilních telefonů, vystavení záření mobilních telefonů nebo uložení mobilního telefonu v blízkosti varlat lidských mužů ovlivňuje počet, pohyblivost, životaschopnost a strukturu spermií (Aitken et al, 2004; Agarwal et al, 2007; Erogul et al., 2006). Studie na zvířatech prokázaly oxidační poškození a poškození DNA, patologické změny ve varlatech zvířat, sníženou pohyblivost a životaschopnost spermií a další opatření škodlivého poškození mužské zárodečné linie (Dasdag et al, 1999; Yan et al, 2007; Otitoloju et al, 2010; Salama et al, 2008; Behari et al, 2006; Kumar et al, 2012). Studií na zvířatech, které zkoumaly účinky záření mobilních telefonů na parametry plodnosti samic, je méně. Panagopoulous et al. 2012 uvádějí snížený vývoj vaječníků a jejich velikost a předčasné odumírání buněk vaječníkových folikulů a buněk mateřských buněk u Drosophila melanogaster. Gul et al (2009) uvádějí, že krysy vystavené RFR na úrovni stand-by (telefony zapnuté, ale nevysílající hovory) způsobily snížení počtu ovariálních folikulů u mláďat narozených těmto exponovaným matkám. Magras a Xenos (1997) uvádějí nevratnou neplodnost u myší po pěti (5) generacích vystavení RFR při úrovních expozice z věží mobilních telefonů nižších než jeden mikrowatt na centimetr čtvereční (μW/cm2).

DŮKAZ, ŽE DĚTI JSOU ZRANITELNĚJŠÍ

Existují dobré důkazy o tom, že mnohé toxické expozice plodu a velmi malého dítěte mají obzvláště škodlivé následky v závislosti na tom, kdy k nim dojde v kritických fázích růstu a vývoje (časová okna kritického vývoje), kdy tyto expozice mohou být základem zdravotního poškození, které se projeví i o desítky let později. Zdá se, že stávající limity FCC a ICNIRP pro veřejnou bezpečnost dostatečně nechrání veřejné zdraví, zejména u mladých lidí (embryo, plod, novorozenec, velmi malé dítě).

Prezidentský panel pro rakovinu (2010) zjistil, že děti “jsou vystaveny zvláštnímu riziku vzhledem k jejich menší tělesné hmotnosti a rychlému fyzickému vývoji, což obojí zvyšuje jejich zranitelnost vůči známým karcinogenům, včetně záření”.

Americká pediatrická akademie v dopise kongresmanovi Dennisi Kucinichovi ze dne 12. prosince 2012 uvádí: “Děti jsou neúměrně postiženy expozicí životnímu prostředí, včetně záření mobilních telefonů. Rozdíly v hustotě kostí a množství tekutiny v dětském mozku ve srovnání s mozkem dospělého člověka by mohly dětem umožnit absorbovat větší množství radiofrekvenční energie hlouběji do mozku než dospělým. Je nezbytné, aby jakékoli nové normy pro mobilní telefony nebo jiná bezdrátová zařízení vycházely z ochrany nejmladší a nejzranitelnější populace, aby byla zajištěna jejich ochrana po celý život.”

ÚČINKY EMF NA PLOD A NOVOROZENCE

Vystavení plodu (in-utero) a raného dětství záření mobilních telefonů a bezdrátových technologií obecně může být rizikovým faktorem pro hyperaktivitu, poruchy učení a problémy s chováním ve škole.

Studie fetálního vývoje:

Účinky na vyvíjející se plod v důsledku vystavení záření mobilních telefonů v děloze byly pozorovány ve studiích na lidech i na zvířatech od roku 2006. Divan et al (2008) zjistili, že u dětí narozených matkám, které během těhotenství používaly mobilní telefony, se v době, kdy dosáhly školního věku, objevuje více problémů s chováním než u dětí, jejichž matky během těhotenství mobilní telefony nepoužívaly. Děti, jejichž matky používaly během těhotenství mobilní telefony, měly o 25 % více emočních problémů, o 35 % více hyperaktivity, o 49 % více problémů s chováním a o 34 % více problémů s vrstevníky.

(Divan et al., 2008).

Je třeba přijmout opatření zdravého rozumu k omezení ELF-EMF i RF EMF u těchto skupin obyvatel, zejména pokud jde o expozici, které se lze vyhnout, jako jsou inkubátory, které lze upravit, a kde lze snadno zavést vzdělávání těhotných matek, pokud jde o přenosné počítače, mobilní telefony a další zdroje ELF-EMF a RF EMF.

Mezi zdroje expozice plodu a novorozence, které vzbuzují obavy, patří záření mobilních telefonů (jak používání bezdrátových zařízení otcem, které se nosí na těle, tak používání bezdrátových telefonů matkou během těhotenství). Expozice celotělovému RFR ze základnových stanic a WI-FI, používání bezdrátových notebooků, používání inkubátorů pro novorozence s nadměrně vysokými úrovněmi ELF-EMF, které mají za následek změněnou variabilitu srdeční frekvence a sníženou hladinu melatoninu u novorozenců, expozice plodu při MRI těhotné matky a větší náchylnost k leukémii a astmatu u dítěte, pokud došlo k expozici ELF-EMF u matky.

Preventivní přístup může poskytnout rámec pro rozhodování tam, kde je třeba realizovat nápravná opatření, aby se zabránilo vysoké expozici dětí a těhotných žen.

(Bellieni a Pinto, 2012 – oddíl 19)

EMF/RFR JAKO PRAVDĚPODOBNÝ BIOLOGICKÝ MECHANISMUS AUTISMU (ASD)

  • Pro děti s existujícími neurologickými problémy, které zahrnují kognitivní problémy, problémy s učením, pozorností, pamětí nebo chováním, by mělo být v co největší míře zajištěno drátové (nikoli bezdrátové) prostředí pro učení, život a spánek,
  • Ve speciálních třídách by měly být dodržovány podmínky “bezdrátového” prostředí, aby se snížil počet stresorů, kterým se lze vyhnout a které mohou bránit sociálnímu, studijnímu a behaviorálnímu pokroku.
  • Všechny děti by měly být přiměřeně chráněny před fyziologickým stresorem v podobě výrazně zvýšeného elektromagnetického pole/RFR (bezdrátové sítě ve třídách nebo v domácím prostředí).
  • Školské obvody, které nyní zvažují zcela bezdrátové výukové prostředí, by měly být důrazně upozorněny, že drátové prostředí pravděpodobně poskytne lepší podmínky pro učení a výuku a z dlouhodobého hlediska zabrání možným nepříznivým zdravotním důsledkům pro žáky i vyučující.
  • Monitorování dopadů bezdrátových technologií v prostředí pro výuku a péči by mělo být prováděno pomocí sofistikovaných technik měření a analýzy dat, které si uvědomují nelineární dopady EMP/RFR a datové techniky nejvhodnější pro rozeznání těchto dopadů.
  • Existuje dostatek vědeckých důkazů, které odůvodňují volbu drátového internetu, drátových učeben a drátových výukových zařízení namísto nákladného a potenciálně zdraví škodlivého závazku k bezdrátovým zařízením, která bude možná nutné později nahradit, a
  • drátové učebny by měly být přiměřeně poskytnuty všem žákům, kteří se rozhodnou pro bezdrátové prostředí. (Herbert a Sage, 2012 – oddíl 20)

Mnohé narušené fyziologické procesy a poruchy chování u osob s poruchami autistického spektra se velmi podobají těm, které souvisejí s biologickými a zdravotními účinky expozice EMP/RFR. Biomarkery a indikátory onemocnění a jejich klinické příznaky mají nápadnou podobnost. Obecně lze tyto typy jevů zařadit do jedné nebo více z několika tříd: a) změny genů nebo genové exprese, b) indukce změn ve vývoji mozku nebo organismu, c) změny jevů modulujících systémové a mozkové funkce průběžně v průběhu života (což může zahrnovat systémovou patofyziologii i změny v mozku) a d) důkazy funkčních změn v oblastech, jako je chování, sociální interakce a pozornost, o nichž je známo, že jsou u poruch autistického spektra problematické. Několik tisíc vědeckých studií provedených v průběhu čtyř desetiletí poukazuje na závažné biologické účinky a poškození zdraví vlivem elektromagnetických polí a RFR. Tyto studie uvádějí genotoxicitu, poškození jednořetězcové a dvouřetězcové DNA, kondenzaci chromatinu, ztrátu schopnosti opravovat DNA v lidských kmenových buňkách, snížení počtu vychytávačů volných radikálů (zejména melatoninu), abnormální transkripci genů, neurotoxicitu, karcinogenitu, poškození morfologie a funkce spermií, vliv na chování a vliv na vývoj mozku u plodu lidských matek, které používají mobilní telefony během těhotenství. Expozice mobilním telefonům byla spojena se změněným vývojem mozku plodu a chováním podobným ADHD u potomků březích myší. snižování celoživotních zdravotních rizik začíná v nejranějších fázích embryonálního a fetálního vývoje, u kojenců a velmi malých dětí je ve srovnání s dospělými urychleno a u mladých lidí je dokončeno (co se týče dozrávání mozku a nervové soustavy) až po 20. roce života. Okna kritického vývoje znamenají, že rizikové faktory jednou uložené v buňkách nebo v epigenetických změnách genomu mohou mít závažné a celoživotní důsledky pro zdraví nebo nemoc každého jedince.

Při definování a provádění obezřetných a preventivních opatření na ochranu veřejného zdraví by se mělo přihlížet ke všem relevantním podmínkám prostředí, včetně elektromagnetického pole a rádiového záření, které mohou narušit lidský genom a poškodit normální zdraví a vývoj druhů včetně homo sapiens.

Alostatická zátěž u autismu a autistické dekompenzace – možná se nacházíme ve zlomovém bodě, který lze odsunout odstraněním zbytečných stresorů, jako je EMF/RFR, a budováním odolnosti.

Důsledkem ignorování jasných důkazů o rozsáhlých zdravotních rizicích pro celosvětovou populaci, když se rizikovým faktorům lze z velké části vyhnout nebo jim předcházet, je příliš velké riziko. Vzhledem k epidemii autismu (ASD), která ohrožuje blaho dětí a jejich rodin v počtu jedné rodiny z 88 (rok 2012), přičemž tento počet se každoročně stále zvyšuje, si nemůžeme dovolit ignorovat tyto důkazy. Veřejnost musí vědět, že tato rizika existují, že přechod na bezdrátové připojení by neměl být považován za bezpečný a že stojí za to vynaložit velké úsilí na minimalizaci expozice, která stále poskytuje výhody technologií při učení, ale bez hrozby zdravotních rizik a vývojových poruch učení a chování ve třídě.

(Herbert a Sage, 2010 – oddíl 20)

JE OHROŽENA HEMATOENCEFALICKÁ BARIÉRA (HEB).

HEB ( BLOOD-BRAIN BARRIER – BBB) je ochranná bariéra, která brání průniku toxinů do citlivé mozkové tkáně. Zvýšená propustnost HEB způsobená RFR mobilních telefonů může vést k poškození neuronů. Mnoho výzkumných studií ukazuje, že expozice RFR o velmi nízké intenzitě může ovlivnit hematoencefalickou bariéru (HEB) (většinou studie na zvířatech). Shrneme-li výzkumy, je spíše pravděpodobné než nepravděpodobné, že netepelná EMP z mobilních telefonů a základnových stanic mají vliv na biologii. Jednorázové dvouhodinové vystavení záření mobilních telefonů může mít za následek zvýšený únik HEB a 50 dní po expozici lze pozorovat poškození neuronů a v pozdějším časovém bodě je prokázán také únik albuminu. Bylo prokázáno, že úroveň RFR potřebná k ovlivnění HEB je pouhých 0,001 W/kg, což je méně než při držení mobilního telefonu na délku paže. Americká norma FCC je 1,6 W/kg; norma ICNIRP je 2 W/kg energie (SAR) do mozkové tkáně z používání mobilních/bezdrátových telefonů. K účinkům na HEB tedy dochází při přibližně 1000krát nižších úrovních expozice RFR, než povolují limity USA a ICNIRP. (Salford, 2012 – oddíl 10)

Pokud je hematoencefalická bariéra náchylná k vážnému a trvalému poškození v důsledku bezdrátové expozice, pak bychom se možná měli zabývat také hematoencefalickou bariérou (která chrání oči), hematoencefalickou bariérou (která chrání vyvíjející se plod) a hematoencefalickou bariérou (která chrání správné trávení a výživu) a hematoencefalickou bariérou (která chrání vyvíjející se spermie), abychom zjistili, zda i ony mohou být poškozeny RFR.Následuj nás / Follow us

PAGE TOP