Patenty – Vzdálená Nervová Manipulace – Směrované Energické Zbraně – Zařízení a Metoda vytváření Emocí – Zaměřovací Systém

5g a 4G+ jsou softwarově definované sítě. Stejně jak do svého chytrého mobilu si stáhnete aplikaci, tak stejně lehce se z 5G, nebo 4G+ sítí může stát zbraň směrované energie. Tuto změnu provádí privilegovaný operátor. Přes fázové anténní pole může privilegovaný operátor nastavit celou škálu zdravotních problému až po smrt, ovládání emocí a to jen tím, že měníte frekvenci a výkon. Chcete mít krátkodobé nebo dlouhodobé zdravotní problémy? Koho chcete zacílit, jednotlivce, skupinu, etnikum, lokalitu, nebo určité místo v určitý čas, zacilovat opakovaně? Chcete vyvolat zástavu srdce, nemožnost dýchat, vyvolat červené, černé fleky na kůží, bolest hlavy, rozpad kostí, bolest kloubů, DNA poškození, rakovinu? Z nesmrtících směrovaných energetických zbraní se s větším výkonem stávají smrtelné zbraně. Elektromagnetické, autonomní zbraně jsou poslední roky na vzestupu a nahrazují klasické palné zbraňové systémy.

Patent US7629918B2 – Multifunkční vysokofrekvenční energeticky řízený systém (2005)

(Multifunctional radio frequency directed energy systém) – Systém Rfv DE zahrnuje vysílač RFDE a alespoň jednu anténu RFDE. Vysílač RFDE a anténa směrují vysokovýkonnou elektromagnetickou energii na cíl, která je dostatečná k tomu, aby způsobila poškození nebo narušení cíle vysokou energií. Systém RFDE dále obsahuje zaměřovací systém pro lokalizaci cíle. Zaměřovací systém zahrnuje radarový vysílač a alespoň jednu radarovou anténu pro vysílání a příjem elektromagnetické energie k lokalizaci cíle. Systém RFDE také zahrnuje anténní zaměřovací systém pro zaměřování na základě polohy, souřadnic cíle. Tento patent zahrnuje linii patentů sahající až do roku 1946. Tato línie sleduje vývoj těchto metod a systémů.

G01S7/38 – Rušení (jamming), produkující falešné ozvěny

Patent WO2012164169A1 – Metoda a systém pozorování (2011)

Systém a metoda pro monitorování přítomnosti, polohy, pohybu a / nebo postoje jednoho nebo více objektů v monitorovaném prostoru. Systém obsahuje senzory, které jsou uspořádány do určité části monitorovaného prostoru, např. na podlahu, stěnu nebo strop , LED osvětlení … Senzory jsou ultrazvukové senzory pro měření vzdálenosti, které produkují výsledky měření a systém je konfigurován pro určování přítomnosti, polohy, pohybu a / nebo polohy objektu na základě výsledků měření.

G01P13/00Indikace nebo zaznamenávání přítomnosti, nepřítomnosti nebo směru pohybu – Indicating or recording presence, absence, or direction, of movement

Patent US20030171688A1 – Kontrola a ovládání mysli (2002)

Je zveřejněn řadič mysli. Řadič mysli může vyvolat mozkové vlny uživatele do “požadovaného” stavu alfa vlny nebo stavu theta vlny snímáním a analýzou lidských mozkových vln a následným přenosem zvukové zprávy k ovládání mysli. Řadič mysli pro aktivaci mozkových vln generovaných z mozku uživatele zahrnuje: snímač EEG (elektroencefalogram) pro snímání frekvenčního pásma odpovídajícího vlnám alfa a vlnám theta z mozkových vln generovaných z mozku uživatele. Dálé MCU (Memory Control Unit) pro analýzu, zda mozkové vlny snímané senzorem EEG jsou alfa vlny nebo theta vlny. Analýza je prostřednictvím vestavěné sady programů pro analýzu mozkových vln a řízení výstupu zprávy, která odpovídá alfa nebo theta vlnám. Jsou zde programové sady na kontrolu mysli pomocí MP3. Součástí je zvukový dekodér pro demodulaci signálu převedením dat do MP3 sady, prostřednictvím výstupu řídicího signálu z MCU. Dále D / A převodník pro příjem signálu poskytovaného ze zvukového dekodéru a pro převod signálu na analogový zvukový signál. Zahrnuje také zvukové výstupní prostředky pro převod a poskytování analogového zvukového signálu na zvuk.

A61B5/0482 – Elektroencefalografie využívající zpětnou vazbu (Electroencephalography using biofeedback)

Patent US6219657B1 – Zařízení a metoda vytváření emocí (1998)

Zařízení a metoda vytváření emocí jsou poskytovány pro informační rozhraní, jako je umělý agent a personifikovaný agent. Agenti zasahují mezi člověkem (tj. Uživatelem) a elektronickým přístrojem. Například zařízení vytvářející emoce je konfigurováno pomocí neuronové sítě, motoru pro určování chování a motoru pro určování funkcí. Neuronová síť zadává informace o uživateli, představující podmínky uživatele, informace o přístroji, představující podmínky zařízení, tím se vytváří emoční stavy. Zde se vytváří současná sada emočních stavů s ohledem na předchozí sadu emočních stavů. Emocionální stavy představují předepsané emoce, jako je potěšení, hněv, smutek a překvapení. Modul pro určování chování odkazuje na databázi pro určování chování pomocí informací o uživateli a emočních stavů neuronové sítě, aby bylo možné určit chování rozhraní (člověka). Nástroj pro určování funkcí odkazuje na databázi, která využívá emoční stavy neuronové sítě k určení prvku rozhraní, který odpovídá obličejovému prvku.

G06N3/004 – Umělý život, tj. Počítače simulující život (Artificial life, i.e. computers simulating life)

Patent US5036858A – Způsob a zařízení pro změnu frekvence mozkových vln (1990)

Způsob změny frekvence mozkových vln na požadovanou frekvenci. Určuje aktuální frekvenci mozkových vln uživatele, generuje dvě frekvence s frekvenčním rozdílem o velikosti, který je mezi aktuální skutečnou frekvencí mozkových vln a požadovanou frekvencí. Vždy v předem stanoveném rozsahu aktuální skutečné frekvence mozkových vln. Produkuje výstup pro uživatele odpovídající dvěma frekvencím. Jedno zařízení pro provádění způsobu má počítačový procesor, počítačovou paměť, elektrody EEG spolu se zesilovačem, programovatelný časovací generátor reagující na počítačový procesor pro generování dvou frekvencí, zvukové zesilovače a generátor rytmické frekvence pohánějící vizuální frekvenční zesilovač.

A61B5/0482 – Elektroencefalografie využívající zpětnou vazbu (Electroencephalography using biofeedback)

Patent US6506148B2 – Systém nervové manipulace pomocí slabých impulzů elektromagnetickými poli z monitorů (2001) – Ovládání přes TV, monitory, displeje

Fyziologické účinky byly pozorovány u lidského subjektu v reakci na stimulaci kůže slabými elektromagnetickými poli, která pulzují s určitými frekvencemi blízkými ½ Hz nebo 2,4 Hz, například za účelem excitace senzorické rezonance. Mnoho počítačových monitorů a televizních trubic při zobrazování pulzních obrazů vyzařuje pulzní elektromagnetické pole s dostatečnými amplitudami, aby takové buzení způsobilo. Je proto možné manipulovat s nervovým systémem subjektu (člověka) pulzujícími obrazy zobrazenými na blízkém monitoru počítače, mobilu,televizoru … Pulzování obrazu může být vloženo do programového materiálu, nebo může být překryto modulací video přenosu, buď jako RF signál nebo jako video signál. Obraz zobrazený na monitoru počítače může být efektivně pulzován jednoduchým počítačovým programem. U určitých monitorů mohou být generována pulzní elektromagnetická pole schopná vzrušovat senzorické rezonance u blízkých subjektů, i když jsou zobrazené obrazy pulzovány podprahovou intenzitou (Ovládání Mysli, Psychotronické Elektronické Zbraně).

A61N2/00 Magnetoterapie

Patent US7784390B1– Polovodičová zaměřená energetická zbraň bez ohrožení života (2007)

Je popsána “nesmrtelná” zbraň s řízenou energií v pevné fázi. “Nesmrtelná” zbraň může zahrnovat polovodičový zdroj pro generování počátečního vlnového čela milimetrových vln s vysokým výkonem, hlavní reflektor a subreflektor pro odrážení počátečního vlnoplochy k hlavnímu reflektoru. Hlavní reflektor může nasměrovat odražené vlnoplochy ve směru k cíli, člověku. Vlnoplocha směrovaná hlavním reflektorem může mít hustotu výkonu zvolenou tak, aby poskytovala „nesmrtelný“ odrazující účinek na cíl. S jiným nastavením můžete člověka zabit.

F41C7/00 – Palné ruční palné zbraně, např. pušky, karabiny, brokovnice – Shoulder-fired smallarms, e.g. rifles, carbines, shotguns

Patent US4011747A – Způsob a zařízení pro akustické skenování pomocí vln rozptýlených akustickou mřížkou (1975)

V tomto patentu Je popsáno akustické skenovací zařízení, které má akustickou mřížku pro rozptylování vln do zaostřeného paprsku. Povrchové akustické vlny jsou generovány generátorem cvrlikajícího signálu a jsou přiváděny podél jednoho povrchu skenovacího zařízení. Tyto vlny se šíří po povrchu, jsou rozptýleny akustickou mřížkou a jsou tak převedeny na objemové akustické vlny. Objemové akustické vlny se sbíhají do zaostřeného paprsku dovnitř směřujícího pod úhlem k povrchovým akustickým vlnám. Zaostřený paprsek skenuje v podstatě stejnou rychlostí jako povrchové akustické vlny pohybující se po povrchu aparátu. Akustickou mřížku lze také použít k převodu objemových vln na povrchové akustické vlny buď jako generátor s proměnlivou rychlostí nebo jako filtr s proměnnou kompresí pulsu.

H03H9/42 Sítě s časovým zpožděním využívající povrchové akustické vlny – Time-delay networks using surface acoustic waves

Patent US4392379A – Ultrazvukové diagnostické zařízení (1980)

V ultrazvukovém diagnostickém zařízení, které ozařuje subjekt ultrazvukovými vlnami a přijímá odražené vlny na ně reagující tak, aby poskytovaly tomogram subjektu na základě přijatých signálů. Během provozu jsou střídavě provozována dvě fázovaná pole s přepínáním odboček mající různé ohniskové úseky období příjmu odražených vln. Zatímco je provozováno jedno z fázovaných polí, provádí se změna odbočky druhého fázovaného pole pro změnu ohniskové sekce. Navzdory sníženému počtu použitých špičkových přepínačů a fázovaných polí je zabráněno špičkovému šumu v důsledku přepínání přepínačů během dynamického zaostřování.

G10K11/346 Circuits therefor using phase variation

Patent US4333474A – Ultrazvukový zobrazovací systém (1980)

Vynález je zaměřen na ultrazvukové zařízení pro zobrazování částí těla, včetně reflexního skeneru. Jsou použity dva převodníky, jeden pro vysílání a druhý pro příjem. Převodník použitý pro přenos je namontován ve spojení s reflexním skenerem a je blíže k zkoumanému tělu, než je snímač používaný pro příjem ultrazvuku odraženého od zkoumaného těla.

A61B8/00 – Diagnostika pomocí ultrazvukových, zvukových nebo infrazvukových vln – Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves

Patent US3815409A – Zaměřovací zvukový zobrazovací systém (1973)

Zvuková nebo frekvenčně modulovaná zvuková vlna prochází disperzní čočkou, jejíž ohnisková vzdálenost se mění s frekvencí. Takže různé frekvence v zvukové vlně se zaměřují na různé hloubky v objektu. Odražená energie se aplikuje na pásmový filtr tak, aby reagoval na konkrétní přijímanou hloubku.

G10K11/30 – Zvukové zaostřování nebo směrování, např. skenování pomocí lomu, např. akustické čočky – Sound-focusing or directing, e.g. scanning using refraction, e.g. acoustic lenses

Patent US5781108A – Automatická detekce a monitorování (ADAM) (1995)

Monitorovací a detekční systém, který neustále monitoruje přítomnost osob procházejících oblastmi, jako jsou pokoje, domy, budovy a podobně (5G Vysílače – Chemické nano vstřikování – Vysoce Převodová Dielektrická Čočková Anténa – 3D Mapy – 868 MHz – Chemtrails – Vybavení pro bojiště). Systém může zahrnovat více provozních režimů, jako je domácí režim pro přivítání návštěvníků a běžných uživatelů zařízení, a také zabezpečený režim pro ochranu zařízení a obyvatel před vetřelci. Systém umožňuje víceúčelové ovládání všech elektrických funkcí v domácnosti, jako je klimatizace, světla, napájení a podobně. Systém může provozovat události prostřednictvím zcela načasovaných statických událostí.

Vynález lze také použít k aktivaci nebo deaktivaci událostí pomocí detekce senzoru. Upřednostňované provedení používá ultrazvukové zametací senzory, které lze naprogramovat tak, aby automaticky detekovaly osoby nebo zvířata, které procházejí chráněnými oblastmi v určitých časech dne, týdne, měsíce na základě různých podmínek, a také senzory suchého kontaktu, jako je kontakt spínače pro dveře a okna a podobně. Ultrazvukové senzory mohou dále v určitých dobách dne, týdne, měsíce a v průběhu času změnit své rozmítané signály v jejich provozních rozsazích.

Vynález lze dále použít k přímé a / nebo vzdálené aktivaci a deaktivaci událostí. Nakonec může vynález použít libovolnou kombinaci víceúčelových ovládacích prvků výše. Vynález využívá zvukový pozdrav s těmito systémy k přivítání osob blížících se k domovům, budovám, místnostem a podobně. Vybrané verbální komunikace, zvuky a podobně lze do systému selektivně vkládat pro pozdější požadované přehrávání. Systém umožňuje, aby osoba procházející oblastí byla směrována na zajímavá místa v oblasti, jako je lampa, zábavní centrum, zavěšení na zeď a podobně. V zabezpečeném režimu mohou ultrazvukové senzory a suché kontakty vnímat vetřelce, aby aktivovali verbální hlasová varování prostřednictvím vnitřních a vnějších reproduktorů a dále aktivovali sirény, světla a vzdálené alarmy.

G08B15/002 – Identifikace, vystrašení nebo zneškodnění zlodějů, zlodějů nebo vetřelců, např. výbušninami se simulací obsazenosti – Identifying, scaring or incapacitating burglars, thieves or intruders, e.g. by explosives with occupancy simulation

Následuj nás / Follow us

Jeden komentář u “Patenty – Vzdálená Nervová Manipulace – Směrované Energické Zbraně – Zařízení a Metoda vytváření Emocí – Zaměřovací Systém”

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP