Studie & Historie Mikrovlnné Radiace, EMF a 5G

VELKÉ BEZDRÁTOVÉ PŘIZNÁNÍ: Nejsou žádné studie, které by ukázaly bezpečnost 5G !!! –7. února 2019

Americký senátor Blumenthal udělil telekomunikačnímu průmyslu velkou ránu tím, že definitivně řekl, že nebyly provedeny žádné studie bezpečnosti. Od té doby špatné zprávy na 5G stále přicházejí. Nejméně 21 amerických měst prošlo nařízeními omezujícími instalaci „malých antén“ a mnoho z měst účtuje poplatky za recertifikaci, aby to bylo pro bezdrátový průmysl nerentabilní.

Studie v Rusku a v NDR

Hecht, Karle. Zdravotní důsledky dlouhodobých expozic Electrosmogu 2016. Brožura 6 série brožur Kompetenční iniciativy pro ochranu lidstva, životního prostředí a demokracie. (přístupné 11. února 2018) Hecht zhodnotil 60 různých studií profesních expozic, které byly provedeny v letech 19601990 v Sovětském svazu a ve východním Německu. Jednalo se o pracovní expoziční studie více než 3500 lidí, kteří byli vystaveni elektromagnetickým elektromagnetickým vlnám s intenzitou menší než 1/1 000 našich bezpečnostních pokynů. Tyto studie zjistily, že tyto EMF vyvolaly neuropsychiatrické účinky podobné těm, které byly nalezeny v mnohem novějších studiich, jakož i účinky na srdce. Neuropsychiatrické nálezy ani srdeční nálezy však nebyly jedinečné. Bylo zjištěno, že podobné neuropsychiatrické účinky jsou způsobeny expozicemi EMF s nízkou intenzitou. Srdeční účinky byly také nalezeny u lidí podobné těm, které našel Hecht.

Světové Shromáždění pro Telekomunikační Standardizaci (2012)

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) uvedla, že je potřeba informovat veřejnost o možných účincích vystavení před elektromagnetickým polem (EMF) a vyzvala členské státy, aby přijaly vhodná opatření k zajištění souladu s příslušnými mezinárodními doporučeními na ochranu zdraví před nepříznivým účinkem EMF.

V květnu 2011 hodnotila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) rizika rakoviny z radiofrekvenčního (RF) záření. Lidské epidemiologické studie prokázaly zvýšené riziko gliomu a akustického neuromu. RF záření bylo klasifikováno jako skupina 2B, možný lidský karcinogen. Další epidemiologické, zvířecí a mechanistické studie tuto asociaci posílily. Navzdory tomu ve většině zemí se nic neudělalo pro snížení expozice a vzdělávání lidí o zdravotních rizicích způsobených vysokofrekvenčním zářením. Naopak se zvýšily hladiny okolí.

Environmentální Studie – Rakousko – 2008

V environmentální epidemiologické studii zadané spolkovou zemí Štýrsko v Rakousku v obcích Hausmannstatten a Vasoldberg, 2543 účastníků, v okruhu 1200 metrů od vysílací věže, u osob žijících v okruhu 200 metrů od základnové stanice mobilního telefonu se významně zvýšil výskyt rakoviny prsu a mozku ve srovnání s osobami žijícími 200 – 1200 metrů od věže. Ve srovnání s referenčními kategoriemi expozice hustoty energie vysokofrekvenčních emisí nižším než 10uW/m2, kde poměr pravděpodobnosti rizika rakoviny byl 1 (tj. Bez zvýšeného rizika), úrovně expozice mezi 100 uW/m2 – 1000 uW/m2 je riziko 3,4krát větší u všech druhů rakoviny oproti základní populaci. Poměr šancí pro všechny druhy rakoviny byl 3,4 krát častější s vypočtenou pravděpodobností nebo „hodnotou p“ 0,008. (více)

Riziko rakoviny ve vyšším expozičním rozmezí nad > 1000 uW/m2 bylo 23krát vyšší u rakoviny prsu. Pravděpodobnost byla 22,5 a vypočtená pravděpodobnost „hodnota p“ byla 0,0007. Riziko nádorů na mozku při> 1000uW/m2 bylo 121krát vyšší s OR 121,1 (p hodnota 0,001) (Oberfeld2008)

Prof. Olle Johansson

Docent Olle Johansson je vedoucím na oddělení experimentální dermatologie katedry neurověd v Institutu Karolinska (známý skrze Nobelovu cenu za fyziologii nebo medicínu) ve Stockholmu ve Švédsku.

Je přední světovou autoritou v oblasti EMF záření a jeho zdravotních efektů. Publikoval více než 500 originálních článků, recenzí, knižních kapitol nebo konferenčních zpráv v oblasti základních i aplikovaných neurověd. Pracoval s řadou mezinárodních kolegů, kteří se později stali laureáty Nobelovy ceny, mezi něž patří profesoři Andrew V. Schally a Roger Guillemin.

Jeho disertační práce na Institutu Karolinska „Peptidové neurony ve středním a periferním nervovém systému. Studie světla a elektronové mikroskopie

Česká republika, svět 1978-2015

 • Limity platné do roku 1999: 4,3 V/m.
 • Limity platné od roku 2000: 41 V/m.
 • A od roku 2015: 127 V/m pro pásmo GSM 1800 Mhz!
 • Doporučovaný limit pro zdraví: Do 0,1 V/m!(Stavební biologie)

U nás bylo prosazení nových norem poměrně dramatické. Tehdejší vedení odpovědného pracoviště, Národní referenční laboratoře (NRL) pro neionizující elektromagnetická pole a záření při Státním zdravotním ústavu (SZÚ), se pod změkčení odmítlo podepsat. Obratem bylo pracoviště politickým rozhodnutím zrušeno, vytvořeno nové, a do jeho čela byl dosazen loajální člověk, někdejší spolupracovník StB. A měkké normy byly uzákoněny.

5G Krize v České Republice

Chobotnice musí především obsadit své posty na ministerstvech. V našem případě bylo nutné mít své lidi také ve vedení SZÚ, příslušné NRL, dále ve vedení odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví a na postu hlavního hygienika, který je náměstkem ministra.

Spolu se zrušením původního pracoviště SZÚ se již přestal brát ohled na dřívější vědecké studie, například na obsáhlou publikaci s názvem Vliv neionizujícího záření na živé organismyIng. Musil, Marha, Pafková, 1968 str 59-62, Vliv neionizujícího záření na živé organismy. Tato vědecká studie vznikla jako zadání na podnět hygienika před obavami z působení tehdejších televizních a rozhlasových vysílačů, a pro bezpečnou realizaci nových. Minulý režim se zasazoval o zdraví pracujícího lidu – až tak důsledně, že byl opatrný i na zdraví lidí v blízkosti velmi výkonných vysílačů.

Tato Světoznámá studie byla publikována v roce 1968 i v knižní podobě a dodnes si ji lze vypůjčit ve Státní vědecké knihovně v Praze (a pokud zmizí, máme její kopii). Ing. Musil, Marha a Pafková jsou uvedeni jako hlavní autoři této významné studie z širší skupiny vědců, kteří měli za úkol přísně sledovat skutečné dopady neionizujícího záření na živé organismy.

Tato česká studie byla přelomová v tom, co zjistila: Přímo na půdě SZÚ Praha bylo opakovaně prokázáno, že již při mnohem nižších výkonech vysílače, dokonce tak nízkých, že ještě nedochází k měřitelnému ohřevu tkání, již dochází k mnoha nereverzibilním, tedy nevratným poškozením buněčných membrán a jádra, které si buňka již není schopna sama opravit a vykazuje chybné fungování s kumulativními efekty, které vzrůstají s každým dalším množením buněk a kopírováním více a více poškozeného kódu DNA při jeho replikaci.

Francie již v únoru 2015 pod tíhou jasně prokázaných škodlivých vlivů uzákonila omezení používání bezdrátových a vysílacích technologií.

Specifičtější studie zjistila, že expozice RFR(mikrovlnná radiace) aktivuje napěťově řízené vápníkové kanály. To vede ke zvýšeným hladinám vápníku v buňkách, což vede k produkci peroxynitritu. Peroxynitrit je základem většiny zánětlivých onemocnění, včetně neurodegenerativních a kardiovaskulárních onemocnění, migrén a alergií. M. Pall, „Elektromagnetická pole působí prostřednictvím aktivace napěťově řízených vápníkových kanálů, aby se dosáhlo příznivých nebo nepříznivých účinků“, Journal of Cellular and Molecular Medicine, 6-26-2013.

Vlivem EMF se mozek může stát hyperaktivní a přetížený, což vede ke ztrátě koncentrace, ADHD, poškození DNA, ke ztrátě plodnosti, zvýšenému riziku rakoviny. EMF otevírá Hematoencefalickou bariéru a tím dochází k úniku špatných látek do mozku. EMF ničí ochranné bariéry lidského těla, to vede k Alzheimerově chorobě, demenci, astmatu, alergiím a různým autoimunitním poruchám. (Riziko 5G: Vědecká Perspektiva)

Uvedení desítek milionů 5G antén bez jediného biologického testu bezpečnosti je asi ten nejhloupější nápad v celé historii světa. Prof. Dr. Martin Pall

Další Relevantní Články a Studie

S. M. Bawin a kol., „Účinky modulovaných VHF polí(Marine VHF radio) na centrální nervový systém,“ Academy of Science, 247 (1975): 74-81

N. D. Volkow a kol., „Účinky radiofrekvenčního signálu mobilního telefonu na metabolismus mozkové glukózy,“ Journal of American Medical Association, sv. 305 č. 8 (2011): 808-813

R.C. Beason a P. Semm, „Reakce neuronů na mikrovlnný stimul modulovaný amplitudou“, Neuroscience Letters, sv. 333 (2002): 175-178

J. F. Krey a R.F. Dolmetsch, „Molekulární mechanismy autismu: Možná role signalizace Ca2 +“, Current Opinion in Neurobiology, sv. 17 (2007): 12-119.

Další důležitý přehled existujících studií o účincích RFR (Radiofrequency (RF) Radiation) byl publikován v roce 2015 Národní akademií věd na Ukrajině a University Indiana a University of Campinas v Brazílii. Na základě 93 ze 100 srovnatelných studií se dospěla k závěru, že i nízká intenzita RFR je oxidačním činidlem pro živé buňky s vysokým patologickým potenciálem. Oxidační stres vyvolaný expozicí RFR vysvětluje řadu dopadů RFR na zdraví, a to jak rakovinu tak i nerakovinné nemoci. Kromě chronických onemocnění, tato studie poskytuje 6 různých biologických mechanismů, které vysvětlují tyto účinky RFR v těle.

„Všechny rostliny a zvířata, stejně jako lidé, se přizpůsobili elektromagnetickým polím Země, které zahrnují magnetické pole stejnosměrného proudu, stejnosměrné elektrické pole a nízkofrekvenční rezonance Schumann (přírodní pole, která jsou elektrická i magnetická). , způsobené geometrií zemského povrchu a ionosféry v blízkosti vrcholu atmosféry).

„Pro navigaci ve vztahu k těchto polím a pro kontrolu jejich imunitních systémů používají ptáci a včely magneticky citlivé látky zvané krypto-chromy. Jedná se o proteinové pigmenty, které se nacházejí prakticky ve všech zvířatech, rostlinách a mnoha bakteriích. Kryptochromy měří světlo pro kontrolu a resetují biologické hodiny u zvířat a rostlin. Některá zvířata také používají kryptochromy, aby snímaly (nebo „viděly“) směr magnetického pole Země.

Denní cirkadiánní metabolické rytmy mnoha zvířat jsou také poháněny vnitřními hodinami obsahujícími kryptochromy, zejména ve vztahu k úsvitu a během soumraku. Cirkadiánní rytmy řídí produkci melatoninu (spánkový hormon). V noci probíhá čištění organismu, odvádějí se metabolické zdroje, probíhají tělesné opravy a posiluje se imunitní systém. U lidí by snížená produkce melatoninu má za následek únavu během dne a mimo jiné i špatný spánek v noci. Vzhledem k tomu, že imunitní systém je podporován melatoninem, nemůžete nikdy vyvolat velkou energii, kterou někdy potřebuje k překonání patogenů nebo zničení vyvíjejících se rakovinných buněk, než se dostanou z kontroly, což vede k různým onemocněním.

Studie prováděné v Evropě mají zdokumentovanou navigační dezorientaci, nižší produkci medu a snížené přežití včelstev v důsledku vystavení RFR z telekomunikačních věží do 500 metrů (1 635 ft) a 800 metrů (2 616 stop).

Studium netepelných vlivů na včely medonosné – přístup v rámci pedagogické informatiky, ”Acta Systemica-IIAS International Journal sv. 6, č. 1 (2006): 1-6l

Mnoho nemocí civilizace, obzvláště rakovina, je příbuzný artefaktu elektřiny: elektromagnetické rušení (EMI) nebo “špinavá elektřina.” Historická data ukazují, že elektrifikace snížila délku života. EMI je biologicky aktivní a ovlivňuje mitochondriální funkci, kterou nyní oceňujeme, je jádrem prakticky všech chronických onemocnění. Rakoviny se zdají být specifické pro frekvenci, což znamená, že určité frekvence způsobují specifické rakoviny.

Překlad Vědy a Technologii v SSSR – Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření – 1977

( Translation on USSR Science and Technology – Effects of Nonionizing Electromagnetic Radiation – 1977 ) Biomedical Sciences

Pouze pro vládní účely, 3. srpna 1977

Překlad vědy a technologii SSSR, Biomedicínské vědy,

Zpráva obsahuje informace o leteckém lékařství, agrotechnologii, bionika(uplatňování poznatků ze studia živých organismů a jejich struktur při vývoji nových technologií.)a bioakustice, biochemii, biofyzice, environmentálních a ekologických problémech, potravinových technologií, mikrobiologii, epidemiologii a imunologii, mořské biologii, vojenské medicíně, fyziologii, veřejném zdraví, toxikologii, radiobiologii, veterinární medicíně, vědy o chování, inženýrství člověka, psychologii, psychiatrii a souvisejících oborech a o vědcích a vědeckých organizacích v biomedicínských oborech.

V mnoha pracích v50. a 60. letech 20 století(Ye. V. Gembitskiy; N. A. Osipov; A. A. Orlova; N. V. Uspenskav) bylo hlášeno, že existují hemodynamické změny (dynamika průtoku krve) vagotonické povahy, obvykle hodnocené jako specifické reakce organismu na radiové vlny. Vagotonické vegetovaskulární reakce byly demonstrovány primárně s expozicí elektromagnetickým polím se super vysokými frekvencemi (SHF – 3 až 30 Hkz), řádově stovek mikrowatů na čtvereční centimetr až několik miliwattů na čtvereční centimetr. Několik autorů (E. A. Drcgichina a M. N. Sadchikova; N. V. Tyagin; P. I. Fotanov a další) pozorovali astenické (neurastenické) projevy. Vegetovaskulární (nedostatečný přísun kyslíku do tkání) změny souvisely se zvýšenou excitabilitou sympatického odvětví autonomního nervového systému a labilitou arteriálního tlaku s tendencí k hypertenzním (vysoký krevní tlak) nebo hypotenzivním (nízký krevní tlak) reakcím u jedinců vystavených elektromagnetickému záření SHF (mikrovlnné) po dlouhou dobu. V publikacích posledních několika let existují náznaky možného vývoje neurocikulárních poruch hypertenzního typu (naše tzv. moderní medicína to označuje, že máte „syndrom“, „poruchu“, nemůžou to označit jako nemoc, protože to ovlivňuje různé části těla a to dle člověka) pod vlivem mikrovln v hodnotách stovky mikrovoltů na čtvereční cm (GG Lysin; VP Medveděv; MN Sadchikova a KV Nikonova a další).

Cílem této práce bylo studovat cévní tonus u jedinců, jejichž práce zahrnovala vystavení mikrovlnám s nízkou intenzitou. Na poliklinické zkoušky bylo podrobeno celkem 885 pracovníků v rozhlasovém a elektronickém průmyslu; 353 lidí (275 mužů a 78 žen) bylo v kontaktu s mikrovlnnými zdroji a 532 osob (411 mužů a 121 žen) tvořilo kontrolní skupinu. Data předběžných a periodických prohlídek byly analyzovány na základě ambulantních grafů. Celkem 68 lidí bylo podrobeno komplexnímu vyšetření v nemocnici. Subjekty se pohybovaly ve věku od 24 do 49 let. Jejich povolání byla následující: seřizovači, inženýři, technici, testeři a elektrikáři.

Biologické Účinky Elektromagnetického Záření (radiové vlny a mikrovlny ) 1976

Agentura obrany, březen 1976
Biologické účinky elektromagnetického záření (Radiowaves and Microwaves) Komunistické země Evropa (U) – připravené americkou armádou, Lékařská zpravodajská a informační agentura Kancelář generálního chirurga

Jedná se o dokument Ministerstva obrany zpravodajských informací připravený Agenturou lékařské a informační služby armády USA, který byl schválený Ředitelstvím pro vědecké a technické zpravodajství obranné zpravodajské agentury.

Účelem tohoto přezkumu je poskytnout informace nezbytné k posouzení zranitelnosti člověka, ochranných materiálů a metod použitelných na vojenské operace. Studie poskytuje přehled o současných výzkumných schopnostech těchto zemí. Informace o trendech se předkládají, pokud je to proveditelné a podporovatelné.

Studie pojednává o biologických účincích elektromagnetického záření v rádiových a mikrovlnných rozsazích (až 300 000 megahertzů).

Americká Armáda – Studie 1971

V roce 1971 se v armádě používal běžně radar a příbuzná technická zařízení již po desetiletí. Do té doby se zkoumaly biologické účinky rádiových frekvencí radarových zařízení – zejména plešatost a sterilita. 4) Americké námořnictvo mělo stále větší zájem zjistit možné nepříznivé dopady záření na své zaměstnance. V roce 1971 se obrátilo na vědce PhD Zoryho Glasera a pověřilo jej sestavit databázi vědeckých dokladů o biologických účincích expozice elektromagnetickým rádiovým polím.

Doktor Glaser prostudoval a opatřil anotacemi přes 3000 odborných studií, zabývajících se biologickými účinky expozice. První verzi práce publikoval pod názvem Bibliografie biologických účinků rádiového a mikrovlnného záření (RF/Microwave Bioeffects Bibliography). Mnoho těchto experimentů uspořádala sovětská armáda, která měla rovněž velký zájem zjistit účinky EM záření. Americké námořnictvo vše prostudovalo a požádalo dr. Glasera, aby bibliografii průběžně aktualizoval. Ten pak ještě několik desetiletí doplňoval výsledky svého sledování. Nakonec shromáždil více než 6 tisíc samostatných studií.

Přehled Mezinárodních Pokynů pro Mikrovlnnou Expozici od roku 1957 do roku 1968

Swanson a jeho kolegové z Mezinárodního úřadu práce (Ženeva, Švýcarsko) a Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Veřejné zdravotnické služby (Cincinnati, Ohio) přezkoumali pokyny pro mikrovlnné záření a zveřejnili svůj přezkum v časopise American Industrial Hygiene Association Journal, roč. 31: 623 – 629 (1970). Klikněte zde a stáhněte si pdf tohoto článku. Převod z mW / cm2 na microW / cm2 násobený 1000.

Spojené státy

1. Ve čtyřicátých a sedmdesátých letech minulého století se používání mikrovlnných emisních zařízení značně zvýšilo.
2. Ve Spojených státech byly
rádiové frekvence (RF) od 10 do 10 000 MHz klasifikovány jako mikrovlnné záření, zatímco v Evropě byl rozsah od 300 do 300 000 MHz. [POZNÁMKA: Nyní používáme evropský rozsah k vymezení mikrovlnné části vysokofrekvenčního spektra.]
3. Do roku
1970 vědci uznali, že části těla, které nejsou schopny odvádět teplo, jsou nejzranitelnější vůči mikrovlnnému záření. To zahrnuje oční čočku (katarakta) a reprodukční orgány (sterilita nebo degenerativní změny).
4. Hloubka průniku záření do tkáně je funkcí frekvence s větším průnikem při nižších frekvencích.
5.
Ve Spojených státech byly první pokyny stanoveny během konference Tri-Service, která se konala v roce 1957. Níže uvádíme citaci o těchto pokynech:
Účastníci konference se domnívali, že neexistují dostatečné údaje pro stanovení bezpečných úrovní expozice pro každou frekvenci nebo rozsahy frekvencí v mikrovlnné oblasti; proto byla pro všechny frekvence
vybrána hladina 10 mW / cm2 [10 000 mikroW / cm2]. Americké letectvo přijalo tuto úroveň expozice v květnu 1958 a aplikovalo ji na frekvenční rozsah 300 až 30 000 MHz a stanovilo ji jako maximální přípustnou úroveň expozice, kterou nelze překročit. Jediným faktorem uvažovaným v tomto kritériu je úroveň hustoty výkonu. Takové faktory, jako je doba expozice, okolní teploty prostředí, které by mohly mít zvýšený nebo snížený účinek na tepelnou odezvu těla, frekvenci mikrovlnné energie, účinky mnohonásobných expozic, rozdílnou citlivost různých orgánů těla a vliv vzdušných proudů na chlazení tělo se nepovažuje, i když jsou všechny považovány za faktory, které by mohly ovlivnit biologickou odpověď.

[POZNÁMKA:
V roce 1970 bylo jasné, že americké pokyny byly poněkud svévolné, byly založeny pouze na tepelných účincích a neobsahovaly jiné faktory, které ovlivňují biologické a zdravotní důsledky. Tato směrnice byla od té doby snížena z 10 na 1 mW / cm2, ale je stále 100 až 1000krát vyšší než směrnice v jiných zemích.]

Velká Británie, západní Německo, Francie a Nizozemsko

6. Pokyny ve Velké Británii a v západním Německu umožnily, aby byli občané vystaveni působení 10 mW / cm2 (stejné jako v U.S).

7. Ve Francii bylo povoleno vystavení pouze 10 mW / cm2 pouze vojenskému personálu během pracovní doby. V klidových a veřejných prostorách byly pokyny 1 mW / cm2.

8. V Nizozemsku byly pokyny na 1 mW / cm2.

Polsko, SSSR, Československo

9. Pokyny ve východoevropských blokových zemích byly mnohem ochraňující než pokyny v západních zemích.

Polsko

10. Polské pokyny stanovené v letech 1961 a 1963 byly následující:

 • 10 microW / cm2 [0,01 mW / cm2] – v této oblasti není omezena doba práce nebo pobytu.
 • 10 a 100 microW / cm2 [0,01 a 0,1 mW / cm2] – kumulativní doba práce nebo pobytu nesmí překročit 2 hodiny každých 24 hodin
 • 100 a 1000 microW / cm2 [0,1 a 1 mW / cm2] – kumulativní doba práce nebo pobytu nesmí přesáhnout 20 minut za 24 hodin.

11. Polské nařízení vyžaduje pro vystavené pracovníky každoroční lékařské vyšetření včetně neurologických a oftalmologických (oční) vyšetření; bezpečné umístění zařízení na výrobu mikrovln; ochranné stínění; ochrana personálu; dohled na místě; a bezpečnostní výchova.
12. Polské nařízení zakazuje práci s mikrovlnným zářením pro mladé lidi (věk není stanoven), těhotné ženy a jiné osoby trpící určitými chorobami, které jsou uvedeny v nařízení.

SSSR

13. Normy SSSR byly založeny na době expozice takto:

 • 10 mikroW / cm2 [0,01 mW / cm2] na pracovní den
 • 100 mikroW / cm2 [0,1 mW / cm2] po dobu 2 hodin denně
 • 1000 microW / cm2 [1 mW / cm2] po dobu 15 minut denně [takže při 1000 microW / cm2 mohli být Sověti vystaveni pouze 15 minut, Poláci pouze 20 minut, ale Američané mohli být vystaveni každý den 24 hodin!

14. U.S.S.R. je také jedním z prvních, který navrhl expoziční standardy pro vysokofrekvenční elektromagnetické záření [špinavá elektřina], o kterém se dosud uvažovalo, že nemá žádný vliv na lidské tělo. Tyto úrovně jsou:

 • Střední vlna (100 kHz – 3 MHz) – 20 V / metr [29 microW / cm2]
 • Krátká vlna (3 MHz – 30 MHz) – 5 V / metr [1,8 mikroW / cm2]
 • Ultra krátká vlna (30 MHz – 300 MHz) – 5 V / metr [1,8 microW / cm2]

[POZNÁMKA: WHO nedávno uznala význam mezilehlých frekvencí (IF) (je frekvence, na kterou je nosná vlna posunuta jako mezikrok v přenosu nebo příjmu.) a informace, které poskytují, jsou výrazně omezeny].
15. Lékařské prohlídky jsou v Sovětském svazu regulovány pro osoby vystavené elektromagnetickému záření. Vynucují se lékařské kontraindikace, aby pracovníci nemohli být vystaveni mikrovlnnému záření, pokud existují specifická onemocnění. Velký důraz je kladen na poruchy krve, neurologické poruchy a chronické oční choroby.
16. Sovětská zdravotnická a epidemiologická centra používají preventivní opatření technické povahy, aby zajistila dodržování jejich zdravotních předpisů. Pro personál provozující mikrovlnná zařízení se široce používá snižování množství vyzařované energie, reflexního a absorpčního screeningu a opatření na ochranu personálu.

Československo, 1965, nad 300 Mhz

17. Pro obecnou populaci a ostatní pracovníky, kteří nejsou zaměstnáni při výrobě elektromagnetické energie, se považují tyto hodnoty za tolerovatelné dávky záření, které by neměly být překročeny v místě osoby během jednoho kalendářního dne:

 • pro kontinuální výrobu v mikrovlnných frekvencích – hodnota = 60, kde je energie vyjádřena v mikrowatů na čtvereční centimetr a čas je v hodinách [(microW / cm2) X t (hodiny) <60; doba expozice dvacet čtyři hodin tedy odpovídá průměrnému toku energie 2,5 mikroW / cm2].
 • pro pulzní výrobu v mikrovlnných frekvencích – hodnota = 24, kde je energie vyjádřena v mikrowatů na čtvereční centimetr a čas je v hodinách [(microW / cm2) X t (hodiny) <24; expozice čtyřiadvaceti hodin tedy odpovídá průměrnému toku pulsní energie 1 mikroW / cm2].

18. Posledním bodem, který stojí za zmínku, je doporučení autorů, že „při uplatňování konceptu časově vážené expozice musí zdravotnický pracovník zvážit, do jaké míry lze vztah mezi dávkou a časem extrapolovat“.

Extrapolace Vztahu Dávka-Čas.

Oba mobilní telefony a WiFi směrovače používají pulzní mikrovlnné záření a je dobře známo, že pulzní mikrovlnné záření je škodlivější než záření s kontinuální vlnou. Pokud použijeme českou časově váženou koncepci pro pulzní záření, dostaneme následující (viz poslední čtyři řádky v tabulce 1). Tyto hodnoty se začínají přibližovat k doporučením pro Salcbursko pro venkovní (0,1 mikroW / cm2) a vnitřní (0,01 mikroW / cm2) expozice.

Porovnání pokynů pro expozice ve vybraných zemích
Porovnání pokynů pro expozice ve vybraných zemích

Časný Výzkum Biologických Účinků Mikrovlnného Záření: 1940-1960

Raný výzkum biologických účinků mikrovlnného záření v letech 1940-1960 je přezkoumáván Cookem a jeho kolegy a je ke stažení zde ve formátu pdf.
Cook, H.J., N. H. Steneck, A.J. Vander a G.L. Kane.
1980. Časný výzkum biologických účinků mikrovlnného záření: 19401960. Annals of Science 37: 323-351.

Vývoj prvořadého výzkumu biologických účinků medicínské aplikace (diatermie) s možným mikrovlnným zářením a nejistoty ohledně nebezpečí expozice radaru byl ovlivněn dvěma hlavními úvahami. Zprávy o nebezpečích vyplývajících z ozáření mikrovln na konci čtyřicátých a na počátku padesátých let vedly k téměř opuštění lékařského výzkumu týkajícího se mikrovlnné diatermie a současně vzrostlo vojenské i průmyslové znepokojení nad riziky, které vyvrcholilo masivním výzkumným úsilím známým jako „Tri -Servisní program ‘(1957-1960). Jak počáteční zaměření na lékařské aplikace, tak pozdější hledání rizik hrály důležitou roli při určování, jak se toto pole výzkumu vyvíjelo jako věda.

Historie výzkumu biologických účinků mikrovlnného záření účinně začíná vývojem radaru na počátku druhé světové války a obavami, které vznikly poté v průmyslových a vojenských kruzích ohledně možných škodlivých účinků, které by tento nový zdroj environmentální energie mohl mít na personál. Před touto dobou nebyly energetické hladiny, které byly mikrovlnami produkovány, dostatečné k tomu, aby vyvolaly rozsáhlou dohodu o škodlivých účincích. Před vynálezem radaru nebyla umělá mikrovlnná energie obecným problémem životního prostředí.

Nicméně, jak se toto pole výzkumu začalo formovat, neučinilo tak ve vakuu. Ještě před vynálezem radaru se vědci zajímali o kontrolovaný účinek vysokofrekvenční energie na živé věci. Jakmile bylo zjištěno, že radiové vlny mohou být použity k zahřívání tělesné tkáně, byl proveden výzkum, který studoval, jak k takovému zahřívání došlo a jaký je jeho účinek na celý organismus.
Mezi začátkem
čtyřicátých a šedesátých let se výzkum biologických účinků mikrovlnného záření pomalu přesunul ze svého lékařského kontextu a hledání výhod do kontextu vojensko-průmyslového a hledání rizik. Důsledek tohoto posunu byl dvojí. Zaprvé, to významně změnilo vzorce financování a institucionální uspořádání, ve kterém byla prováděna většina výzkumu. Zadruhé to nakonec vyústilo v téměř opuštěné pole, za zmínku výzkumu zaměřeného na biologické účinky stojí program Tri-Service z let 1957-1960. Ti, kteří nastavili politiku, vyřešili k vlastní spokojenosti hlavní problémy, které se jich týkaly, a stáhly svou podporu, tak ponechaly pole uvízlé, dokud nebyly nalezeny nové zdroje financování.

Válečné Roky a Později, 1940-1953; Vojenský Zájem o Škodlivé Účinky

Dopad válečných let na výzkum biologických účinků elektromagnetického záření byl rychlý a bezpochyby důležitý. Protože radar byl pro válečné úsilí klíčový – zvýšil schopnosti letecké války a byl nezbytný pro udržení otevřených námořních cest. – výzkum radarové technologie získal stejnou vysokou prioritu jako výzkum atomové bomby. Současně zprávy o biologických účincích, které zažívali pracovníci vystavení radaru – nejčastěji zmiňované bolest hlavy, plešatost a dočasná sterilita – vedly armádu k prozkoumání problému možných nebezpečí. Kontext lékařské fakulty byl nahrazen vojenskou laboratoří.

Vyšetřování prováděná armádou na začátku války odrážela smíšené pozadí nové mikrovlnné technologie. Vyšší energetické hladiny a kratší vlnové délky ji zařadily do kategorie uprostřed mezi přínosy diatermie a známými riziky ionizujícího záření. Ale kam mezi nimi spadá? Zpráva, kterou vydal radista J. B. Trevor, naznačuje, že technický poradce jasně viděl radar jako málo více než vysoce výkonné diatermické jednotky.

Skutečnost, že tyto včasné technické zprávy plně nevyřešily problém potenciálních radarových nebezpečí, naznačuje skutečnost, že brzy následovaly personální průzkumy a laboratorní testy, které usilovaly o další objasnění situace. Byly hlášeny bolesti hlavy a „začervenalý pocit“, ale nebylo to tak důležité jako radar samotný. Fyzické a krevní vyšetření byly normální (bylo to špatně testováno) a expozici radaru nelze připsat žádné sterilitě ani plešatění. Letectvo, tehdy ještě částí armády, se také zajímalo o potvrzení, že radar neškodí personálu. Hlavním podnětem těchto studií byl opět morální problém. Jak poznamenala první zpráva armádního letectva, ‘ačkoli terénní průzkumy zpochybňovaly, že radarové vlny jsou nebezpečnou formou elektromagnetického záření, přetrvávali zvěsti, že z takové expozice může vyplynout sterilizace nebo alopecie [plešatost].

Těch několik potvrzených účinků – bolesti hlavy a návaly horka – nebyly s ohledem na důležitost radaru pro válečné úsilí rozhodně příliš závažné.

J. F. Herrick pracoval během války s americkým signálním sborem na technických studiích radaru a dobře se seznámil s prací provedenou v radiační laboratoři v MlT. Herrickovo vzrušení nad mikrovlnnou diatermií bylo částečně výsledkem objevu provedeného během války, které se tajilo – různé části atmosféry absorbovaly mikrovlny různou rychlostí. Tento objev naznačil Herrickovi, že různé tkáně těla mohou absorbovat mikrovlnné záření různou rychlostí.

Objev Zdravotních Rizik

V roce 1948 probíhalo úsilí o studium možného využití nové mikrovlnné diatermie, dvě skupiny vědců na Mayo Clinic a University lowa zveřejnily výsledky, které měly drastický dopad na budoucnost oboru. Obě skupiny objevily, zjevně nezávisle na sobě navzájem, nebezpečné účinky, které vyplynuly z mikrovlnné expozice.

Louis Daily z University of Minnesota a pobočka Mayo Clinic stručně popsali šedý zákal, který se objevil u psů vystavených přímému mikrovlnnému záření, současně s tím, že vědci z University Iowa, pracující pod H. M. Hines, publikovali dva delší články popisující lentikulární opacitu u králíků a psů a degeneraci varlat u potkanů. Reakce na tuto práci byla pomalá. Vážné financování výzkumu rizik dalších pět let nebylo dostupné v žádném větším měřítku. Z dlouhodobého hlediska tyto objevy z roku 1948 znovu spustily posun ve vzorcích výzkumu z lékařských do vojenských zařízení a od zaměření na prospěšné účinky k hledání rizik.

Je známo, že šedý zákal je výsledkem tepla, o čemž svědčí jejich neobvyklý výskyt u sklářů a výrobců řetězů. Byly také experimentálně produkovány infračerveným zářením. V tomto procesu zjistili, že přímé záření do oka při vysokých intenzitách může způsobit šedé zákaly.

Skupinu Iowa financovala společnost Collins Radio Company v Cedar Rapids, Iowa, která byla ve skutečnosti subdodavateli společnosti Rand Corporation letectva. Projekt, který Collins Radio provedl pro letectvo, měl prozkoumat možnost využití mikrovln k přenosu energie na velké vzdálenosti. V roce 1949 inženýr z Collins Radio demonstroval veřejnosti proveditelnost takového přenosu pomocí zařízení na státním veletrhu v Iowě, kdudělal pop popcorn v sáčku na dálku. Vědci v Collins Radio, byli vyzvaní, aby vyhledali radu Fyziologického ústavu na nedaleké univerzitě.

Dvě skupiny vědců v Iowě, pracující pod vedením H.M. Hines, začaly s hledáním rizik někdy v roce 1947. Bylo známo, že mikrovlny generovaly teplo v tkáních, pokračovaly za předpokladu, že fyziologické poškození by se s největší pravděpodobností vyskytlo ve vaskulárních oblastech, kde krev nemohla tak účinně odnést přebytek teplo. Díky tomu se oko stalo jasnou volbou pro vyšetřování. Navíc, protože bylo také známo, že teplo způsobuje degeneraci varlat, protože varlata jsou také relativně avaskulární, zkoumaly se také účinky mikrovlnného záření na tuto oblast těla. V závěrečné interní zprávě, kterou představil Collins Radio, vědci uvedli, že v obou oblastech byly zjištěny určité důkazy o tom, že ke zranění může dojít při relativně nízké intenzitě pole!

Nově nalezené důkazy o zranění poskytly několika z těch, kteří věděli, že zjištění jsou důvodem k obavám. Expozice mikrovlnami byla dosud neregulována. Neexistovaly žádné standardy pro kontrolu vystavení personálu možným nebezpečím mikrovlnného záření. Vědci v Collins Radio, nebyli zcela pod armádní kontrolou a varovali ve zprávě zveřejněné v Elektronice v roce 1949, že „s mikrovlnným zářením by se mělo zacházet stejně jako s jiným energetickým zářením, jako jsou rentgenové paprsky, alfa paprsky a neutrony“. Mluvčí Collins-Radio, John W. Clark, opět nakreslil: ‘Popsaná práce má velmi předběžný charakter. Určitě jsme zjistili, že je možné vyvolat vážné poškození tkáně s mírným množstvím mikrovlnné energie, ale nemáme ani představu o prahové energii, pokud existuje, pro tyto jevy. V této souvislosti je naléhavě zapotřebí další práce.

Denní práce na Mayo Clinic pokračovala, stejně jako část výzkumu v Iowě, který byl vyzvednut Office of Naval Research, naopak Rand Corporation ukončila subdodávku s CoJlins Radio v roce 1948.

Obnovené Znepokojení, 1953-1957: Obavy Průmyslu

John T. McLaughlin lékař a lékařský konzultant v Hughes Aircraft Corporation v Cufver City v Kalifornii, zaujal ho případ vniřního krvácení (Purpura hemorrhagica), který utrpěl mladý zaměstnanec, který vyžadoval hospitalizaci. Nemocnice zavolala McLaughlinovi, aby se zeptal, čím byl mladý muž ozářen, protože jeho krevní obraz připomínal často pozorované případy mírného záření. McLaughlin přišel k podezření, že příčinou může být mikrovlnné záření, a počátkem roku 1953 se v Hughes odhadovalo 75 až 100 případů vnitřního krvácení z celkové pracovní síly asi 6000. Některé případy vykazovaly rozsáhlé vnitřní krvácení a vyžadovaly hospitalizaci a transfuzi. Při dalším zkoumání našel sporné případy šedého zákalu mezi zaměstnanci společnosti Hughes kromě „univerzální stížnosti na bolesti hlavy ze strany pracovníků pracujících v blízkosti mikrovlnného záření“.

Vyšetřování Johna E. Boysena týkající se účinků ozáření králíků po celém jejich těledefinitívně přesvědčilo velení, že mikrovlnné záření by mělo být úplně přezkoumáno. Důstojníci Aero-Medical Laboratory, Wright Field, Ohio, armádního letectva, hovořili o zahájení výzkumného projektu v terénu a pověřili jej kapitánem R. W Ballardem. Stručně řečeno, McLaughlin zjistil, že nebyl sám ve svém přesvědčení, že je zapotřebí více výzkumu rizik.

Kromě toho McLaughlin shromažďoval ústně další informace, které vytvářely alarmující obrázek. Jeden z jeho kontaktů hlásil dva případy leukémie z 600 radarových operátorů a radiační onemocnění způsobené měkkým rentgenovým zářením katodových trubic. Byl také informován, že mezi jednou skupinou pěti mužů, kteří prováděli výzkum mikrovlnného záření, dva zemřeli na mozkové nádory do jednoho roku a jeden utrpěl závažné srdeční onemocnění.

Era Tri-Service: 1957-1960

Přímé vojenské zapojení do výzkumu biologických účinků mikrovlnného záření se nejprve formovalo pomalu po konferenci námořnictva z roku 1953 a směrnici ARDC téhož roku. Byly vybrány dvě cesty k zahájení výzkumu, jedna prostřednictvím existujících vojenských výzkumných zařízení, druhá prostřednictvím subdodávek s vysokoškolskými vědci. V obou případech se však hlavní důraz, stejně jako v lékařských a průmyslových kruzích ve stejném období, zaměřil především na problém nebezpečí, který se týkal armády – úrovně expozice, při níž by zranění mohla být očekávána, že se objeví. V polovině padesátých let nikdo, kdo plně porozuměl výzkumu, který byl proveden špatně, nepochyboval o tom, že by došlo ke zraněním. To byl jeden z důvodů, který přivedl armádu do financování základního výzkumu v této oblasti.

Elektrická Rozvodná Síť Začala s Edisonem v Roce 1892

Věděli jste, že významné procento onemocnění, kterým nyní čelíme, souvisí s artefaktem elektřiny? V rozhovoru Dr. Sam Milham, který je autor knihy „Špinavá elektřina: Elektrifikace a nemoci civilizace“, vysvětluje zdravotní rizika znečištěné elektřiny nebo elektromagnetického rušení (EMI – Electromagnetic interference).

Elektrická rozvodná síť začala s Edisonem v roce 1892 na generační stanici Pearl Street. Ukazuje se, že od samého začátku začal vyrábět špinavou elektřinu. Je to proto, že když si přečtete jeho publikace, měl velký problém se svými originálními generátory … Měli kartáčovaný oblouk. Způsob, jakým vyraběl elektřinu byl spřádáním magnetů, které měly kartáče, aby sebraly své kontaktní body. Všechny elektromotory mají kartáče. Generátory je mají. Jsou vyrobeny z grafitu… Oblouk a jiskření vytváří špinavou elektřinu, což jsou skutečně vysokofrekvenční elektrické přechody. Přicházejí a odcházejí. Mají velmi krátkou dobu latence. „Od samého počátku jsme tomu byli vystaveni. Není to 50-60 hertzech. Mluvíme o frekvencích v kilohertzech a vyšších; tisíce cyklů za sekundu.

„Vytvořili jsme něco, co nám škodí, a vymyká se kontrole. Před Edisonovou žárovkou bylo v našem prostředí jen velmi málo elektromagnetického záření. Úrovně, které máme dnes, jsou milionkrát vyšší, než úrovně v přirozeném prostředí, a rychle rostou kvůli všem novým zařízením, která toto záření vydávají. Pokud to řeknu otevřeně, poškozují živé buňky v našem těle a mnoho z nás to předčasně usmrtí.“ ~ Dr. Martin Blank (A to psal ještě v době před nástupem 5G!)

Pozadí 1885-1940: Raná Práce na Krátkých Vlnách a Terapii

Zájem vědců o vliv elektřiny na biologické systémy vzrostl téměř, jakmile byla elektřina vyráběna v řízené formě. Stejný zájem se rychle přesunul do výzkumu biologických účinků elektromagnetického záření, když Heinrich Rudolf Hertz v letech 1885–1889 demonstroval techniku šíření elektromagnetické energie vesmírem. Typický pro tento posun je pařížský vědec Arene d‘Arsonval. Před koncem 80. let 20. století věnoval d‘Arsonval značný čas zkoumání fyziologických účinků elektrického proudu. Krátce poté, co se dozvěděl o novém hertziánském aparátu, vyvinul d‘Arsonval své vlastní zařízení, které produkovalo vlny o vlnové délce 104 – 105 cm při hladinách výkonu blízkých 20 ampérům, a obrátil svou pozornost na jeho možné fyziologické a lékařské použití. V roce 1893 publikoval články o vlivu rádiových vln na buňky.

Povzbuzující technika, zvaná „diatermie“ (nebo diatermoterapie) vyvinuta von Zeynecka v roce 1908, se rychle rozšířila a byla velmi vylepšena vynálezem magnetronové trubice AW Hull v roce 1920. Hullův magnetron, který byl vyvinut v General Electric Company laboratoře ve Schenectady v New Yorku byly schopny produkovat ultrakrátké vlny (vlny pod 100 m byly považovány za krátké, ty v rozsahu 3-15 m, ultra krátké) při vyšších úrovních energie. Ukázalo se, že je to vhodné zařízení pro indukci lokálního zahřívání v tkáni a bylo přijato jako uznávaný kus lékařského aparátu.

Výzkum nových ultra krátkých vln brzy vyvolal kontroverzi, která od té doby se drží v mikrovlnném informačním poli. Začátkem dvacátých let bylo dobře známo, že RF vlny vyvolávají lokální zahřívání, ale brzy vyvstala otázka, zda to je jediným účinkem, který lze očekávat. Shrnutí výsledků experimentů provedených ve Francii naznačovalo, že tomu tak není. V důležitém článku objeveném v roce 1924 A.Gosset, A.Gutmann, G. Lakovsky a I. Magrou ukázali, že vystavením nádorových rostlin ultra krátkým vlnovým délkám nádory zpočátku rychle rostly a poté zemřely. Věřilo se, že účinky nebyly způsobeny samotným zahříváním, a tak vyvolaly nová vyšetřování ve Spojených státech a jinde o tom, co se stalo známým jako „netermální“ nebo „specifické“ účinky.

„Musíte vzít v úvahu celou roli, kterou hraje elektřina v přírodě … Lidské bytosti se nemohou vyvíjet stejným způsobem v atmosféře procházející ze všech stran elektrickými proudy a zářením. Má to vliv na celý vývoj člověka … Tento život lidí uprostřed elektřiny, zejména sálavé elektřiny, ovlivnil lidi už nyní takovým způsobem, že již nejsou schopni porozumět rychle zprávám, které dostávají. Účinkem je utlumení jejich inteligenci. Tyto účinky jsou již dnes vidět. I dnes si můžete všimnout, jak lidé chápou věci, které k nim přicházejí, s mnohem většími obtížemi než před několika desítkami let.“

Rudolf Steiner, 1924

Netermální Účinek je Znám již od Roku 1926!

Práce zveřejněná v roce 1926 chirurgem J. W. Schereschewskym(také napsal Problems of infant mortality) americké služby veřejného zdraví (Public Health Service) prokázala smrtící účinky expozice EM poli velmi krátkých vln na myši. Chirurg nepřipisoval myší mortalitu reakci na teplo. Detekoval závažné příznaky a letální účinky u myší vystavených ultrafialovému záření, které se nezdálo být způsobeno produkcí tepla. V roce 1928 Schereschewsky, který převzal druhé místo v Preventivní medicíně a hygieně na Harvardské lékařské fakultě, navázal na dřívější studie s publikovanými zprávami, že může zničit zhoubné nádory u myší, opět bez výrazného zahřívání. Tyto zprávy podnítily malou, ale významnou část literatury, která se pokoušela určit povahu předpokládaných netermálních účinků. Dospěl k závěru, že expozice EM záření měla vliv a účinek netermálního charakteru.

Zhruba ve stejnou dobu Erwin Schliephake, pracující v Německu, zjistil, že kondenzační pole zabila malá zvířata, jako jsou mouchy, krysy a myši. Tyto nálezy byly hlášeny v roce 1928. O rok později, když trpěl bolestivým nosním chlupem, Schliephake obrátil pole na sebe, výsledkem bylo rychlé zlepšení jeho stavu. V důsledku toho začal on a jeho kolega z fyziky Abraham Esau obhajovat používání proudu krátkých vln při léčbě lokální patologie.

Účelem terapie pomocí horečky je zvýšit teplotu pacienta, aby pomohla přirozeným silám těla odmítnout organismus, který způsobil nemoc. V lednu roku 1928 Helen Hosmer z Fyziologického ústavu Albany Medical College zavolala W. R. Whitney, řediteli výzkumné laboratoře General Electric ve Schenectady v New Yorku, aby vyšetřil bolesti hlavy a další nepříjemné příznaky, které zažívá technický personál pracující s novými vysokovýkonnými krátkovlnnými trubicemi. Helen Hosmer objevila, že osoby v bezprostřední blízkosti operační trubice mohou utrpět zvýšení tělesné teploty o 2-3 F.

Je zřejmé, že vědecký výzkum, který tvoří bezprostřední základ pro zkoumání biologických účinků mikrovlnného záření, byl prováděn především na lékařských fakultách lékařskými vědci, kteří se zajímali o terapeutickou aplikaci. Většina těchto vědců předpokládala, že jediným prokázaným účinkem této části zkoumaného elektromagnetického spektra byla tepelná povaha. Koncem třicátých let minulého století žádný zavedený výzkumný pracovník nezastával podporu pro netermální účinky. Navíc vědci hleděli do budoucnosti, vyhlídky na další vývoj. Hospodářská návratnost strojů s krátkými vlnami i rádií s krátkými vlnami způsobila, že technická komunita pokračovala v práci a hledala kratší vlnové délky a vyšší síly.

V roce 1937 vyvinul Lee de Forest Triodu a magnetronová trubice se vylepšila v Bell Telephone Laboratories. Průlom byl vyvinut vědci ve Stanfordu, když v 1937 vyvinuli trubku Klystron. To jim umožnilo generovat vlnové délky krátké až 10 až 40 cm při výkonech několika stovek wattů. ( frekvenční pásmo0,5 – 50 Ghz) Věk mikrovlnné radiace přišel!

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP