NRL a dezinformace o 5G v ČR

Státní Zdravotní Ústav - Parlament EU - Rizika

Ing. Jelínek z NRL (Národní Referenční Laboratoř Praha) napsal oficiální zprávu v srpnu 2019, ve které opět popírá studie o netermické škodlivosti a nazývá to dezinformacemi. A na webu SZÚ v několika odstavcích vysvětlil, že můžeme být ve smyslu zavádění 5G sítí zcela klidní. To ale asi těžko!

Státní Zdravotní Ústav Praha (Národní Referenční Laboratoř) tedy pokládá zahraniční studie vědeckých pracovišť za dezinformace, protože se na tom jejich český konsenzus usnesl, a proto se budeme grilovat, NRL (pan Jelínek) to právě znova posvětil.

Jak se na takové vyjádření budou dívat autoři zahraničních vědeckých studií? Nebudou mít spíše oni právo pokládat za dezinformace písemné vyjádření pana Jelínka, jestliže vědecky opakovaně tu škodlivost na netermické úrovni prokázali opakovanými i dvojitými testy, ale on (nebo celý konsenzus) tu škodlivost stále popírá?

Pan Jelínek, který má de facto na starosti zdraví české veřejnosti, resp. pomocí ochranných limitů hlídat, aby na obyvatele nepůsobilo zdraví poškozující neionizující záření, nadále přehlíží a zlehčuje i obavy Europarlamentu, který v dubnu publikoval nejistotu nad neznámými důsledky vysokého zahuštění novou sítí 5G, a který připustil neznámá rizika i to, co se ví, že následky nemohly být předem prozkoumány a síť 5G prohlášena za skutečně bezpečnou, protože tak vysoké zahuštění všemi signály nelze v laboratoři nasimulovat! Viz článek o dubnovém vyjádření Europarlamentu.

Europarlament i český SZÚ a NRL přesto 5G a všechna neznámá rizika zcela a vehementně podporují, aby se rychle zavedla, nejlépe s úpravou legislativy tak, aby pro instalaci vysílačů nebylo potřeba povolení místních úřadů, které by spolu s místní veřejností mohly klást případně odpor…

Ing. Jelínek ve svém chlácholícím letním vyjádření poukazuje na množící se dezinformace v Česku. Raději ten obsah zprávy sveďme na účinky velkého letního horka. Jinak nemohu uvěřit, že člověk s tolika tituly dokáže tolik let podceňovat, ba přehlížet všechna skutečná rizika a ohrožení zdraví celé české veřejnosti!!! Jen aby mu za pár let nebylo příliš horko z toho, jak vysoké riziko a poškození zdraví a zahuštění českého prostředí dalším oceánem škodlivých mikrovln a bezpočtu agresivních 5G signálů s celoplošným pokrytím dovolil realizovat!!! Všechny tituly ukazují na určitou snad míru vědomostí a inteligence, proto asi nelze svádět takové jednání (smetení všech závažných vědeckých studií do kategorie “dezinformací”) jenom na letní přehřátí mozku. Ale potom na co??

Je však známo, že Ing. Jelínek dokonce před lety zpochybnil i rozhodnutí WHO (Světová zdravotnická organizace), zařadit neionizující radiofrekvenční záření do rizikové skupiny B2 jako potencionálně karcinogenní pro člověka. WHO v roce 2011 zařadila toto záření do stejné úrovně, jako tam patří tabák – rovněž pravděpodobný karcinogen. Ing. Jelínek však neváhá roky ignorovat i takovou instituci a lhát, že toto záření nemá jiné než termické účinky! A takto nerozumný člověk rozhoduje o vašem zdraví?!

Ano čtenáři, dejte si veliký pozor na dezinformace – především však na ty, které popírají rizika, spojena s postupnou záplavou signálů 5G! Byť je napíše někdo s tituly. Tituly evidentně nestačí! Je potřeba ještě opravdu čistý morální charakter a upřímný zájem především o zdraví veřejnosti, před jinými dočasnými výhodami.

Pan Ing. Jelínek opět potvrdil, že se na české zákonné limity neionizujícího záření můžeme určitě spoléhat – ale pouze v hodnotách, při kterých již dochází k měřitelnému ohřevu tkání.

Všechna poškození, ke kterým dochází při nižších výkonech tohoto záření, nadále ústav NRL popírá, lže, že neexistují, popírá bezpočet vědeckých studií (odkazy na ně najdete na tomto serveru v mnoha dřívějších příspěvcích, nebo zde a zde a zde) a to je i důvodem k zažalování, jestliže vám lékař potvrdí a napíše zdravotní potíže, způsobené vlivem neionizujícího záření. V takovém případě neváhejte se obrátit na soud, protože jiná páka na tak bezohledné zacházení s lidským zdravím a vystavování veřejnosti tak vysokému riziku (způsobeném na netermické úrovni) asi bohužel není!

Švýcarsko, Itálie, Polsko a další moudřejší státy si zachovávají mnohem opatrnější zákonné limity, přibližně 10x nižší, ostřejší! Proč asi? A proč po mnoho let tisíce vědců z celého světa sepisovali celé rezoluce? Jenom z nudy??? Těžko!

Ale naši “vědci” v NRL se usnesli a udělali konsenzus, že budou nadále přehlížet netermické vlivy a všechny vědecké studie s tím spojené, a veřejnost ať třeba onemocní celá?!

A ona onemocní, když si tolik záření nechá líbit. Tedy nebývalý nástup alergií a ekzémů, ale i kalcifikací mozku a mnoha jiných zdravotních komplikací v nebývalé míře potvrzuje průběžná zdravotnická statistika již za posledních cca 10 let v souladu s provozem tisíců vysílačů a používáním bezdrátových přenosů v mnohonásobně vyšší míře než kdy předtím. Stejnému období odpovídá výrazné oslabení imunitního, ale i nervového sytému u dětí a celá řada dalších zdravotních potíží, chronických onemocnění, únavových a jiných syndromů, i vážnějších onemocnění. A nyní si to vynásobte minimálně dvěma, až se pokryje 5G síť a expozice se minimálně zdvojnásobí!

Účelem těchto stránek je tedy apelovat na jednotlivce, aby si sami prostudovali na internetu dostupné vědecké studie, jejich výsledky, a po moudrém uvážení se rozhodli dělat nějaké alespoň ochranné kroky pro svoji rodinu, protože stát evidentně nemá naprosto zájem nás dostatečně, natož preventivně, chránit od nižších ale škodlivých úrovní neionizujícího záření! A v lepším případě, abychom se nějakou formou spojili a nejlépe právně začali konečně jednat směrem k lepší ochraně našeho zdraví!

Viz také 5G appel a zde v češtině, s odkazy na mnoho studií!

Jaký je Tvůj osobní názor? Chceš jakkoli podpořit lepší ochranu zdraví v tomto státě před vlivy neionizujícího záření z vysílačů a zařízení?

Bylo by vynikající, dostat se alespoň na úroveň 10x opatrnějších limitů výše jmenovaných států. Neznamená to a nechceme, vracet se do středověku, na stromy, nechceme žádný extrém, nechceme zrušit ROZUMNÝ vývoj a ROZUMNÉ rozšiřování technologií, ani ROZUMNÉ pokrytí bezdrátovými sítěmi.

Chceme rozumnost, opatrnost, prevenci zdraví. Pravdivější informovanost veřejnosti! Chceme ochranu i před netermickými vlivy neionizujícího záření! Znamenalo by to od společností větší investice například na vzdálenější rozumné osazování vysílačů až ZA OKRAJ obytných čtvrtí, vesnic, a ne nacpat vysílače rovnou na střechy, aby se okolní obyvatelé bytů smažili průchodem záření z protějších nezdravě blízkých vysílačů na střechách, přes okna!

Pokud se můžeš v tomto záměru a jeho prosazování jakkoli zapojit a pomoci, prosím, kontaktuj nás! Pomůžeš milionům lidí k lepšímu zdraví. Děkujeme.

Stejně tak poprosím pana Ing. Jelínka, aby se upřímně zamyslel, jak podpořit především zdraví veřejnosti, a nastavit opravdu rozumnější a preventivnější limity, které budou českou veřejnost více chránit. A aby konečně přestal přehlížet všechny vědecké rezoluce a studie a zaujal KONEČNĚ zodpovědnější přístup, jestliže má v rukou tak silný vliv na zdravé celé veřejnosti ČR!!! V moudřejších zemích je velice “trendy” všemožně podporovat zdraví, zdravé děti, rodinu, chránit se, být opatrný před nadbytečným zářením moderních technologií. Francie, jak jistě víte, vyhláškou zakázala WIFI v roce 2015 ve školách a školkách. Stát Kypr také a další mají nakročeno. A toto by byl mnohem větší a humánnější pokrok Česka, zvýšit opatrnost v limitech, než podporovat osazování vysílačů na každý semafor a roh domu!!!

Celé vyjádření Ing. jelínka z NRL ze srpna 2019 najdete – zde.

Následuj nás / Follow us

Autor: Kamil Pokorný

Záleží mi na tom, aby se veřejnost dozvídala pravdivé informace o škodlivosti bezdrátových přenosů a zařízení, aby byla lépe chráněna opatrnějšími limity, které začnou brát v potaz i netermické vlivy u vysokých frekvencí a také u nízkých frekvencí (fází) vlivy záření, tvořeného silnými proudy v kabelech a drátech vedení VVN. Také aby se mohla veřejnost svobodně rozhodovat, jaké vysílače, kabely a dráty VVN budou v nejbližším okolí a v místě bydliště instalovány a působit na organismy nejbližších, ale i okolní přírody a krajiny.

Jeden komentář u “NRL a dezinformace o 5G v ČR”

  1. Jsem si jist správností hodnocení dopadů 5G na zdraví obyvatel zejména ve městech ale i podél dálnic. A často i v některých menších lokalitách. Kamil Pokorný a Martin Novotný jsou skutečnými znalci podstaty struktury 5G a způsobu šíření a dopadů na všechny vyšší živé organizmy. Nezodpovědnost některých představitelů moci, oslněných rychlostí 5g a některými postradatelnými výdobytky jim zatemňuje mozek. Takoví by měli být hnáni k zodpovědnosti a záleží na množství lidí, kteří se probouzejí a snaží se zjednat nápravu či šířit správné a ucelené informace.
    Děkuji za nás přemnohé lidem jako je Kamil a Martin, ale i všem dalším, kteří jejich informace dál šíří. Vytrvejme, Lež má krátké nohy.!!!

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP