Tesla Foréza (TeslaPhoresis) – Samosestavující se Nano Uhlíkové Trubičky, Nanotechnologie uvnitř Vašeho Těla – Nano, Fraktální a Plazmonické Antény pro Ovládání

RICE Institute a Tesla Foréza

RICE Institut v roce 2016 použil Tesla Foréza (Phoresis) pro samosestavování obvodů. Tesla Foréza je efekt, kdy pomocí elektromagnetických silových poli dochází ke spojování tzv. kvantových teček. To vede k vytváření vodivých sítí od nano rozměrů až po struktury, které mohou prorůstat celým tělem.

TeslaForéza (TeslaPhoresis) – Samosestavující se Nanotechnologie uvnitř Vašeho Těla

Tesla Foreza a Samosestaveni Nanotechnologie na Dálku

Grafén, Nanotrubičky uhlíku ve vakcíně? Nanoroutery, nanosensory, nano síť, neurální nano sítě, Neuralink, Starlink … Jak jednoduše porozumět Tesla Foréze je, že je to samo-sestavení na dálku, sestavení materiálů na velkou dálku pomocí silového pole. 5G jsou směrované výkonné antény, chytrá sít, mobil mohou vytvářet silové pole, na které reaguje nanotechnologie. Mobil je komunikační brána v chytré síti. O Vás Bez Vás.

V RICE Institutu použili Nanotrubičky k vytvoření Vodivých Obvodů

V RICE institutu objevili, že tyto nanotrubičky se spojují dohromady vlivem elektrického pole. Nanotrubičky z grafénu vytvářejí tak sami o sobě vodivé spoje, dráty, To vede k vytváření komplexních sítí různých vlastnosti, podle toho jak se naprogramují nanotrubičky. Programovatelná hmota co se aktivuje a mění přes signální inteligenci chytré sítě za pomocí zneužité umělé inteligence.

Tesla Foréza Může Zapálit Váš Mozek Zevnitř

Ve videu je vidět, jak lze pomocí silového pole zapálit nanočástice. Ve Všem mozku to může způsobit hoření částic, rozpálit na velmi vysokou teplotu, že se Vám doslova a do písmene bude kouřit z hlavy, z očí, z pusy, uší … Řizene samovznícení …

Nanotechnologie se dá Ovládat na Dálku

Místo normálně stavěných obvodů, senzorů, prvků sítě, při kterých je nutný fyzikální kontakt, tak nyní vytváříte obvody bez fyzického kontaktu. S touto fundamentální ideí „síla působící na dálku“ mluvíme o stavění obvodů bez toho, aby jste se jich dotkli. Tesla cívka, směrované antény mohou vytvořit velmi silné silové pole určitým směrem. Tuto technologii můžete použít na vytváření nejrůznějších aplikací …

Tesla Foréza a Mnohočetné Použití

Tesla Foréza je jeden z projektů z kterého je tak moc cest. Můžete s tím udělat hodně věcí. Nejenom dělat vodivé dráty … Můžete použít na tolika různých místech … nejenom na biomedicínské inženýrství … Můžete použít v jiném průmyslu, pro tvorbu křemíkových čipů, zkoumání různých vodivých materiálů… (https://stop5g.cz/rizeni-mysli-pomoci-kvantovych-skalarnich-vln-dna-rezonance-fraktalni-mozek-k-rozhrani-pocitace/)…

Všeobecně se váže na NANOTECHNOLOGII. Samo-sestavení je velmi velká věc. Jestli můžete dostat věcí, které se sami staví … Podobně jako se staví biologická těla …

STÁLE TO POPÍRAJÍ – KOMPRIMOVANÝ PFIZER

Nová Věda Vycházející z Tesla Forézy

Tato technologie vytváří sítě, jako pavučina, neurální síť. Fyzika tohoto je o hodně bohatší než se původně myslelo. Z toho jak se pokračuje vychází nová věda.

Směrované Antény a Nano Antény

Směrové antény převádějí elektrické signály na rádiové vlny a vysílají je v určitém směru, což umožňuje zvýšený výkon a snížení rušení. Tento princip, který je užitečný v technologii rádiových vln, je zajímavý i pro miniaturizované světelné zdroje. Téměř veškerá internetová komunikace totiž využívá optické světelné komunikace. Směrové antény pro světlo mohou být použity k výměně dat mezi různými jádry procesoru s malými ztrátami a rychlostí světla. Aby antény mohly pracovat s velmi krátkými vlnovými délkami viditelného světla, jsou tyto směrové antény zmenšeny na nano měřítko.

Oxid Grafenu a Sympatická Rezonance 5G

Nano-antény na bázi Grafenu umožňují Spolupráci Inteligentních Rojů Prachu

Nejnovějším přístupem jsou plazmonické antény založené na grafenu. Starší jsou založeny na drahých kovech. Pracují na frekvencích, které jsou nejméně 100krát (a v zásadě možná 1000krát) menší než s běžnou kovovou anténou. Princip činnosti spočívá v tom, že elektromagnetická (EM) vlna, která je nasměrována na grafénový povrch kolmo k tomuto povrchu, vybudí elektrony v grafenu k vibracím. Tyto elektrony interagují s elektrony dielektrického materiálu, na kterém je grafen připojen, za vzniku polaritonů povrchových plazmonů (SPP – Surface Plasmon Polaritons).

Frekvenční programování Uhlíku (GRAFÉNU) – Nanotube Rádio je jen jedna z mnoha aplikací …

Přenos Energie A Rezonance Antény

Když anténa přejde do rezonance (což znamená, že celý počet vlnových délek SPP se vejde do fyzických rozměrů), vazba SPP na vnější EM vlny se značně zvýší, což vede k účinnému přenosu energie mezi těmito dvěma. Při příjmu je energie z SPP odváděna do vysílače. Při vysílání je elektronová hustota modulována tak, aby poháněla tvorbu SPP, které se pak přeměňují na EM vlny, které se šíří, přičemž s sebou berou energii čerpanou do SPP.

Širokopásmové Fraktální Antény na Bázi Hydrogel Grafenu co Prorůstají Tělem

Nejenom výzkumníci z Georgia Tech pracují na kompatibilních vysílačích, přijímačích na bázi grafenu. Všimněte si, že nižší frekvence znamená, že při stejném množství energie můžete vygenerovat 100–1000krát více fotonů, což zvyšuje komunikační dosah mezi dvěma subjekty o velikosti mikrometru na přibližně 0,35–1,0 mm (0,014–0,04 palce).

Terabit za Sekundu nejen pro Chytré Telefony

Například fázovaná anténa o průměru 100 mikronů by mohla být použita k produkci 300 GHz paprsků o průměru jen několik stupňů, spíše než polokulové záření, které byste očekávali od konvenční kovové antény velké až 100 mikronů. To umožňuje nastavit bezdrátové sítě v rychlosti terabit za sekundu pro chytré telefony, nano routery, nano senzory, počítače bez ztráty výkonu, ke kterému dochází při šíření rádiových vln nižších než THz v atmosféře.

Hydrogen Grafénu vytváří Fraktální Krystalické struktury v Těle.

DARPA Hydrogel z Polymerního Řetězce a Elektroniky – Replikující se NanoTechnologie a Hemoglobin – Ovládání Biosenzorů přes 5G Sítě

Ivermektin rozkládá tyto struktury

Ivermektin byl přidán na pravou stranu struktur na obrázku 17 a okamžitě došlo k úplnému a trvalému vymizení struktur DARPA Hydrogel Crystal. To jasně ukazuje, jaký má Ivermektin neuvěřitelně silný účinek proti tomu, co tvoří DARPA Hydrogel v našich organismech.

Nano a Plazmonické Antény

Plazmonické nanočástice (Plasmonic nanoparticles) jsou částice, jejichž elektronová hustota se může spojit s elektromagnetickým zářením o vlnových délkách, které jsou mnohem větší než částice kvůli povaze dielektrického-kovového (dielectricmetal) rozhraní mezi prostředím a částicemi: na rozdíl od čistého kovu, kde je maximální limit na jakou velikost vlnové délky lze efektivně spojit na základě velikosti materiálu.

Co jsou Plazmonické Antény?

Na rozdíl od tradičních optických prvků umožňují plazmonické antény vyrobené z nanostrukturovaných kovů lokalizaci elektromagnetických polí na délkách mnohem menších, než je vlnová délka světla.

Co je plazmonická nanoanténa?

Plazmonická nanoanténa se skládá z kovu a dielektrika. Když elektromagnetická vlna dopadá na rozhraní kovu a dielektrika, spojí se a osciluje s povrchovými elektrony kovu a vytvoří se polarizace povrchových plazmonů (SPP).

Vakcíny Obsahují Nanotechnologie, které Bezdrátově Komunikují – Technokratické Otroctví

Jaké jsou plazmonické vlastnosti?

Plazmonické nanočástice jsou částice, jejichž elektronová hustota se může spojit s elektromagnetickým zářením o vlnových délkách, které jsou mnohem větší než částice kvůli povaze dielektrického-kovového rozhraní mezi prostředím a částicemi: na rozdíl od čistého kovu, kde je maximální limit na jaké velikosti …

Co je to plazmonický efekt?

Plazmonický efekt je interakce mezi volnými elektrony v kovových nanočásticích a dopadajícím světlem.

Co je plazmonická frekvence?

Ve fyzice je plazmon kvantem oscilací plazmatu. Plazmony jsou tedy kolektivní (diskrétní čísla) oscilace hustoty plynných volných elektronů. Například na optických frekvencích se plazmony mohou spojit s fotonem a vytvořit další kvazičástici nazývanou plazmonový polariton.

Co je plazmonická absorpce?

Plazmonické nanočástice Plazmonické kovové nanočástice – včetně zlata, stříbra a platiny – jsou vysoce účinné při absorpci a rozptylu světla. Když jsou tyto rezonance excitovány, intenzita absorpce a rozptylu může být až 40x vyšší než u částic stejné velikosti, které nejsou plazmonické.

Co je plazmonická excitace?

Plazmonová excitace. Elektrony svazku mohou vybudit vlny ve volném elektronovém plynu existujícím mezi iontovými jádry v pevné látce. b) Excitace vodivostních elektronů vedoucí k emisi sekundárních elektronů (nízkoenergetické).

Proč se plazmon nazývá boson?

Plazmony jsou bosony. Světlo o frekvenci pod plazmonovou frekvencí se odráží, protože elektrony v kovu stíní elektrické pole světla. Světlo o frekvenci vyšší než frekvence plazmatu je přenášeno, protože elektrony nemohou reagovat dostatečně rychle, aby je stínily.

Co jsou plazmonické materiály?

Plazmonický materiál je materiál, který využívá efekty povrchové plazmonové rezonance k dosažení optických vlastností, které se v přírodě nevidí.

Prameny

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP